Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
AD TR
1864 Jönığoáć 21 21 Mayıs 1864
1864 Jönığoáć 21 Mefezako 21 Mayıs 1864 Cumartesi
Tığujım yişxiy yimışxiy tıraĺha Kurdun yediğide yemediğide üstüne kalıyor
1864 yiĺesım 1864 yılında
1864/05/21 21/05/1864
a el
Wa waw ar sıdew ğeş'eğon Aaa çok enteresan
a bğum o taraf
A cabğu sağ el
a ćeć kaçış, kurtuluş
a ćećığ kaçırmak (bir şeyi elinden)
a ćećıj elden çıkma
a ćećın elinden geçmek
a ćeğ el altı
a ćeğah ulaştırma
a ćeğećın elinden çıkarma
A ćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b çekmek (elinden asılarak dikkatini çekmeden almak)
a ćeğefen ele sığdırma, eline geçirme
a ćeğehajın ulaştırmak (eline)
a ćeğehan eline geçirme
A ćeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (elinden alıp saklamak)
a ćeğewen patlatmak (elinde)
a ćeğezıjın elinden düşürme
A ćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (elinden)
a ćeh eli uzun
a ćehać eline geçiş şekli
a ćehan elde etme
A ćekuten > ḣuşıe: V1p kırılmak (elinde)
a ćeĺeğon gözüne çarpmak
A ćeĺetın kaçırmak (elinden)
a ćeĺetın kaçırmak (elinden)
A ćeĺhan > ḣuşıe: V1p eline sıkıştırmak
A ćeĺır eldeki
a ćeĺır eldeki
a ćemıfen ele geçmemek
a ćemıhan eline geçmeme
a ćemıĺınığ elinde olmama
a ćeon ağzından kaçırmak
a ćeqoden kaybolmak (bir şeyi bir şeyin elinden)
A ćeqodıćın heba olmak
a ćeqodıćın kaybolmak (bir şeyi bir şeyin elinden)
a ćešenĺın elinden kaymak
a ćešeşütın elinden kaymak
a ćeş'ehen yapmak (farkında olmadan)
a ćeş'ehığ farkında olmadan yapılıveren
Yehçırığo xemıĺew Abartısız
a ćeş'en yapmak (farkında olmadan, tesadüfen)
a ćeşığupşıćın unutuvermek
a ćeşün emmek (elinden)
a ćeşxehın çarçur etmek
A ćetḣın > ḣuşıe: V1w elinden kapmak
a ćetḣın sökmek (elin altından)
a ćetxıćın kopya çekmek
a ćew'aşü'en hoşuna gitmek, bellemek
a ćewen elinde patlamak
a ćewıćehan öldürmek (istemeyerek)
a ćewıćen öldürmek (korkutmak, şakalaşma sırasında)
A ćewıtın > ḣuşıe: V1w kapmak (elinden)
a ćexığu elinden alma vakti
a ćexıjın almak (elinden geri)
A ćexın > ḣuşıe: V1p almak (elinden)
a ćezereğeć iletmek (elden ele)
a ćezıjın düşürmek (elinden tamamen)
a ćezın düşmek (elinden)
a ćıb elinin tersi
a ćıṕe şıpkem orası (tam)
a ćıṕededem oradak (tam)
a ćıṕem orda
a ćışö el derisi
Ofışxo yeş’ı Abartıyor
Bjane yifın Abartmak
a featın el kaldırmak
a ğesısın el sallamak
a ḱifen beceri
a ĺeḣanım o zaman
a mafem o günü
Gu festın Abayı yakmak, aşık olmak
Nece ucej Acayip
Haxeme rafıjağ fed Acelesi var,arkasından köpek kovalıyor gibi
A mığo mığo naç Ey uğursuz
a nećew eli boş olarak
a nemıs bakir
Yefıjağe xeĺew Aceleyle
Gum ĺı pızın Acı çekmek, kahretmek
Gu ćeğun Acımak
a pḣenćıpḣ gırgır
a psınć eli çabuk
a psınće ĺe psınće eli ayağı çabuk
Gu fewızın Acımak, üzülmek
a rıṕu elde besleme
a rıwıbıt el tutacağı
a semegu sol el
a semegu solak
Ziğethamıće gore guşıen Acındırarak konuşmak
a sıhatım o saat
A sıwıneḣuy ! Eyvah mahvoldum
Ğable ğaĺ'e Aç bırakmak
A sıwnejiy ! Eyvah mahvoldum
Ney psiy Aç gözlü, obur
Gu nećew Aç karnına
A sikebzej We wızereşü’eş’ıjırer Se siağot Ey akıllım,kendini ne sanıyorsun
Gunećew ĺı xaşığ Aç karnına kan aldılar
A sizıkurmen A kurban olduğum!
A ş`ağemre ş`enığemre zekoş Maharetle bilgi kardeştir.
a ş'e el işi
a ş'egoaź kalfa
a ş'ex kolay
a ş'ex eli çabuk
a ş'exew el çabukluğu ile
a ş'exığ pratiklik,el çabukluğu
a ş'exınığ çabukluk
a ş'exınığ pratiklik
a şhal el değirmeni
a şıex pratik
a ş'ığ sanat
a ş'ığe el yapımı
a ş'ın el etmek
Yeğaş’em yinegu seyiştep Açgözlü
Apše ĺapš Açık saçık dekolte
Wer ser Açık, aleni
A tha kısatiy Allah bana istediğimi verdi(yaşasın)
A Tha kısawıy Allah belamı erdi
Yinıbe yiğućağ Açlıktan midesi karnına yapışması
Ĺ’ım yiqošı ĺ’ı yit Adam gibi adam
A tham siğewneḣuğ Eyvah! allah beni kahretti
Yane ĺ'ew ḱiĺfığ Adam gibi adam
A Tham Siğewneḣuy siğeṫısıjiy Eyvah mahvoldum
Ĺ’ığe kıxefen Adam gibi adam olmak
a txığ el yazması
a waktem o vakit
Ĺ'ığe kıxefen Adam gibi davranmak
a wex oh olsun
A wex ar Oh olsun
a wıbıtın toka etmek
Ye ĺ'ıḣuj Adam olmuş ta,,
Ye ĺ'ı kabz Adama bak,akıllıya bak
a yay keşke öyle olsaydı
Wıĺ’ıme sıĺ’ı Adamsan, adamım
a yeğelelexın sarkıtmak (elini asağıya)
A zakor yalnızca
a zakor yalnızca
A zakor, agu téweştep Bir el alkışlayamaz
A zéánejır zipeğoh Ay! ninesi kurban olasıca.
a zerewıbıtın el ele tutusmak
a zerıźağew kol kola
A ziwınağo beğon A ailesi bereketlenesice!
A ziwınağo qodın Nesli tükenesice
A ziyane zipeğoh Annen sana kurban olsun
aba değil mi
abać elleme şekli
Abad erkek ismi
abaküs abaküs
Aban öbek
aban öbek
abanoz abanoz
Abant erkek ismi
Abas erkek ismi
Abat erkek ismi
Abay erkek ismi
Abaze bze Abazaca
Abazeko erkek ismi
Abdullah erkek ismi
Xabziy bzıpḣiy yiap Adet usul bilmez
Abedan erkek ismi
abeğopĺ miras, eski iş, geleneksel iş
abej orta yaşlı büyük bir bayana sesleniş
Abeĺeben > ḣuşıe: Me aramak (el yordamı ile)
Aben > ḣuşıe: Me uzanmak (kolunu uzatmak)
Abey erkek ismi
abeźe koáy fırıncı, the ebegümeci fırıncı
abǵe mobilya
apxe bohça
abǵe pşe mobilya kapı
abğu taraf
abḣazıbz abḣaz dili
abıçü' eldiven
Abıd erkek ismi
Abıde erkek ismi
Abın erkek ismi
abış beceriksiz
Abidet kız ismi
abjanaḣo törpü
abjane el tırnağı
abjane dać şeytan tırnağı
Abjane dać şeytan tırnağı
abjane ğelıd tırnak cilası
abjane pıwıpć tırnak makası
abjanetḣ parantez
abjaniṫu çift tırnak işareti ( “ ” )
abje başparmak ile serçe parmağı uçları arası
abje karış
abje ĺıtağ salkım sayısı
abjenaće tırnak dibi yırtılması
Ĺape źın Adım atmak
Mışömılınığe zehan Adice davranmak
abjenape tırnak ucu
abjenewıj tırnak izi
abjıb bir avuç, tutam
Abjım yumruk
abjız karış (22 sm)
abl elin üstü
abonman abonman
abonman kart abonman kartı
abortus abortus
abrağu genişletilmiş, yetiştirilen-up çok
abramıju
Abrax kız ismi
Abrec kız ismi
Abrecıko kız ismi
abreç çete
abreç kahraman
Abrek erkek ismi
abreḱ gerilla
abremıjö' mermer
absorbsiyon absorbsiyon
Abzax Adıǵe ırkı
abzexabze abzax dili
ac in ac in
ac out ac out
Acalır guzajörep yićiy gujörep Ecel ne acele eder ne de geç gelir.
Acaliṫu zışımıaće a zeĺ`eğum ĺ`ığe xaĺh İki ölüm olmadığına göre o bir ölüm yiğitçe olsun.
aće el ile
Çıǵır ćıćıć make pıućew yićıćığ Ağaç çatırtı sesi çıkararak yıkıldı.
Aće ş'ığ el işi
aće ş'ığ el işi
aće tхığe el yazması, elle yazılmış
aće yewen sille atmak vurmak
acebıc acayip
acebıc sakarlık
acebıc tuhaf
Acebıcay perişan
acebıcay perişan
aćeĺ zilliyet
aćeĺ yetki
aćeĺığe yetın yetkilendirmek
aćeĺıxer materyal
aćemıĺınığ yetkisizlik
aćeş'en el yordamı
Hıĺeşxo téĺ Ağır yükün altında!
aćew'aşü'en tatlı gelmek
aćıb elin dışı
Jer ğućen Ağız içi kurumak
Aćıbıće aleyhinde
aćıbperıt dışişleri bakanı
acıćiy genellikle
acımiy çoğuna
acıriy çok kere
aćışö elin dış yüzü
aćıu elin üstü
acıyiy çoğu şey
aciy bir çok
aciyćiy çoğu şey
aciyewıy çoğu kez
Açba erkek ismi
açe teke
açeğaşü komedyen
açej teke (anaç)
Açem yibje, zerınağećiy zerixıjışüştep Teke ,boynuzu takıldığında ayıramaz
açĺeć dinç
açümıj umursamaz
Açümız erkek ismi
Adaje erkek ismi
adake el ayası
adake hıĺe ağır siklet
adake ş'eć ürün, üretilen mal
Adam erkek ismi
adapezefaş ayarlı pense
adapte adapte
adaptör adaptör
ade elbette
ade pense
ade tabii
ade aşığum öyle ise, o halde
Jem deohı gore guşıen Ağızda geveliyerek konuşmak
ade cıriy yine mi?
Jem kıdećın Ağızdan çıkmak
ade sı ḣuştır ya ne olacak ?
ade sıd papće ? ama neden ?
adebegu' kist
adeće diğer taraf
adedem esnasında
adef el pompası
adeguşe maalesef
adeguşe of be
adej ora
adej adejır ora orası
adejdedem o anda
Adeje erkek ismi
adejık ayak bağı olan, frenleyen
adejım o an
adejır orası
adekeć tırpan sapı tutacağı
adeĺećıh kerpeten
Ademej erkek ismi
Ademey erkek ismi
adepapś karga burnu pense
adepĺ'e levye
Adepĺ'e levye
adepś yan keski
aderabğu öte
aderans aderans
adere bğu karşıyaka
adere bğumće diğer yönüyle
adere yiĺes öbür yıl
adere zır yek diğeri
aderemće diğeriyle
aderemćiy diğeri ile
adereme öbürleri
aderemiy ötekide
aderer öbürü
Aderexer diğerleri
aderexer diğerleri
Adeşes erkek ismi
adewade alet takımı 
adewade pḣoánte takım kutusu
adewadexer araçlar
adeyim orada
adeyim oraya
adeyimće oradan
adeyir orası
adıće öte
Adıdı guş ürpermek
Adıǵabze çerkesce
Adıǵabze weş'a ? çerkesce biliyormusun ?
Adıǵabzeće adiǵece ile
Adıǵağe çerkeslik
Adıǵe çerkeslerin kendine verdiği ad
Adıǵe guşıejxer çerkes ata sözleri
Adıǵe haćer ptaṕe yis Çerkes misafir emin yerdedir
Adıǵe ḣuĺfığe şığın çerkeska
Adıǵe kame çerkes kaması
Adıǵe koáy çerkes peyniri
Adıǵe pao Adıǵe kalpak
Adıǵe še Adıǵe ismi
Adıǵe şöáş Adıǵe kıyafeti
Adıǵe xabze çerkes adeti
Adıǵem, šıfınığe xeĺ Çerkesde insanlık vardır
Adıǵem, zı šıfığe kıxenejışt Çerkesde bir insanlık kalır
Adıǵeme yaneḣ thamıćeriy bısım Çerkesin en fakiri de misafirperverdir
Adıǵer guće megupşıse Çerkes kalbi ile düşünür
adıre adırer öteki ötekisi
adırer ötekisi
Adif kız ismi
Adney erkek ismi
adre diğer
adre öbür
adre öteki
adrebğur öbür taraf
adremıće yarından sonraki gün
adrenalin adrenalin
adrer diğeri
adress adress
adsorpsiyon adsorpsiyon
aerobik aerobik
afede öyle
afeded okadar
afedem o şekilde
afeder o gibisi
afedew o şekliyle
afedew zıgor öyle biri
afedizew bir o kadar
Afemığot erkek ismi
Aférem erkek ismi
Afewes erkek ismi
afganistan afganistan
afit salahiyetli
afrika afrika
Agaşe erkek ismi
aglomera aglomera
ago yığın (küçük)
ago maşine deste makinesi
agrega agrega
agresif agresif
agronomik agronomik
agu avuç
agu déwen tempo (tutmak)
agu ĺegu el ayak
agu téwen alkışlamak
agu yewen alkış tutmak
aguaw alkış
aguaw eltopu
aguaw voleybol
agubje tas
agubje kâse
agubjeyiz avuç dolusu kadar
aguće yewen sille
aguḣu' dibek (el)
agurcaşü trompet
agurıf avuç ile yapmak
agurım tırpan sapı tutacağı
aguşö avuç içi
aguşö aya
aguşö neć eli boş
aguşöyaṫe el ile yapılan ince sıva
Aguy erkek ismi
aguyepĺ el falı bakan
aguyew alkış
ağo çolak
ağo blağo civar
ağo blağo yakın çevre
ağo kećxer zehirli bitkiler
ağoá tabiki
ağoápe elbise kolu
ağoblağ banliyö
ağoblağ çevre
ağoblağ etraf
ağoblağe etraf (yakın)
ağoblağew bölgesel
ağoćığo etraf
ağu ufen zehirlenme
Ağur erkek ismi
Ağurbiy erkek ismi
aḣ ah
aha pay
aha hak
aha hisse
aha (zı aha) ölçek (bir ölçek)
aha ahew hisse hisse
aha téfen pay düşmek
aha xezıx komisyoncu
aha yiap haksız
ahağoáqo mirasçılık
ahağu mirasçı
ahağu hissedar
ahağu ortak
ahağu sürü
aham xenın paysız kalmak
ahamıgoş ortak, katılımcı, bölücü başka
ahamıgoşığ paylaşmamış miras
ahanıç hissesiz
ahapıć feragat
ahaşüı iyi hisse
ahatéf temettü
ahazexeĺ hisseli
aḣçe deĺhan para yatırma
aḣçe dexın para çekme
aḣçe jığey ufak, bozuk para
aḣçe keğeḣen ekmeğini kazanmak
aḣçe pḣoánte kumbara
aḣçe mıwıko bütün para
aḣçe nepš sahte para, sahte para
aḣçe nepšış mucit döviz, para, sahte
aḣçe of finansal
aḣçe şüıhaf bahşiş
aḣçe téğeqoden masraf etmek, yolunda harcamak
aḣçe wıkoáğ bozuk para
aḣçe yeğeh posta havalesi
aḣçe yetın bahşiş
aḣçe yimıkun parası çıkışmamak
aḣçe yitekohın (aḣçe yitekuhan) parasini cömertçe harcamak
aḣçe zebleḣu ışten, para değiştirilmesi, para değiştirici
aḣçefıxexı tahsisat
aḣçepçı kasiyer
aḣçeş paralarımız, nakit
ahçetaş limon tuzu
aḣçezéş maliye
ahe pay, hisse
ahe txıĺ hisse senedi
ahe ziar haklı
ahençağ hissesizlik
ahezexeĺ ortaklık
ahıl dünür akrabalığı
Ahıĺ be ziem ke be yiaşt Akrabası çok olanın mezarı çok olur.
ahılınçe yakınsızlık, sülale zayıflığı
Nequ neps ḣun Ağlamaklı olmak
Ğınır ḱiwṫupşın Ağlamaya başlamak
ahıliy lışışiy tüm akraba
Ahmed erkek ismi
aḣo çoban
aḣo téğećın baştan savma yapmak
aḣoámbe parmak
aḣocedıgu kepenek
aḣodemıqu' uyumsuz, sürüye ayak uyduramıyan
aḣoguaź çaban yamağı
Aḣoğum xećıre melır tığujxeme yaşxı Sürüden ayrılanı kurt kapar
aḣombe perıt işaret parmağı
aḣombe šeramıu' yüzük parmağı
aḣombe šıqu' küçük parmak
aḣombeguać parmak (yedek, 6.)
aḣombeşha başparmak
aḣombeşxo baş parmak
aḣombiṫu şizı ṫoáće iki parmak enindeki aralık, 2 parmak enindeki aralık
aḣonığ çobanlık
aḣotéğeć
aḣotéğeć zawe
aḣu téĺhan kelepçelemek
ahzexeĺ şirket
ajağ sakin
ajan kumal, ajan
aje kızak
ajeğoáy zor zapt edilen
ajeğome kardelen
ajeğu kavgayı ayıran
ajen yatıştırmak
ajıf yelpaze
ak sazan
akademi akademi
Akanda erkek ismi
akaś akasya
akçe çıf ödünç para
Akçe nepš sahte para
Akçedeş şap
Akçeḣuş nakit para
Akçem yehaĺ'ağew parasal
Akçenıç parasız
Akçer kızdićırem meqojı Para geldiği yere gider
Akıl ćećır bzegu ćıh Aklı kısa olanın dili uzun olur.
Akıl ziam ceğoğu yiı' Aklı olanın sevmeyenleri olur
Akıl ziam şeığe yiı' Aklı olanın sabrı vardır.
Akıl ziam yibzegu ḱuwew yepxığ Akıllı olanın dili derinden bağlıdır
akılçan espri
Akılım wase ğesenığem ğune yiap Aklın bedeli, terbiyenin sınırı yoktur
Akılım yaner gupşıs Aklın annesi düşüncedir
Akılımre nasıpımre zeğus Akılla kısmet beraberdir
akılınç akılsız
akılınç kuş beyinli
akılınçağ akılsızlık
Akılınçer nasıpınç Akılsız nasipsizdir
Akılır çıjew mapĺe Akıl uzağa, geleceğe bakar
Akılır çıjew mapĺe ner aş şiĺeğurem réqo Akıl uzağa bakar,göz oraya yürür.
Akılır meĺıho, nasıpım ḱéğotı Akıl arar, kısmet bulur
akılır şıwen unutkanlık, hafıza kaybı
akılışüı' aklın yolu
aḱić beceri
aḱifere ş'en elinden geleni yapmak
aḱih elinden gelme
akreditif akreditif
akreditif pıte garanti akreditifi
akrilik akrilik
akrilik xećığe lağe akrilik esaslı boya
aksesuwar aksesuar
aksiyon aksiyon
aktif aktif
aktif metalxer aktif metaller
aktifı şü'emıć aktif kömür
aktifı zışıre aktifleştirici
aktifığe aktifleşme
aktifığe zetét ĺıtağ aktiflik katsayısı
aktifınığ aktiflik
aktinyum aktinyum
aktiwasyon aktivasyon
aktris kadın oyuncu
akuj güney rüzgarı
aḱul köpekbalığı
akustik akustik
akustik lağ akustik boya
akut akut
akümülatör akümülatör
al yabani
alabğo çamsak balığı
alam asten örf ve adete bağlı, adet güden
alarm alarm
Alaśe erkek ismi
alaska alaska
alaşe hadım edilmiş at
alawışın antipatik
alban ĺepk аrnavut
albanıbze arnavutça
Albeç erkek ismi
Albina kız ismi
Albiy kız ismi
Albore erkek ismi
albüm albüm
alcan kol
alcenaşha yićın omzu çıkmak
alcenaşü cilt önkol
Alceriy erkek ismi
Aldawe erkek ismi
aldehit aldehit
Ale erkek ismi
aĺe eldiven
Alebiy erkek ismi
Alec erkek ismi
aĺeć çember, yazma
aĺeḣ kelepçe
Xeğınağegore guşıen Ağlayarak konuşmak
Alençerko erkek ismi
aĺenıko tek el
aĺepaḱu' kolçak
aleṕırıṕ balık cinsi
aĺeş erbab
alfa alfa
alfa bziy alfa ışınları
alfa jğey alfa taneciği
alfa şeḣu alfa bozunması
alfabe, txepkıĺe alfabe
alfaberıqo' аlfabetik
Alḣas erkek ismi
alı haylaz
alığ kanmış
Alın > ḣuşıe: Me huylanmak
aĺın alyans
aĺın yüzük
alıreğu kilim
alırkeb keb ĺebk
Ali erkek ismi
Alimet kız ismi
aliminyum fepağe gupapĺ alüminyum giydirme cephe sistemi
alize alize
alkali alkali
alkali metalxer alkali metaller
alkali ofır alkali işlemi
alkalilığ alkalilik
Alkas erkek ismi
alkol ispirto
alkol şıpk mutlak alkol
allegro allegro
allemande allemande
allotrop allotrop
alman alman
Almanya almanya
Almec erkek ismi
aĺmek dağarcık
aĺmek heybe
aĺmek torba
aĺmek zepeźeć iki gözlü heybe
aĺmekışha torba başı
alo alo
alo Murat sıdeguşıa sişü'eyiğu Muratla konuşmak istiyorum
alreğu kilim
altérnatif alternatif
alternatör alternatör
altes astarlık ince kumaş türü
altimetre altimetre
alto alto
aluz kangren
alümin alümin
alüminyum çimento alüminli çimento
alüminyum xeş'ıćığ alüminyum doğrama
alweol alveol
alzeimer alzeimer
Ğıgore pehıgore guşıen Ağlıyarak sıkıntılı bir şekilde konuşmak
amaće ĺemaćep az değil
Wızır xejüćıjın Ağrısı kalmamak
amal çare
amal olanak
amal ğоtın çare bulmak
amal ĺıḣon çare aramak
amal yetın imkân vermek
amal yiap mümkün değil
amal yieme mümkün ise
amal yiep çaresi yok
amal zeriaće imkân nispetinde
amalınç imkânsız
amalınç naçar
amalınçağ imkansızlık
Amalınçağem xabzer yewıko Çaresizlik adeti bozar.
amalınçe imkansız
amalınığ imkan
amalıre azeğure imkan ve çara
Yiul ḱéşı Ağzı açık
amalışxu imkan (büyük)
amalnıç çaresiz
amalnıçağe çaresizlik
amarc aman
amarcı becın aman aman
amartisör amartisör
Amatör Amatör
ambalaj ambalaj
ambargo ambargo
amće yumruk
amće ḱifere ş'en elinden geleni yapmak
amćem ćizew avuç dolusu
Amćış erkek ismi
amćış bülbül
amdez aptes
amdez şten aptes almak
ame psıme araç gereç
Yije uzıjığew yepĺı Ağzı açık bakakaldı
ameće ĺemać az uz
ameće ĺemaćep az uz değil
Amed erkek ismi
Amef erkek ismi
ameke ĺemak ses seda
améliyat ş'ın ameliyat etmek
améliyatı ḣun ameliyat olmak
amelyet ameliyat
amepsıme malzeme
amepsıme txışö malzeme lıstesı
amerika amerika
amerikam şış amerikalı
amerikan barı amerikan barı
amerikan panel kapı amerikan panel kapı
ameriḱiyum amerikiyum
amesım aygıt
amesıme eşya
amesımej hurda
ametric ametric
amıć avuç eli, kaçınarak cumhur toplama
Amıde erkek ismi
Amıdej erkek ismi
amığoj kahrol
amıĺem eli ayağı büyük
amılkan amerikan bezi
Amırbeç erkek ismi
amırme o değil ise
Amırzan erkek ismi
amış erkek ismi
amışao beceriksizce
amışaşö becerikbiz gibi
amışe sakarlık
amışeded çok beceriksiz
amışej beceriksizliğe alışmış
amışenığ beceriksizlik
amışew beceriksizce
amin amin (açılmış bin el)
Aminet kız ismi
Amiy erkek ismi
amnezi amnezi
amonyak amonyak
amorf amorf
amṕe ev eşyası
amper amper
ampiy hardal
amplifikatör amplifikatör
amplitude amplitude
amşago kabiliyetsiz
amşagoded temelli beceriksiz
amşagoj pis peceriksiz
amşagow beceriksizce
amşagu' sakar
amşaguao beceriksizliği seven
amşaguay kötü kalpli beceriksiz
amudegu akbaldıran
amyant amyant
Amzan erkek ismi
An kız ismi
anać yeni yetişen (hayvanlar için)
anaće piliç
anaće ferik
anadolu anadolu
anaerobik anaerobik
analitik analitik
analitik ḱimya analitik kimya
analjezik analjezik
analog analog
analog signal analog signal
analog thabze analog işaret
ananas ananas
anatame anatomik
anaṫe makam
anaṫe görev
anaṫe meslek
anaṫeut vazifeli
anatomi anatomi
anay akçaağaç
Anay erkek ismi
ancıref süpürge otu
Ançok erkek ismi
and kuşhaxer and dağları
andante andante
Anderbiy erkek ismi
andık sırtlan
ane sofra
ane yemek masası
ane atıjın sofrayi kaldırmak
ane ćewıbğo sofra altı
ane ğewıçün sofra kurmak
ane ğune civar
ane ḣuray sini
ane uxın sofra kaldırmak
ane westığ masa lambası
anebzıw karatavuk
aneć eli boş
Neye paye Ağzı burnu dağılmak
Nake pake Ağzı burnu dağılmış
anećığ eli boş
aneguaź sehpa
aneğune civar
anem pećıjın kalkmak (sofradan)
anem petecen sofradan kalkmak
anem peṫıshan sofraya oturmak
Anem peṫısharem wıćeharepsı ğogum téharem wıćehajı Sofraya oturana yetişemesin, yola çıkana yetişirsin
anemıs orijinal
anemik anemik
anemsığe pşaş bakire
aneṕaş nenek (nenenin annesi)
Aner, ya neḣıj Yemek masası, hepsinden yaşlıdır
anestézi anestezi
aneṫefeban oportünist, fırsatçı
aneṫeps işgücü
Anfoko erkek ismi
Anḣur erkek ismi
anıne geline seslenme hitabı
anınıguş korku ve endişe ifadesi
animasyon animasyon
animato animato
anjin anjin
Ankara m wem yiztét çeşım yixew 3 Ankara da hava sıcaklığı gece -3, gündüz + 10 derecedir
Ankaram sıhat tıhapş yikudıyirer ? ankara kaç saat sürüyor ?
ankastre ankastre
ankraj ankraj
anksiete anksiete
anĺe hamur teknesi
anod anod
anomali anomali
anonim anonim
anonim ahzexeĺ anonim şirket
anot anot
anot qoć anod devresi
anot tébz anodik kaplama
ansefalit ansefalit
ansiklopedi ansiklopedi
antakt antakt
antartika antartika
anteğu dirsek
anteğup dirsek çıkıntısı
anteğuşḣ dirsek ucu (kol)
antep ćıde antepfıstığı
anṫır jasmine
anti anti
anti aircraft anti aircraft
antibiyotik antibiyotik
antidemokratik antidemokratik
antienflamatuar antienflamatuar
antifriz antifriz
antika antika
antika zışerer antikacı
antike alerğu antika halı
antilop antilop
antimon antimon
antiseptik antiseptik
antispazmodik antispazmodik
antistatik antistatik
antitoksik antitoksik
antivirüs antivirüs
antoloji antoloji
antrenman antrenman
antropoloji antropoloji
Anwar erkek ismi
anyon anyon
Anzor erkek ismi
aort aort
Ap kız ismi
ap milim
aṕ iki el ile tutulan miktar
Yije dapĺesı şıt Ağzına bakıp oturuyor,her dediğini yapıyor
Ap'ağu kıpfeḣu Kolay gelsin
apap kucak
aṕaş büyük baş hayvan
aṕaş sığır
apawe fiske
Yije kıdehare ḱéo Ağzına geleni söylüyor
apće ĺapć becerikli
apće ĺepćağ maharet
apç cam
apç elyaf cam elyafı
apç pĺüş camsı
apç pşağo buzlu cam
apç ṫoáne çift cam
apçaqo' camcı
apçe çırbış cam tuğla
apçe ğešıwıtx camsı sır
apçe lağ renkli cam
apçe pıte temperli cam
apçe śı cam yünü
apçekolen vitrifiye
apçepş vitrin
apçeśı ća´şö çeş'ağ (eşağ) camyünü asma tavan
apçğelağ vitray
apçğeĺeğoṕ camekan
apçhal objektifin kristal, lens, cam lens
apçı leğup damacana
apçıbzı elmastraş
apçıĺe çerçeve, ram
apçıś izocam
apçışaqo züccaciye
ape parmak ucu
aṕe küme(bir avuç kadar)
aṕe aṕe küme küme
Yije cemışx daferep Ağzına kaşık sığmıyor, burnu havada
ape ćeźen imzalamak
Jem fimıtın Ağzına sahip olamamak
Sıde min yije kıdetekurer Ağzından binlerce laf dökülüyor.
ape iz avuç dolusu
ape of el işi
Yije śıs kıdemıćın Ağzından çıt çıkmamak
ape śıpe ip ucu
ape téźağ tasdikli
ape téźaṕe imza yeri
ape téźen tasdik etmek
ape wıbıt el öpmek, tokalaşma
Wiğetḣenew zı terez yije kıdećıştep Ağzından hoş bir şey çıkmamak
ape wıbıtın elini tutmak
ape wıbıtıṕ parmaklık, korkuluk
apeas becerikli
apeas hünerli
apeas marifetli
apeas tertipli
apeasağe el becerikliği
apeasao fazla becerikli
Apease kız ismi
apease txığe uzman yazısı
apeaseće becerilikle
apeaseded aşırı becekli
apeasej eskiden becerikli
apeasenığ beceriklilik
apeasenığ marifet
apeaseşö beceriklimsi
apeasew becerikli halde
apeaz maharetli
apecane örme zırh gömlek
apećaź imza
apeće el ucu ile
apećeźen imza atmak
apeçıu' tuş
apedelel gelişigüzel
Apedelel nazari
Yije şüı kıdemıćın Ağzından iyi bir şey çıkmamak
apedelel ş'ın ihmal etmek
Yije zı terez kıdećıştep Ağzından iyi bir şey çıkmaz
apedelelığ lakaytlık, işde gevşeklik
apedeźaṕe fırsat kollama
apeezağ maharetlilik
apeguaḣo kaba-saba
apejaj eli yavaş
aṕejejağ ağır çekim, eli yavaş
Apejık erkek ismi
apeḱup tuş takımı
apeĺabje pençe
apepšiy becerikli
apepšiy çıt kırıldım
apepšiy kikırık
apepşıne mandolin benzeri üç telli müzik aleti
aperatif aperatif
aperıtx el yazısı
aperıx cihaz
apesıme edevat
apeśıpe ipucu
apeşıps unlu yemek
apeşıs el örgüsü
apetéw dokunmatik
apetéźen imza atmak
apewıbıt tokalaşmak
apewıbıtıṕ küpeşte
apewıj parmak izi
aṕexapx bebek, yenidoğan
apeź cursor
apeź imleç
apezal bir tutam
apezegot muz
apezerewıbıt tokalaşma
apḣoáĺe yüksük
apḣoánte kadın çantası
Yije ṕanć sanć kıriğao gore maşxe Ağzını şapırdatıyor
apıağoáqo yardım gitmek
apıağu yardımcı
apıağu ḱupće yardım ve destek merkezi
apıağu zeğepsığ yardımcı tesis
apıasağ hüner
apıćı énerji kurtulma enerjisi
apıćı fabj kurtulma hızı
apıćıjın evi terketmek (evli kadının)
apıćıjın kurtulmak
apıćın kaçırmak
Apığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (elinden)
apıḣuşütın elden kaçmak
apıĺaşü' parmaklık, kılıf
apıĺetın fırlamak (elinden)
apır as
apır favori
apıšeşütın elden kaymak
Apış erkek ismi
apış biyel
apıtenığ cimrilik
apıtḣu' kapkaç
Apıwıtın > ḣuşıe: V1w almak (elinden)
Apıxın > ḣuşıe: V1w almak (elinden)
apızın düşmek (elinden)
Apitfır zegohası abjıb meḣu Beş parmak birleşir avuç olur
Ṕanć sanć Ağzını şapırdatmak
Yije ğućağe Ağzının içi kurudu
apkıne el tarağı, el küreği
apkĺepk cüsse
apkĺepkışxo vücutlu
Yiups kıfiçın Ağzının suyu akmak
apĺ'e kucak
apĺ'e sapĺ'e yarı açık giyinmek
apĺ'e yeşećın kucaklamak
aṕĺ'e yeşećın kucaklama
apĺeć havlu
apĺepkće el ayak ile
apĺezeşeć sarmaşdolaş
apĺı' yeşećın kucaklamak
aplik aplik
apĺkoreğu' kucak açmak
apreleme apreleme
aps kase
aps tas
aps ĺeps kibar
Ayay guş, newış siof zepıfeğağeteme Ah ah ,yarın işim rast gitseydi 
apše ĺapše açık saçık
apsıneps narinlik
Apsış'er, apsı nıkoće maşxe Tabak yapan,yarım tabakta yer
apş bay
Apşe erkek ismi
apşe bilek
apşe ĺapş el ayak
apşe ĺapşe el ayak dirsek bölümü
apşe sıhat kol saati
apşeḣu bilezik
apşeḣu' bileklik
apşeḣu' bilezik
apşereḣu' bileklik
apşı sayın (erkek)
apşış aman aman
apşi sayın (bzıĺfığe)
apşiy sayın (kadın)
apşiy hayret!
apxe bohçe
aqo has
aqo ĺaqo mahir
Ayay guş, a nıbjım sıḱiçıjığağeteme Ah ah,o yaşa dönebilseydim
aqo ĺeqonığ maharetlilik
aqoĺaqo' nefis (lezzetli)
aqoš aya
aqoš avuç içi
ar o
ar ḣuşün o olabilir
ar arı o öyle
ar arıba o değilmi
ar arın o, aynısı
ar deder o kadarıda
ar ḣuna o olur mu
ar kebğotıjışüştıba ? onu bulamaz mısın ?
ar mırıme O olmadığı
Ay anasın! Ah keşke
Ay yay guş ! wızereşü’eş’ıjırem fedew wısiağot Ah keşke böbürlendiğin kadar olsaydın
A yebı yewımat Ah seni seni
A sermığo Ah talihsiz başım
ar wewiy o senin
ar xemıtew onsuz
ar xepĺıten göz önünde tutmak
ara ? öyle mi ?
ara p'orer demek öyle
arab arap
aram buket
aram salkım
aranjman aranjman
arap sabın arap sabunu
arapće arapça
araştew o şekilde
ardedem şimdi
ardedem esna
Si guhaguj tézğepşexağ Ahımı aldım
arena area
Arenbiy erkek ismi
arep o değil
arep yićiy mırep yićiy ne o , ne bu
arepşü'a o değilmi acaba?
Areskan erkek ismi
areşte ḣumiy öylede olsa
areşteme şayet
areştew öylece
areştew öylesine
areştew mıḣume öyle olmazsa
arew işte, öyle
arew kıćećın o imiş çıkar
arew şıtıme öyle ise
arew şıtımiy öyle olsa da
arewıştew öyleyse de
arewştımiy rağmen
arfağunığ kolaylık
argane tarımsal
argo argo
argon argon
argorew öylece
argorew gene
argotḣ onu yandan yırt
argüman argüman
arğaçe el arabası
arğen the saman ve ona karşı, paket, kaset, çizgi itibaren dalma
arğetec kötürüm
Haşhaçüĺej Ahlaksız
arğey soman balığı
arğın tek seferde biçilen sıra
arğoy sivrisinek
arğoy mast sivrisinek iğnesi
Arğoyir šıqu ded, aslanım yiĺ ćéşü neḣ Sivrisinek çok küçüktür ama aslanın kanını emer
Arğoyir wedı şü'še pedıd wedıjıye thamıć thaqumaćem zıxése, weseps ḱéxıme memexı he xınığom mayte, meku onığom metecı Sivrisinek zayıf, siyah sivri burunlu_x000B_Oldukça zayıf, kulak arkasına saldırır Çiy inince bayılır, arpa hasadında cin gibi Ot biçme zamanı havalanır
arḣoane su girdabı
arḣoğu iyilik zamanı
arḣoj, ḣeşöj timsah
arḣon girdap
arḣuj boa yılanı
arı evet
arı o
Wınağo wınaşö Aile toplantısı
arı ade elbette
arı bılećığe thawımafem sıhatır yim peblağew. evet geçen pazar 8 civarında
arı dedew o kadarda
Bın qodew qodın Ailece yok olmak
arı kes her defasında
arı nasıp siağ evet doğru şanslıydım.
arı nemıame o kadar ise
arı nıap sadece o kadar
arı o öyle desene
arı petew rağmen
arı se sıadıǵ evet ben çerkesim.
arı serıćıy yequ evet bence de uygun
arı şetrer zğaqodığ evet şemsiyemi kaybettim
arı şhaćem fakat
arı şhaćerem öyle fakat
arı şham oysa
arı şham ama
arı şham sıd papć evet ama neden ?
arı şıpk (arı şıpḣ) tıpkısı, ta kendisi
arı şıpke aynısı
arı şü'a ? o mu ki ?
arı zepıt sürekli o
arıba o değilmi
arıba? değil mi?
arıće ona göre
arıće ḣun olabilir
arıded tastamam
arıdedem o anda
arıdedew kadar
Arıfe erkek ismi
arıfeğuğ kolaylık
arıguş maalesef
arıguş ne yazık ki
arığe evet öyle idi
arığetec el yordamıyla kalkmak
arıkes her defasında
arıĺ yatalak
arıĺeć peçete
arıĺh nakit
arıĺh peşin
Şha şixın Aklın baştan gitmesi
arıĺhanığ nakdi
Gum kıriźen Aklına düşmek
arıĺhenığ peşin olarak
arıĺhew nakden
arıme oysa
arıme öyle ise
arıme eğer
arıme ise
arıme mademki
arıme şayet
arımı veya, oysa da
arımiy öyle olsa bile
arımiy gerçi
arımiy..adremiy gerek….gerek
arınfay o olmalı
arınıçew onsuz
arıpaqo keza
arıpaqoş hatta
arıpĺ aplikasyon
Arısen > ḣuşıe: V1b ıslah etmek
arış arabak (geniş akslı, kolay devrilmeyen)
Arışe erkek ismi
arışhaće öyle amma
arış'ı el yapımı
arış'ı elişi
arış'ı suni
arış'ı yapay
arış'ı maz ay sentetik, sentetik takipçi
arışıtın her halde
arıştın o olabilir
arıṫ kazma
arıtiy öyleki
arıxep kesin o değil
arıy yimıkujew o da yetmiyerek
arızéha elde taşınabilir
arızepıt hep öyle
arızı bu nedenle
arızı dolayısıyla
aristokrasi aristokrasi
aritmetik aritmetik
aritmetik fızegu' aritmetik ortalama
ariy o da
ariy xetew mamafih
arjantin arjantin
arjantinli arjantinli
ark rakı
arken ćeş kovboyun bindiği at
arkeolog arkeolog
arkeoloji arkeoloji
arkınaw kementçi (iyi kement kullanan)
Arkenće yemılıçır kawbıtı Kement ile yılkıyı yakalarlar
arkınćeş at (yabani atları yakalamak için kullanılan at)
armatür armatür
armaw sakar
arme simge
Armeğum yiğeṫısıre çıǵır meğu Beceriksizin diktiği ağaç kurur.
armırew öyle olmayıp
armırıme öyle değilse
armırımiy zaten
armırme olsada
armırme veya
armırme yahut
armoni armoni
armonik pçe armonik kapı
Arsen erkek ismi
arşham lakin
arşın arşın (.71 mt)
arter arter
artezyen artezyen
artist sanatçı
aruq trabzan
arya arya
as seviye
as ĺes ḣun düşmek,zayıflamak (mali yönüyle)
asağ uslu, usluluk
asağe uslanma, ehilleşme
Ase erkek ismi
ase itaatli
ase uysal
ase munis
asej uslu
asejın sakinleşmek
asejın uslanmak
Asen > ḣuşıe: Me ehilleşmek
Asen > ḣuşıe: Me uysallaşmak
asenkron asenkron
asetat asetat
asetilen zexeğaj asetilen kaynak
asetilen zexeğajen asetilen kaynağı 
aseyis asayiş
aseyis emniyet
asfalt asfalt
asfalt ćeğ asfalt altı
asfalt çımentew asfalt çimentosu
Ashad erkek ismi
asıhatım o saat
ašıqo geline seslenme hitabı
Aśıw kız ismi
asimetri asimetri
asimilasyon asimilasyon
asimtot asimtot
Asiye kız ismi
Asker erkek ismi
asker erbaş
asker of askeri , asker işi
Aslan erkek ismi
Aslanbeç erkek ismi
Aslanbiy erkek ismi
Aslanceriy erkek ismi
asĺanıbz dişi aslan
aslanır megurme aslan kişner
aslanır meğoáḣo aslan hırıldar
asĺes dar gelen giyecek
Asme kız ismi
asmıj kıkırdak
asmolen asmolen
aspirin aspirin
Asran erkek ismi
astatin astatin
Astémır erkek ismi
astigmat astigmat
astrofizik astrofizik
astronomi astronomi
Asyat kız ismi
asye asya
ahır
ora
aş fede zać hep öyle
aş fedizew o kadarda
aş feş'ıće ona mahsus onun için
aş ĺeş el ayak kuvveti
aş nemıćew ondan başka
Yigukećıre yimaf Aklına geleni yaşayan
Aşabe kız ismi
Gum yiĺın Aklında tutmak
ş'ığe mamul
Aşba kız ismi
aşće onunla
Aşe kız ismi
aşe silah
aşe çolak
aşe kolu sakat olan
Aşe değur ğuseşüı İyi silah iyi arkadaştır
aşe ş'ıṕ silah fabrikası
Yigu ze xezırep Bir an bile unutmuyor
aşebışe sakar
Aşebiy kız ismi
aşeće wızendın silahlandırmak
aşeće zıwızendın silahlanmak
aşeğonağ kalibre
aşeĺeşığ silah gücü
Aşem wıfemıazeme, şıbzem zıfeğeaz ! Silaha yatkın değilsen, çalışmaya yönel
Aşemez erkek ismi
aşemıku tripod
aşenç silahsız
aşençenığ silaha sahip olmamak
aşepıd kolluk
Aşer cegoáĺep Silah oyuncak değildir.
aşeuş sakat
aş'ex pratik
aşexer silahlar
aşfeş'ıće onun için
aşha yen ,el ile bilek arası
aşhape gömlek kolu
aşhatét yaver
aşhatét yönetici
aşhe zıpımıt yensiz ( kolsuz )
aşıağe ziı' sanatkar
Aşıex şüfereḣu' Kolay gelsin
aşıf el kremi
Aşıfen > ḣuşıe: V1p el sürmek
Aşıfen > ḣuşıe: V1p okşamak
aş'ığe ğanefın yapay aydınlatma
aşığum öyleyse
aşığum o halde
aşığum o zaman
aşığum blıpe mafem tızereĺeğun öyleyse pazartesi görüşmek üzere
aşığum sehatır bığum tızeréĺeğun. o halde saat 9 da görüşürüz
aşığum sıd tış eştır ? öyleyse ne yapacağız ?
aşığum sidığo wıkeqoşt ? o halde ne zaman geleceksin
aşığum we pşını. tamam o zaman sen öde
aşığum yatfenerıye kanalım tépĺın öyleyse 5. kanalı seyredelim.
aşık sevdalı
Aşıko erkek ismi
Aşın erkek ismi
Aşıne erkek ismi
aşıw yahu
Wiahılep wilı şışep Akraban değil,dostun değil
aşıwım ozaman
aşö çelik gömlek
aşö zırh elbise
aşöçöák çarık
aşöeć ametal
aşöḱu tank, zırhlı araç, zırhlı
aşpaye onun için
aşqe avuca sığan cisim
aşşı kınewıj ondan sonra
aşt hesap operasyonu dayak
aştağetx makbuz
aştew öyle
aştew ḣuşünce seguğe. öyle olur umarım
aştew kısşeḣu öyle zannediyorum
aştew pĺıten varsaymak
aştew şıtmiy öyle olsa bile
aştew ştıme öyle ise
aştew tıomı farz etmek
aştew wereḣu öyle olsun
aştew zereşıtew rağmen, öyle oldukça
aştew zıḣuće öyle olunca
aştewıgore öylece
aştewımiy yinede
aşto ḣume ne olur ne olmaz
aştram bataklık ağacı
Yeĺebırkawe gore qon Aksak aksak gitmek
aşüı tatlı
aşüı lezzetli
aşüı şirin
aşüı < > dıcı tatlı < > acı
aşüı <> xafe tatlı <> ekşi
aşüı aşü'ew tatlılıkla
aşüı ṕıṫığ tatlı ilaveli
aşüı šıqu çitlembik
aşüı šıuq şirin
Pçıha daqo Akşamcı
aşüı şüıće tatlılar
aşüı wız şeker hastalığı
aşüı zışaşere şekerci dükkânı
aşüıay berbat tatlı
aşüıćay tatlı (epey)
aşüıće reçel
aşüıće tatlı ile
aşüıded tatlı (çok)
Yiof xemıĺıjın Alakası kalmamak
aşüığaće zıxeĺ zevkli
aşüığaće zıxemıĺ zevksiz
aşüığe lezzet
aşüığe tat
aşüığe tatlılık
aşüığeće tatlılıkla
aşüıme tatlı koku
aşüıme aromatik
aşüıme zexeĺxer aromatik bileşikler
aşüınçağ tatsızlık
aşüıneḣ tatlı ama
aşüınığe lezzetlilik
aşüıo tatlıca
aşüıṕ tatlı yeri
aşüıps nektar çiçekler
aşüışe tatlı (aşırı)
aşüışö tatlımsı
aşüıwız dıabet
aşüıxer tatlılar
aşüme menengiç
aşüme sakız ağacı
aşüray aşure
at < > ğeṫıĺ al < > bırak
Atajuk erkek ismi
atake horoz
atake oğu horoz ötme vakti
atake on horoz ötmesi
Atakećere fıće ṕastere Taze horozla, darı pastası.
ataker mao horoz öter
ataĺ kriko
ataşh can damarı
ate sap yığını
ate öbek
ate yığın
Ate mılḱur bın ğeqod Baba mirası haneyi bozar
Atebiy erkek ismi
atej babanın dedesi
atej anej cet
atej anej ecdat
Atejıha erkek ismi
ateĺat atlet
Atelceriy erkek ismi
atélefon cep telefonu
athaćaf sabun
atı kaldır
atığe ünlem işareti (!)
atığe yüksek
atığe kalkık
atığe rakım
atığoáy kaldırması zor
atığoáye tahammülü zor
atıjın yürürlükten kaldırmak
atıĺ kaldıraç
atıĺ vinç
Atın > ḣuşıe: F2p kaldırmak
atlantik atlantik
atlas atlas
atlas okyanusu atlas okyanusu
atletizm atletizm
atobe hayret
atom atom
atom bomb atom bombası
atom haĺe atom ağırlığı
atom iyon atomal iyon
atom ĺıtağe atom sayısı
atom pku atom kütlesi
atom qošıfe atom hacmi
atom sıhat atom saati
atom şapḣe atom modeli
atom ş'ıće atom yapısı
atom thaf atom numarası
atom xabze atom kuramı
atomik pkı zıpşığu atomik kütle birimi
atomum enerji atom enerjisi
atomum yiĺaće atomaltı
audio input audio input
audio lewel audio level
audio output audio output
auto auto
avagadro xabze avagadro yasası
avantajığe avantajlı
aw ama
aw şey
aw fakat
aw şıtmiy öyleyse de
awa elbette
awagadro pçağe avagadro sayısı
awans avans
awans dalga geçmek
awantaj avantaj
awantajığe avantajlılık
awbıte mevkuf
awe velakin
awe ĺawe cıngar
Mıskare ş’ın Alay etmek
Awecec erkek ismi
awegadro xeyiğe avogadro kanunu
awekado avokado
Wenafe anafe Alenen
Aweĺe erkek ismi
aweĺewen çırpınmak
aweĺewen ellerini sağa sola çırpmak
awestığ el feneri
Neṫaw neṫaw Alın tokuşturma
awex aferin
awex ar aferin sana
awı şıtmiy öyle ise de
awıbıtıṕ trabzan
awıj delil
awıj söz verme nişanı
awırasya avrasya
awırupam şış avrupalı
awısturalya avusturalya
awışıtew öyle ama
awre belki
awrupa avrupa
axem onlar
axemće onlara göre
axeme onlara
axeme yadiy onların yanında
axeme yaşış onlardan biri
axeme yay o onların
axeme yazıre onlardan birisi
axer onlar
axer pışefı pşü'eyiğoá ? onları almak mı istiyorsun ?
axer zeşıḣon ellerini oğuşturmak
axeri onlarda
axeriy onlar da
Axın erkek ismi
ay o
ay onu, ona
ay amal yiap onun çaresi yok
Şhaqo ş'ın Alınmak,kafaya takmak
Şhar xehajın Alıp başını gitmek
Ay blemıfıme Werıće değu ḣun Çok ileri gitmesen senin için iyi olur
ay fedeće o hususta
ay fedeće o şekilde , o bakımdan
ay fedew gibi
ay fedew onun gibi
ay fediz misli
ay fediz o kadar
ay fedizće o kadarıyla
ay fedizew o kadarda
ay fedizew wıfaĺ emı ḣunba. çok istiyorsan peki
ay feş'ıće dolayı
ay fikun ona yeter
Tham wigu ḱéremığeć Allah aklına düşürmesin
A tham siğewneḣuğıy Allah belamı verdi
ay neḣ xemıĺew bir hiç uğruna
ay neha o kadarcık
ay nemıć ondan başka
ay nesfeće o zamana kadar
Tham siğewıneḣuy siğeṫısıjığ Allah belamı verdi
ay papće o yüzden
ay pemıćew ondan başka
Tham séğaĺı' Allah canımı alsın
A sizıcağom a fede bın kıréremıt Allah düşmanıma böyle evlat vermesin
ay sıfézeşığ onu özledim
ay şéğejağew ondan beri
ay şımış ondan olmayan
ay şış ondan
ay şış oralı
ay şışen oralı olmak
Tham wizıcağom ay fede kırét Allah düşmanıma onun gibisini versin
Wizıcağom tham ayfede kırét Allah düşmanına versin
Ay thar yetağ Durumu iyi, şansı açık
Ay thar yewağ Onun durumu kötü, işi zor
Tham yipećiy yiwıjıćiy wıkréremığeć Allah kimseyi onun önüne çıkarmasın
Tham ay fıtréremığaf Allah ona muhtaç etmesin
Tham şöğewın Allah sizi ihya etsin
Tham yeğepš Allah yalanlasın
ay wızépĺıće ona bakarsan
Tham yeremıd Allah yazdıysa bozsun
ay xeş'ehıjın şıap elden bir şey gelmemesi
Thar kıfewısen Allah yüzüne baktı
A tha zewağer Allahın gazabına uğramış
Maşü’e ćeş’ehın Altına ateş yakmak
ay yehıĺ'ağew o nedenle
ay yidiy ona, onun yanında
ay yihatırmiy hatırı için
Gum riwıbıten Amaçlamak
ay yipeće ondan önce
A nını guş Aman allahım
A dıdıd guş, sıdew çıa Aman çok soğuk
ay yiwıjće ondan sonra
ay yiy ona ait
ay zıgore xeĺ onda bir şey var
Yine kıćehajın Anılarda boğulmak
Dık yiow yiğeştığ Anında dondurdu.
ayağe çirkinlik
ayağeće kötülükle
ayal baksana
ayanasın vay be
Zeo zaş'e Aniden
Kışiwıtew ğın Aniden birdenbire ağlamak
ayće onunla
Ayde kız ismi
Aydemir erkek ismi
Aydemirkan erkek ismi
aye çirkin
aye kalitesiz
aye kötü
aye ayew kötülük ile, kem gözle
aye ḣun çirkinleşmek
Yigu kıxiźen Aniden hatırlamak
aye tay çirkin
aye teyağ çirkinlik
aye teyağ pejmürdelik
aye uy çok çirkin
ayeded çok kötü
ayeded çok çirkin
ayeded korkunç
ayeded nah çok çirkin olsada
ayededew çok çirkince
ayej çirkin
Ayer zımışxığem aşüır yiş'erep Kötüyü yemeyen, tatlıyı bilmez
ayfed onun gibi
ayfede o gibi
ayfedezać hep öyle
ayfediz bir o kadar , onun kadar
ayiy o, onun
aynese oraya kadar
aynesfeće ta oraya kadar
Ayşet kız ismi
Ayték erkek ismi
Ayub erkek ismi
ayyiwıjı ondan sonra
Azade erkek ismi
azağe doktorluk
azağe hekimlik
azağe ihtisas
azağe uzmanlık
azan ezan
azan caṕe minare, şerefe
azan cen ezan okumak
azaṕe dispanser, hastane
Aze erkek ismi
aze yetenekli
aze becerikli
aze hekim
aze mahir
aze tabip
aze usta
aze ḣeden gazlı bez
azebz cerrahi
azeğu çare
azeğu deva
azeğu ilaç
azeğu şifa
azeğu of eczacılık
azeğu téwıtxen ilaçlamak
azeğunıçe ilaçsız
azeğups iksir
azeğups içmeler
azeğups kaplıca
azeğuşaṕ eczane
azeğuşe eczacı
azeğutx reçete
Azeko erkek ismi
Azem mezaxe yiap Usta için karanlık yoktur.
Azem zewıje yiblağ Ustanın herkes dostudur
Azemet erkek ismi
Azemıko erkek ismi
azenığ hüner
azenığ maharet
azenığ ustalık
azenığ yetenek
azepk çıkıkçı
Azepş erkek ismi
azepşerıh çırak
azerbaycan azerbaycan
azereğewbıtın toka etmek
azew xezış'ıćrer ehli vukuf
Tumpı ḣun Aniden kaybolmak
azğen tuzğen hurdahaş
azğen tuzğen parçalanmak
Azmet erkek ismi
azot azot
azot yebz azotlu gübre
azotuğe azotlu
Azyid erkek ismi
bab sı pş'ere ? alo , baba ne yapıyorsun
bab, tı baba
Babıgu erkek ismi
Babıne kız ismi
Babıś kız ismi
Babıw kız ismi
Babiy erkek ismi
Babrine kız ismi
Bac erkek ismi
bace tilki
bacejiy tilki yavrusu
Bacem tığujipĺ'ı yeğaṕše Tilki dört kurdu aldatır.
Bacem yaneh uşır bım şawbıtı En kurnaz tilkiyi ininde yakalarlar
Bacem yişö yipiy Tilkinin düşmanı kürküdür
Badıw kız ismi
Badi erkek ismi
bagaj bagaj
bagaj unćıbzap bagaj kilidi
bağe oyunda saklanan nesne
bağenığ çokluk
bağo bereket
bağo ḱup çarpım kümesi
bahamaxer bahamalar
bahreyn bahreyn
Bahriye kız ismi
Baḣsen erkek ismi
baḣsıme mısır bozası
Baḣsit erkek ismi
Baḣu erkek ismi
Baj erkek ismi
Baje erkek ismi
Bajö nehiy ğebejü' Çoğalmak yerine, çoğalt.
bakalit bakalit
Baḱi erkek ismi
baklava baklava
bakmer tok (karnı tıka basa doymuş)
bako atlamak (adım kadar)
baktéri bakteri
bakteri ğaĺ'e bakteri kıran
bakteri peuwçö bakteri önleyici
balalayka balalayka
balans balans
balans ğaps balans ayarı
bale bale
balerin balerin
Balıḣu erkek ismi
Balıw erkek ismi
balid ule
balo balo
bamıć kene
bamıć sakırga
band band
bando bando
bane güreş
Bane zıdeşımıem ğaş`e şıep Mücadele olmayan yerde hayat olmaz.
banerer güreşen
bangladeş bangladeş
banka banka
banka ziyer bankacı
banker banker
banknot banknot
banko banko
banśe saç arası (tatlı türü)
bant bant
bant bğuźe dar band
bant psıyiṕer bant spektrumu
banyo banyo
bao çokca
Bao neḣıy baş'e Çok laftan ziyade, çok iş
baoded fazlaca
baow çokça
bar bar
barbados barbados
barbitüratxer barbitüratlar
Barden erkek ismi
Bares erkek ismi
Baresbiy erkek ismi
baret baret
Barıç erkek ismi
Barin kız ismi
Barine kız ismi
bariton bariton
bariyer bariyer
bark araba oku
barmen barmen
barok barok
barometre barometre
baryon baryon
baryum baryum
Baś erkek ismi
basketbol basketbol
başe fazla
başe mığot nadir
başe şıxın aşırı doygunluk
başe témş'ew çok geçmeden
Ar tızefiṫıṕaĺ Anlaştığımız gibi
Yiguğu ş'ın Anmak
başep çok değil
başere çokca
Oş’e demış’ew Ansızın
Bat erkek ismi
Baṫ erkek ismi
Batceriy erkek ismi
Bate erkek ismi
Baṫe erkek ismi
batérye akü
baṫı çömüş
Batır erkek ismi
batır bahadır
Batıray erkek ismi
Batırbeç erkek ismi
Batırbiy erkek ismi
batırğen herkül gibi
batırığ yiğitlik
Batıze erkek ismi
Batiy erkek ismi
Batmet erkek ismi
Batmırze erkek ismi
baw ahır
Bay erkek ismi
baye ḣun zenginleşmek
bayew zengin olarak
bayi varlıklı
bayi zengin
bayiay çok zengin
bayided çok zengin
bayij zengin (çok)
Bayim cenaće kızşiĺeme “mafe pfeḣu`” rao, thamıćem kızşiĺeme “te ḱipxığ” rao Zengin yeni elbise giyince “hayırlı olsun”, faḱir giyerse “nereden buldun” derler.
Bayim fethawısxere be Zenginin taziyecisi çok olur
Bayim yiguşü`ağor mılḱu, thamıćem bını Zengini mal, fakiri evlat sevindirir.
bayinığ zenginlik
bayinığeće zennginlikle
bayio zengince
bayişe aşırı zengin
Bayiy zışıbem thamećeriy be Zenginin çok olduğu yerde fakir çok olur
baykol bodyguard
baykol pşı (beyi) koruyan
baymıšıj pinti zengin
baymışüj çok zengin
Bayšit erkek ismi
Bayşin kız ismi
Bayzet erkek ismi
baz baz
bazalt bazalt
baźe karasinek
baźe ğaĺ'e sinek ilacı
baźe šınćaf sinek pisliği
Gum ḱiĺeden Ansızın hatırlamak
Dunayer pş’ağ Arkasında çok kişi takılı olmak
baźepse çok zayıf, yapamaz
be çok
Yerıh yerışx Arsız,kötü,nankör,
Be ğaş'e weḣu Çok yaşa
be ḣun çok olmak
be maće az çok
be maş'e uzun zamandır
be maş'ew çok olmadan
be mıḣun çok olmamak
be mış'ew çok geçmeden
be şıağe çok zaman oldu
be şıağep çok zaman olmadı
be şıağew çok evvel
Be şxerer ha şxaṕe yeqodejı Obur insan en sonunda it yalağında ölür.
be yibıtın çok yer tutmak
be zepx çoklu bağlar
Be zığeş'ağe nahiy be zıĺeğuğ Çok yaşayandan ziyade çok gören.
Be zığeş'ağe nehiy, be zıĺeğuğe Çok yaşayan değil çok gören
Be zıorem neḣıy, be zışı' Çok konuşandan ziyade, çok bilen
bebı manivela
bebı levye
becaşö tilki postu
bećay epeyce
bećaye oldukça
beće çoğunlukla
beće misil misli
becebı tilki yuvası
becend icar
becend kira
becend müstecir
becendıḱu kiralık araba
beceş çakal
becı örümcek
bećı ıtiraz sömürgeci
becıḣ örümcek ağı
Bećıjin erkek ismi
zentḣ yulaf
becınapḣ becıne unu
becıne boza
Beç erkek ismi
Beçkan erkek ismi
beçmez pekmez
Beçmız erkek ismi
Bedax kız ismi
beded çokca
bededep çok değil
bededere fazlaca
Bedef kız ismi
bédehawe boşuna, in from nafile veya kullanım
bedek dut
Bedın kız ismi
Bedınoko kız ismi
Bedin erkek ismi
beǵığe şişik
Beǵın > ḣuşıe: Me kabarmak
Beǵın > ḣuşıe: Me şişmek
beǵıre şişen
begonya begonya
begu yara
begu uyuz
begu şöu yara bere
Yemıḱoḱujım wıprikuşüştep Arsızın hakkından gelemezsin
begu wıś yara tozu
begul devamlı yara bere içinde olan
Begum ḱoreşü' kıtéćağ Yara üstüne çıban çıktı.
beguy her tarafı yaralı
beğaş'e uzun ömürlü
beğoáğe bolluk
beğojığe tekrar artmış
beğon üremek
Beğon > ḣuşıe: Me artmak
beğon bereket
beğon çoğalmak
beğonığ bereketlilik
beğorjüğo gereksiz aşırı
Sine zećitḣıjışta? Artık bana ne faydası dokunabilir
Behime erkek ismi
bej bej
bejek çapraz dizili
Bejı erkek ismi
bejü bereketli
bejü' bereket
Bejüko erkek ismi
Bekan erkek ismi
bekmıjö taç atma oyunu
bekoáć adım atlama şekli
Bekon > ḣuşıe: Me atlamak (adım kadar)
beku iki ayak arası
belağ düz kepçe
belahe xefen belaya düşmek
belahe xet başı belalı
belaś kıvırcık
belaś tüylü
Belaśe erkek ismi
belçika belçika
belçikam şış belçikalı
beleh başarılı
beleh bela
beleh musibet
beleh yaman
beleh xehan belaya çatmak
belehağ yamanlık
belehıj yaman
belej mesai
belembeşew aylak
Belerğın > ḣuşıe: Me dikkati gevşemek
belerığ mayışma
belerığe mahmur
belerığe sersemleşme
belerığığ ıhmal, dikkat eksikliği, ilgisizlik
beleśen tüylenmek
Belet erkek ismi
beĺf çok doğuran
belıce turp
belıce fıj turp beyaz
belıce pĺıj turp kırmızı
belıce şüıše siyah turp
Bella kız ismi
beme çok ise
beme yaş'e tanınmış
Bemıo beşı' Çok konuşmayan, çok iş yapar
Yigu yiźıjın Artık dönmek istiyor
bemiye çokgen
bemol bemol
ben çoğalma
Ben deĺımre, yamıwıbıremre zefed Mezarda yatanla, çekiştirilmeyen benzerdir
benaće güreş stili
benaqo güreşçi
Benećın > ḣuşıe: Me yıkılmaya doymayan
Benen > ḣuşıe: Me güreşmek
benı mezar çukuru
benığ yıkık (güreşte)
benıṫ mezarcı
benzin benzin
benzol  benzol 
beonığ bereketlilik
bep çok degil
Ber kız ismi
Ber zédéame ćır kağeḣıye Çok kişi beraber omuzlarsa yeri oynatır.
Berak erkek ismi
berawıps saatler olsun (tıraş olana denir )
Berawıps Saatler olsun
Berawıtı Saatler olsun
bercah kurnaz, becerikli
Berd erkek ismi
bere çoğu kez
bere sık sık
Bere dao Çok dinle
Ziy yia ḱimıfejın Artık elinden bir şey gelmemek
Bere wıĺfeme, bere wığın Çok doğurursan çok ağlarsın
Śeh femış’ıjın Artık güvenmemek
bereban davul
bereban tranpet
berebenawe davulcu
bereçet bereket
bereçetew bereketlice
bereçetıj eli açık
berejey mücver
Bereḱét erkek ismi
beresḱéjıye şecağo wıjım sehatır tfım wıkeqoşüşta? çarşamba öğleden sonra 5 de gelebilir misiniz.
beresḱéjiy çarşamba
beresḱéşxo cuma
bereṫin nane
berewımaf bereketli olsun
berilyum berilyum
berjer berjer
Berkan erkek ismi
berkelyum berkelyum
berkı me havasız
Gum yimıfejın Artık kalben taşıyamamak
Berktuğ erkek ismi
Berkuk erkek ismi
Bersej erkek ismi
Bersey erkek ismi
Bersis erkek ismi
Berzeç erkek ismi
beśağ kefal
Beslan erkek ismi
Besleney Adıǵe ırkı
beş asa
beş çomak
beş değnek
beş şheoánṫe baston
beş ṫarko baston
beş'ağe çoktan
beş'ağew çok evvel
beşeç çilekeş
beşeçınığ çilekeşlik
beş'enığ epey oldu
beşgoş slaş ( / )
beşha çoğul
beşhakeğeş baston
beşıağe epey oldu
beşkak koltuk değneği
beşḱé fıçı
beşreb şişe
beşx obur
beşxı obur
beşxınığ oburluk
Beşxır nasıpınç Obur nasipsizdir
beta beta
béta bziyxer beta ışınları
béta zeqoćın beta bozunması
bétemal uğursuz
betı çok veren
Betın erkek ismi
Betmıṫ erkek ismi
béton beton
beton depkzewı' beton perde
beton ğuć beton çeliği
beton ğućıne beton çivisi
beton zexeğehağ hazır beton
betonarme oámble betonarme hasırı
betonş'ığ betonarme
betonş'ığe depkzewı' betonarme perde
betopan betopan
bew gayet
Pşeğu feḣun Askıntı olmak
bew be ş'ağe çok zaman oldu
Kızxećığer yiğeğoşerep Aslını inkar etmiyor
bew bere defalarca
bew bere sık sık
bew değu çok iyi
bew hun hayhay
bew kezqohıre seyyah
bewejiy öpücük
bewen öpmek
bewıj
bewоn buse
bexeme çoğuda
bexer çok olanı
bey beyefendi
beyawıj sakinlik
beyawıjın ferahlamak
beysbol beysbol
beźaĺ sineklik
beźeneşü' yakarca
bezer piyasa
beźerıqo pazarcı
Beźeweğu Temmuz
beźewehın aşlak aylak gezmek
beźewıbıt sinek böcek avcısı
beźewıć sinek öldüren
bǵal bedduacı
bǵane deste
bǵane ekim demeti
bǵanepx ekim demeti bağı
bǵe beddua
Bǵen > ḣuşıe: Ma beddua etmek
Bǵen > ḣuşıe: Ma ilenmek
bǵen intizar
bǵenepsı
bǵeriy hiciv, için, muzdarip pek çok hiciv ve küfrederek
bǵı tepe
bǵı bel
bǵı ĺağ yüksek tepe
bǵı wız bel ağrısı
bǵı xeıćın belini incitmek
bǵıḱu yokuş arabası
bǵıĺaps yamaç başlangıcı
bǵıĺe dağlık
bǵıĺe çok tepeli
bǵınağ izbe
bǵınağ köhne
bǵınağ metruk
bǵınağ terk edilmiş
bǵınağe viran
Bǵınen > ḣuşıe: F2w terk etmek
bǵınṫe kemersiz (belinde kemeri takılı olmayan)
bǵıpx kemer (köprü kemeri)
bǵıpx tonoz
bǵırıpx kemer
bǵırıpx kayış
bǵırıpxfız korse
bǵırıpxı şöámbğo palaska
bǵırıpxışha toka
bǵıśać uçurum (ön ucu)
bǵışha dağ geçiti
bǵızande uçurum
bğable karkas
bğable ş'ığe karkaslı yapı
bğağe betonarme karkas
bğağe bina
bğağe çatılı, örülü
bğağe zimıar evsiz
bğağew sistem kolon-kiriş sistemi
bğake kendini beğenmiş
bğake ukala
bğal göğüslük
bğaĺe sütyen
bğane ekin demeti
bğape göğüs daralması
bğaşḣo doğan
bğaşḣo şahin
bğaşö göğüs derisi
bğaşxew yepĺın beslemek
bğaṫe çıkık göğüslü
bğaṫe görkemli
bğe göğüs
bğe sine
bğe bağır
bğe doğurmamış
bğe döş
bğe kısır
bğe хeu broş
bğeas şahin tame, avcılık şahin, avcılık şahin
bğebzı doğurmamış koyun
bğebzı şişek
bğeće ğoĺın yüzükoyun
bğećeh balaban kuşu
bğećes nanıw süt çocuğu
bğedećın ayrılık
bğedes çok yakını, beraberinde
bğedesın eşlik, refakat
bğegu döş ortası
göğüs kafesi
bğegup göğüs kafesinin önü
bğej kartal
bğejır mace kartal çığlık atar
bğekolen barbunya balığı
bğelıb tavuk göğsü
bğen çatı örtmek
bğen kuru ot
bğeneps demet ipi
bğenepx ekin demeti bağı
bğenı çer çöp
bğepaş tümgeneral
bğeqošıwız zatürre
Oáćiy ş'ıćiy yiş'erep Asosyal
bğeş'eğon hayret etmek
bğeuĺ önlük (bebe)
bğeun ilan etmek
bğexeu broş
bğo tuzlanarak kurutulmuş koyun gövdesi
bğoáğ genişlik
bğoáne boyut
bğoáte küf
bğoáte küflülük
bğodah sokulgan
bğodećıjın tamamen yanından ayrılmak
bğodećın yanından ayrılmak
bğodeĺetın yanından uçup geçmek
bğodesın oturmak (yanında)
bğodeşen birinin yanına yaklaştırmak
bğodetın yanaşığında durmak
bğodex yanından alma
bğodexın yanından almak
bğopśağe suyunu çekmiş, üstü kurumuş
bğośen suyunu çekmek
bğotağ bayat
bğotağe küflenmiş
bğotağeće yeni küflenmiş (Yemek ismi de olabilir)
bğotağeded aşırı küflenmiş
bğotağew küflenmiş halde
bğoteğej eski küflü
bğoten küflenmek
bğoterme bayat kokusu
bğoterme küf kokulu
bğoxer ebat
bğu cephe
bğu dokuz
bğu cihet
bğu taraf
bğu yan
bğu yön
bğu det araba yan kanadı
bğu ṫumće iki yönlü
bğu wıbıtın taraf tutmak
bğu zediṫu çift yönlü
bğuć doksan
bğuć bğu doksan dokuz
bğuć blı doksan yedi
bğuć pĺ'ı doksan dört
bğuć şı doksan üç
bğuć tfı doksan beş
bğuć ṫu doksan iki
bğuć xı doksan altı
bğuć yi doksan sekiz
bğuć zı doksan bir
bğudepk yan duvar
bğuipĺ'ı dört etraf
bğuiṫıum kıdenağer iki taraftan arada kalan
bğuiṫu iki yan
bğuiṫuğ iki yanlı
bğumće yandan
bğunce yamuk vaziyette
bğunce bğuncew yan yan
bğunce blerıps yan zincir
bğunce txığ yatık yazı
bğunce źın eğik atış
bğuncenığ yamukluk
Xehaćiy xećıćiy yiş'erep Asosyal
bğuncew yepĺın yan bakmak birine)
bğuncırıqu' yan gidiş
bğuncışön yanlı
Yişha zexehağ Kafası karıştı
Yişha yiwase pıqodejın Astarı yüzünden pahalı olmak
bğupĺe pusula
bğuşöĺ yanal alan
bğutépĺe profil
bğuṫumće iki yandan
bğuxer taraflar
bğuyiṫu ğaz iki yanlı
bğuyiṫumćiy iki yanıyla, iki yönüyle
bğuyiṫunığ iki yönlülük
bğuzabz dapdar
bğuzağ darlık
bğuzao darca
bğuzaṕe yeri, darlık, daralma
bğuzaşe dar (oldukça)
bğuze dar
bğuze ensiz
bğuźe şöámbğo dar geniş
bğuze <> şöámbğo (ćışö) dar <> geniş
bğuze ćeh dar ve uzun
bğuze şöámbğo dar geniş (düzlemsel)
bğuzeay çok dar
bğuzeće darlıkla
bğuzeded aşırı dar
bğuzediṫu ğogu' çift yönlü yol
bğuzej çok dar
bğuzeneḣ dar olsada
bğuzew dar halde
bḣu zejü geniş dar
bḣubz genlik
bḣubz wızenćığe genlik düzenleme
bḣuğo ğaşerıwen genişlik kontrolü
bıat bıat
bıb kel, saçsız bayan
bıbaqo kanatlılar
bıbate uçuş vaziyette
bıbatew kanatlanarak
bıbetağ yeni uçmaya başlamak
Bıbeten > ḣuşıe: Me uçuşmak
bıbeten dalgalanmak
bıbetenığ uçarılık
bıbeyen uçuşmak
Bıbı erkek ismi
bıbı rotar uçuş rotası
bıbıć uçuş
bıbıćın uçuşmak
Bıbın > ḣuşıe: Me uçmak
bıbınığ uçuculuk
bıbıqo uçucu
bıbıre uçan
bıbıre arğoyim cane şéĺe fazla göz açık
Bıbıw erkek ismi
Bıde erkek ismi
bıfalo bıfalo
Bıfı erkek ismi
bıǵaće beddua şekli
bığağe örtülü(yapının üstü)
bığu boğa
bıḣu geniş
bıḣu bant geniş band
bıḣuğ genişlik
Bıḣuj erkek ismi
bıj kemer tokası
Bıj erkek ismi
bıjıbjın acıyarak kaşınmak
Bıḱo kız ismi
bıḱo kuyruksuz
bıĺ gizem
Bılaw erkek ismi
bılbıçü bakımsız
bıldok bıldok
bılgar bılgar
bılgarıbz bılgarca
bılgaristan bılgaristan
bılım mal
bılım ğeḣun hayvan yaymak
bılım ğeḣuq hayvan güden
bılım ḣun hayvan gütmek
bılım ĺebjan toynak
Bılım nehiy akıl Maldan ziyade akıl
bılım ṕaş büyük baş hayvan
bılım pıĺ hayvancılık yapan
bılım ş'ıćepş mal müdürlüğü
bılım wız hayvan hastalığı
bılım zia mal sahibi
bılımığogu hayvan yolu (geliş gidişde takip ettikleri yol)
bılımıĺ'e öldürücü hayvan hastalığı
bılımıĺećaĺ gebre
Bılımım dimışexırer ĺ`ı şıpk Mülkün şımartmadığı erkektir.
Bılımım, yiacal zıyer arı Hayvanın eceli ,sahibindendir
Bılımır ziyem femıdeme haram Mal sahibine benzemezse haram sayılır.
bılon bılon
bılwar bılvar
bın evlat
bın peş çocuk odası
Gur pişün Aş ermek,canı bir şeyler çekmek
bın wınağo ailece
bın wınağo ofxer ev işleri
Bın zıṕurer bın yiwas Aile yetiştiren, aile kadar değerlidir
bın zıxemıć wınağu çocuğu olmayan aile
bını çocuklar
Maşü'em zéğewın Ateşin karşısında ısınmak
Bınım, maşü'em wıxişeşt Evlat ateşin içine çeker
bınınçe çocukların olmayışı
bınje dölüt
bınker bınker
bınqod afat
bınqod soykırım
bınqodınığ telef (ailece yok olma)
bınt hır gür
Ğıćayew meğı Aşırı ağlıyor
bıobış formu bozulmuş, kambur
bıram bayram
Bıram ḣarxer koḣuĺı' Bayramınız kutlu olsun
bıramḣan kız ismi
bıramıpḣ bayramlık
bıramıṫ kaçak köle
bırç bırç
Bırıbın > ḣuşıe: Me dalgalanmak
bırıw burgu
bırıw ćeraḣu matkap
bırıw téwe darbeli matkap
bırıwığ helezon
bırıwığaz tornavida
bırjuwa bırjuva
bırk kötürüm
bırḱina bırkina
bırs şeytan
bırsır anarşi
bırsır arbede
bırsır çatışma
bırsır hengame
bırsır hırgür
bırsır huzursuzluk
bırsır isyan
bırsır kargaşa
bırsır tartışma
bırsırew kargaşayla
bırsırığ tartışmak
bırsırığeće metazori
bırsırığu tantana, kargaşa
bırsırın eylem
bırṫıme kilolu formsuz
bırṫımej hantal, kilolu
bırul efsanevi at
bırundi bırundi
Bıś kız ismi
Bıśe kız ismi
Bısım erkek ismi
bısım ev sahibi
Bısım femıfır, deqoáte ćıh Tembel ev sahibi uzun uğurlayıcıdır
Bısımgoáşem yićaser, bınım yiçeş'us Evin hanımının sevdiği ailenin sevdiği yemektir
bısımguaş ev sahibesi
bısımlah besmele
bıslımen müslüman
Bışe erkek ismi
bışe yamuk
bışe yampiri
Bıte erkek ismi
bıte kambur (hafif)
bıtḣ iyice ihtiyarlamış, çökmüş
bıtḣe dayanıksız giysi
bıtı kambur
bıtı ded iki büklüm
bıtı ḣun kamburlaşmak
bıtığ kamburluk
bıṫıj popo
bıtırbıf s. petersburg
Bıtırbıf Tham wéh Allah Bıtırbıf a göndersin
bıtik bıtik
bıton bıton
bıvat bıvat
bıwı böğürme
bıwıál böğüren (sık sık)
bıwıl çok böğüren
Bıwın > ḣuşıe: Me ulumak
bıwın böğürmek
bıyawıjın sakinleşme
bıyawın yatışmak
bıyawıś çiğdem
bıź yeşön meme emmek
bıźaşö sütten kesilmemiş bebek
bızemıu' kendi milletinden olmayan
bıźı meme
bıźı yeğeşön emzirmek
Ha lejaćew melaje Aşırı çalışan
bızıhaf kumaş kesikleri
Gur kıpiwtın Aşırı doygunluk
bızıpḣe dikiş modeli
bıźışe meme sütü
bıźışe nan süt anne
Bib kız ismi
Biberd erkek ismi
bibliyografya bibliyografya
Bide erkek ismi
bidon bidon
bigudi bigudi
Bijan erkek ismi
bijon unćıbze bijon anahtar
Bikan erkek ismi
Bilana kız ismi
bilanço bilanço
bilardo bilardo
bilateral bilateral
bilet bilet
bilet wase bilet ücreti
biletır tede kışısşéfışüşt ? nereden bilet alabilirim ?
bilirubin bilirubin
binary binary
Binbolet erkek ismi
binom zebğırıć binom dağılımı
bios bios
bira bira
birma burma
birmanya birmanya
biseksüel biseksüel
Bislan erkek ismi
bismillah bismillah
Biy erkek ismi
biyawıjın sakinleşmek
biyoenerji biyoenerji
biyofizik biyofizik
biyoḱimya biyokimya
biyolog biyolog
biyoloji biyoloji
biyoloji oksijen şıćağ biyolojik oksijen ihtiyacı
biyoloji şüıšağe biyolojik siyah
biyopsi biyopsi
bizmut bizmut
bjaḣo arı besleyen
Bjaḣo değur, bje ğebağu' İyi arıcının arıları çok üreme yapar
bjaĺ the korkaklık yapma kalıp çerkes
bjamiy öküz boynuzundan üflemeli müzik aleti
bjane av sürüsünden avlanabilecek hayvanlar
Şxıćayew meşxı Aşırı gülüyor
bjaneś mızrap
bjape yokuş
bjapš anten
bjapš ḱurbı çanak anten
bjaşe çarpık ve sahip century
bje arı
bje boynuz
bje kadeh
bje bın aile arılar
bje kepćığ arının oğul vermesi
Başe zıöş’ehı Aşırı yüzgöz oluyor
bjebğoj arı katili
bjedır arı kuşu
Bjeduğ Adıǵe ırkı
bjeḣun arıcılık
bjekepć arı oğulu
bjekojiy küçük boynuz
bjemat arı kovanı
bjemate kovan
bjemiy üflemeli müzik aleti
bjemiyapş borazancı
bjemiyapş trompetçi
bjenaĺ duyarga
bjenkure acımık
bjenṫen > ḣuşıe: Me süsmek
bjenṫen boynuzlamak
Bjentḣon > ḣuşıe: Me tırmalamak
bjentḣun cırmalamak
bjepş arı beyi
bjeşü biberon
bjeṫen boynuzla toprağı boynuzlamak
bjew geyik (ren)
bjexes hanımeli
bjey gürgen
bjéy gürgen
bjı mızrak
bjı üvendire
bjı zıpkın
bjı temepk yan boyunduruk parçası
bjıb tutam
bjıbjen sızlamak
bjıcegu cirit
bjığe benek
bjığe leke
bjığe neğesın lekelemek
bjığe nesın lekelenmek
bjığe téĺ benekli
bjığe xeğehan lekelemek
bjığe xehan lekelenmek
bjığe zıxeĺ lekeli
bjığe. adet
bjıha sonbahar
bjıha güz
Bjıha baźer śekeriy Güz sineği ısırgandır
Bjıha maşü'er aşüı Güz ateşi hoştur
bjıhakuj armut (güz armudu)
bjıham güzün
bjıham sonbaharın
bjıhan güz olma
bjıhape mazexer sonbahar ayları
bjıhapḣ güzlük
bjıhas kış ekini
bjıhas sonbahar ekimi
bjımıće yeon yumruklamak
bjın šıne yeşil soğan
bjıne boyunduruk deliği
bjıne yifın ölçüsünü kaçırmak
Yipe ğoáne yihaşt Aşırı yüzgöz,burnuna girecek
bjıne yimıf ölçüsünde kalmak
bjıneliy boyunduruk eşit çekme halatı
bjını soğan
bjını şha soğan başı
bjınıć tohum soğan
bjınıf sarımsak
bjınıf bler sarımsak hevengi
bjınıf şığu tuzlu sarımsak
bjınıfı şha sarımsak (başı)
bjınıfśe sarımsak tanesi
bjınışh soğan başlı
bjınlığo soğan kızartması
bjıṕen kalkınmak
bjışö yakışıklı
bjışö endamlı
bjıźe pire
bjıziy ḣurep bir karış olmuyor
bjiy küçük boynuz
bjiz karış
bjiz bjızew karış karış
bjiz źın karışlamak
bjаp bayır
blabj yılan boynuzu
blaće örme şekli
blaç karaağaç
blağe akrabalık
blağe yakın
blağe evlilikten gelen akrabalık
blağe hısım
blağe < > çıje yakın < > uzak
Blağe déle nehıriy, gubzığe piy Deli hısımdan ziyade, akıllı düşman
blağe kıkoćıṕe yakın doğu
Blağe ṕığınıre ćenće ṕığınıre zefed. Akraba ile yumurtayı taşımak aynı şeydir.
blağe wışıtın yakın olmak
Blağe zépşenıriy piy zépşenıriy zı Dost idare etmekle düşman idare etmek birdir
blağeće yakınlıkla
blağem yakında
blağeneas füze kısa menzilli füze
blağer yakın olanı
blağexer akrabalar
blaj sarmaşık
blan çevik
blan yiğit
Blane erkek ismi
blane ala geyik
blane ceylan
Blaner zışaĺfırem yequjı Ceylan doğduğu yere geri döner
blantḣe kürek kemiği
blapše sarkana balığı
blaşe çıngıraklı yılan
blaşḣo çıyan
blaşḣo engerek yılanı
blaşö yılan derisi
blatıḱu mendil
Ble erkek ismi
ble yılan
ble şha yılan başı
ble yewen yılan sokmak
bleć p'aĺe geçiş süresi
blećğem yiyiwıbıtağer geçmiş kaydı
blećğer wışefı geçmişi gizle
blećğer keğaĺaoğ geçmişi göster
blećığer ĺećı geçmişi sil
blećığ geçmiş
blećığe geçen
blećığe mazi
blećığe blıpem sısmeceşxoáğ. geçen pazartesi çok fena hastaydım
blećığe ĺeḣan ( waḣt ) geçmiş zaman
blećığe mafem geçen gün
blećığe mınaf belirsizgeçmiş
blećığe naf belirli geçmiş
blećığe Thamafem geçen hafta
blećığew geçmiş halde
blećıjın geçiş (son kez)
Blećın > ḣuşıe: F1 geçmek
blećın pas geçmek
blećınığ geçerlilik
blećıp geçiş yeri
blećıṕe geçit
blećıṕenıç geçişsiz
blećıziı' geçişli
Bleçın > ḣuşıe: F1 akmak (önünden)
blefığe potansiyel aşırı potansiyel
blefığe zıupş'ıhan laubalilik
blefığew aşırı
blefıjın yanından geçirmek
Blefın > ḣuşıe: V1w fazla olmak
blefın aşmak
bleğağaćığe laje. blećığegor sabıka
bleğağeće akrabalıkça
bleğaş çok yakın
bleğećığoáy yanından zor geçirilebilen
Bleğećın > ḣuşıe: V1b geçirmek (bir şeyi savmak)
bleğej eski dost
bleğej kadim dost
bleğen buyurmak
Bleğeqotın > ḣuşıe: V1b öteye götürmek
bleğeşüı dizimi kolay
bleğezıćığer savuşturulmuş
bleğezıćın savuşturmak
bleğoáy dizilmesi zor
blehac karayılan
bleḣu guwbıte yedek hafıza
bleḣu ş'ın yedekleme
Bleḣuşütın > ḣuşıe: F1 kaçmak (kenarından sıyrılıp)
blekeb acı kavun
blemıć e lıqo psewıṕ geçersiz e posta adresi
blemıć psewıṕ geçersiz adres
blemıć zeğew'uğ geçersiz veri
blemıćıjın tedavülden kalkmak
blemıćıpḣ yasak geçiş
blemıćıre geçersiz
Blemıf Şığet Uzatma kes
blemığećın süresi geçmemek
Blen > ḣuşıe: Ma dizmek
blen örmek
blenağ çeviklik
blenaş geyik sütü
bleneśı geyik yünü
Bleonṫećın > ḣuşıe: V1w bükmek (öbür tarafına)
blepk yılan omurgası
Blepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (ötesine)
blepśejiy yılan balığı
bler dizi
bler örgü
bler satır
bler meşüyi yılan tıslar
Bler zewağer, ćapsem şeşıne Yılanın ısırdığı kişi ipten korkar
blerığe dizin
blerığem ĺıḣu' dizini ara
blerıps kemer tokası
bleş kobra yılanı
Bleşın > ḣuşıe: V1w götürmek (öteye)
bleşır yılan yavrusu
Bletekun > ḣuşıe: V1w atmak (ötesine)
blethaqume deniz salyangozu
bleṫupşın uğurlamak (yanından)
blewın ıska
blewın yandan savrulma
blewıś yılan otu
blex geçirmek (bir şeyi bir şeyin ötesine)
Blexın > ḣuşıe: V1w geçirmek (kenarından)
blezerefın geçiş hareketlilik (insan trafiği)
blezereğećın geçişmek
blezfığer aşırıya giden
Bleźın > ḣuşıe: V1w atmak (ötesine)
blezşığer geçiren
blı yedi
blıbğu kürek kemiği
blıbl çatırdıyarak yanmak
blıć yetmiş
blıć bğu yetmiş dokuz
blıć blı yetmiş yedi
blıć pĺ'ı yetmiş dört
blıć şı yetmiş üç
blıć tfı yetmiş beş
blıć ṫu yetmiş iki
blıć xı yetmiş altı
blıć yi yetmiş sekiz
blıć zı yetmiş bir
blıgu koltuk
blıgućad koltuk altı yaması
blıgućeğ koltuk altı
blım hayvan (büyük baş)
blım kullanıma yarayan, değerli
blım aze veteriner
blım aze baytar
blım defığo sığırların yaylım için toplanma zamanı
blım halel helal mal
blım keqojığo sığırların yaylımdan dönme zamanı
blım of hayvancılık
blım pıĺ hayvancılık yapan
blım şef hayvan simsarı
blım şhaşxo büyükbaş hayvan
blım ṫuće yiĺeşır pĺ'ıć bğu 7= 49 yedinin karesi eşittir kırk dokuz, 7^2= 49
blım us hayvan yemi
blım xı xebğećıme kanerer zı yedi eksi altı eşittir bir (7-6=1)
blımıl sığır eti
Blımxeriy, waxehame ketecıx Hayvanlar bile , içlerine girersen ayağa kalkarlar
blın çeper
blın duvar
blıpe pazartesi
blıpk kör kasa
blıpk ön kol
blıpkışh omuz başı
blırıbl yedişer
Blıw erkek ismi
blokaj blokaj
blokışha blok başı
bluetooth bluetooth
bobinaj bobinaj
boks boks
boksit boksit
boksör boksör
Bole erkek ismi
bolero bolero
Bolet erkek ismi
boliwıyam şış bolivyalı
boliwya bolivya
bomba bomba
bomba yiźen bombalamak
bombawe bombalama
bombeźın bombardıman
bone bone
bono bono
bor bor
bordür bordür
Bore erkek ismi
Borej erkek ismi
Boren erkek ismi
boren bora
borepşığ şişik
Borepşın > ḣuşıe: Me şişirmek
borsa borsa
bosna bosna
bostwana bostvana
bot bot
botanik botanik
bow çokça
boykot boykot
Bram erkek ismi
bramıṫ kaçak köle
Bramiy erkek ismi
branda branda
branş branş
branşman branşman
brezilya brezilya
brezilyalı brezilyalı
briket briket
britanya britanya
britanyalı britanyalı
briyantin briyantin
brokoli brokoli
brom brom
brown zéqo brown hareketi
brunei brunei
bruwyew hilti
brülör brülör
brüt beton brüt beton
thaćal bulaşık bezi
Ćaše kıxeğetekun Aşırı zorlamak
burş karabiber
büfe büfe
büro büro
büst büst
bütan bütan
bütçe bütçe
bwı uğultu
bwın böğürmek
byawın dinelmek
bypass bypass
byte byte
bzabzew tatlı dille
bzac haylaz
bzać kesim şekli (dikiş)
bzace arsız
bzace fena
bzace şirret
bzace şirret, haşin
bzace yaramaz
Bzace bayim nehiy, thamıće kabzer nehışüı' Arsız zenginden, efendi fakir daha iyidir.
Bzace ğusem, mıse wéş'ı Yaramaz arkadaş , terbiyesiz yapar
bzace télhaṕe günah keçisi
Bzacem mezaxer yiblağ Arsızın dostu karanlıktır.
Bzacem şüır dewıneḣu Kötünün yanında iyide mavolur
Bzacem wiće yiwbıtıme, pıwıpćiy ćeź Yaramaz kuyruğunu tutarsa, keste at
Bzacer zıxeharer yeğewşörećı Yaramaz girdiği şeyi dağıtır
bzaḱo dilsiz
bzaĺ dilimleyici
bzame yapışkan tohum
bzapš maymuncuk
bzaqo dilsiz, tat
bźaşö süt emen (hala)
bze lisan
bze lejaqoxer dil çalışanları
bze ş'en dil bilme
bze şhaf farklı dil
bze şhafće zeźećın tercüme etmek
Bze thamıće şıap zımış'erer arı thamıćer Fakir dil yoktur, bilmeyen fakirdir
bze zebloḣ dil değiştir
bze zetéć lehçe
Bze zimıem ĺepk yiap Dili olmayanın soyu yoktur
bzebzen yalvarmak
bzecağ yaramazlık
bzecağe zıtéĺ sabıkalı
bzecaqo yaramazlık yaratan
Bzecaş`em mezaxer yiblağ Karanlık kötünün ahbabıdır.
bzecaş'e suçlu
bzecaş'e yaramaz
bzecay çok arsız
Nerĺeğu feḣun Aşikar olmak
bzeće télha iftira
bzece téĺhaṕ suçlama
bzeceguşıa argo
bzecej arsız
bzecejiy afacan
Bzecen > ḣuşıe: Me arsızlanmak
bzecenığ serserilik
bzecenığ şirretlik
Bzecerıĺf Arsız,ahlaksız
bzecerıĺf piç
bzecerıĺf rezil
bzecerıĺf soysuz
bzeceşıağ kötü işler
bzecetéĺhan suçlamak
bzegu dil
bzegu aşüı dili tatlı
bzegu hen laf taşımak
Maşü’eha keqon Ateş almaya geldi,ayak üstü,çok aceleci
bzegu jiy dilcik
bzegudak dil kökü
bzeguha dedikoducu
bzeguha casus
bzeguha fitneci
bzeguhağ dedikoduculuk
bzeguhan laf taşımak
bzeguhanığ dedikodu
Bzeguhar bzeguibl Laf taşıyan, yedi dillidir
bzegujiy küçük dil
bzegupe dil ucu
Bzegur sew yixığ Dil kınsız kılıç gibidir
bzeguraçö kekeme
bzeguraçö peltek konuşma
Maşü’e ćeğenen Ateşi tutuşturmak
bzeguraçü ahraz
bzeguraçü peltek dil
bzeguraçü pepe
bźejay istavrit
bźejıye apedeşx lüfer
bźejıye dışedeş sarı kanat
bźejıye dışeşır çinekop
bźejıye pĺıj kızıl kanat balığı
bźejıyef yayın balığı
bzejıyeṕaş morsin morinası
bzeḱoábze temelli dilsiz
bzeḱonığ dilsiz, tat
Bzem piwıpćıre ćıjırep Dilin kestiği iyileşmez
bźemaj yüzgeç
bzemay konuşamakta zorlanan
bzemıu' pepe
Bzen > ḣuşıe: Ma biçmek
bzenıb orta ark, yaslanarak ok sıkılır
bzeps yay teli
Maşü'e ćeĺ Ateşi var
Bzer ĺepkım yips Dil, ırkın canıdır
bzerabzew düzgün konuşan
bzerebzen ötmek
bzeşen dil kuralı
bzeşenığ dlin kuralı
bzeşenığeĺ' dil bilgisi kuralları sözlüğü
bzexabze dilbilgisi
bzexu alüminyum
Bzeyen > ḣuşıe: F1 yalamak
bzéyin yalamak
bzı dişi
bźı iskarpile
bzıće dilme şekli
bzığe dilme
bzığe dilmlenmiş
bzığe biçilmiş kesilmiş
bzığe dilim
bzığeşüı kolay dilimlenen
bzığoáy zor kesilen
bzığoáye zor dilimlenen
bzığoşüı kolay kesilen
bzıhaf bez parçası
bzıhaf biçki kırpıntısı
bzıhan kesmek (kenarını)
bzıj kancık
bzıĺfığ dişil
bzıĺfığ hanım
bzıĺfığ kadın
bzılfığe bayan
bzıĺfığe hatun
bzıĺfığe can kadın gömleği
bzıĺfığe dax dilber
bzıĺfığe ğumı hamile
bzıĺfığe keşöáqo dansöz
bzıĺfığe ĺeped kadın çorabı
bzıĺfığe pay kadın (bayan) için
bzılfığe şığın kadin elbisesi
bzıĺfığe xetaqo hoppa kadın
bzıĺfığe yehıjağ afat
bzıĺfığe zewaqo amazon
Bzıĺfığe zıdeşısım çate şıraxırep Kadının olduğu yerde kılıç çekilmez.
Bzıĺfığe zidimıs huĺfığere zane zimığuse sabıyire zefed Kadınsız erkek, annesiz çocuk gibidir
Bzıĺfığem yapere sabıyim gumećır kıdéĺfı Kadın ilk çocuğuyla birlikte sıkıntıyı da doğurur
bzıĺfığen kadınsı
Bzın > ḣuşıe: F2w biçmek
Bzın > ḣuşıe: F2w kesmek
bzıpḣe elbise patronu
bzıpḣe örnek
bzıpḣe şablon
bzıpḣepḣ yamalık
bzıps kadın özsuyu
bzıten dilimlemek (üstünden keserek)
Bzıw kız ismi
bzıw kuş
bzıw laḣ ökse otu
bzıw laḣ kuş kapanı
Bzıw šıqur, bzıw yinım yenekokugore zızegütḣıjığ Küçük kuş, büyük kuşla yarışırkan , kendini parçaladı
bzıw us kuş yemi
bzıw weter kuş sürüsü
bzıwćepĺ kızıl kuyruk
bzıwdegu sağır kuş
bzıwı ćezegox split kuyruk
bzıwı şır yavru kuş
bzıwıćaĺ kuş lastiği
bzıwıćaĺ sapan
bzıwıćepĺ kızıl kuyruklu kuş
bzıwıjiy küçük kuş
bzıwıkoáy bitki türü
bzıwıoáqo ötücü kuş
bzıwıpe gaga
bzıwıpš ardıç kuşu
bzıwır mebzabze kuş öter
Bzıwır yiḱup debıbı Kuş, kuş sürüsüyle uçar
Bzıwıriy yinabğo şıĺ`ıḣuj Kuş bile yuvasında yiğittir.
bzıwıśıf pamuk
bzıwışhatekıś ibikli kuş
bzıwıwıbıt kuş tuzağı
bzıwko tuzak (kuş)
bzıwḱoşxer göçmen kuşlar
bzıwmıḱoş kalıcı kuşlar
bzıwpsaĺe muhabbet kuşu
bzıwpsaĺe papağan
bzıwśıfıć pamuk tohumu
Bzıwśıfım maşü'e xebğebıĺhan pĺećıştep Pamukta ateş saklayamazsın.
bzıyitḣ kombi
bziy hüzme
bziy azeğu' ışın tedavisi
bziy xeźeğu' ateşleme noktası
bziyif ıhlamur
bziyĺes ışık yılı
bziyxaź ateşleyeci
Pĺırstır ćeĺ Ateşi var
cabğu sağ
cabğu < > semegu sağ < > sol
cabğum yeğaqoaĺı' sağa yanaştır
cabğum yeğaz sağa yasla
cabğum yenećaw sağa sinyal
cabğumće sağdan
ćabl at hastalığı (ayaklarındaki yara)
ćable gelen gideni çok
ćabze astar
cać sesleniş şekli
ćać döküm
ćać ḱurbı döküm çukuru
cade kocaman
ćade pençe (ayakkabı altına geçirilen astar)
cade, yinı büyük
cade, yinı <> šıqu büyük <> küçük
cadeneḣ büyük olsada
cadew büyük olarak
cadexer büyükler
cadéyim orada
cafedew o gibi
ćafiy flüt
cağ örgü mili
ćağaṫıshağ mahkum
ćağeme keske bilseydim!
cağjegu' barbekü
cağo dost olmayan
cağo nefret
cahın çapa yapmak
ćaḣo kötüye gitmek, fakirleşmek
Maşü’e xeğenen Ateşi yakmak
Ćaḱo erkek ismi
ćaḱo kısa
ćaḱo <> ćıha kısa <> uzun
ćaḱo ğetḣığ kısa tire
ćaḱo šıqu' bücür
ćaḱoded çok kısa
ćaḱow kısaca
ćale oğul
ćaĺe alt, aşağı taraf, taban
ćale <> jı genç <> yaşlı
ćale kıfeḣun çocuğu doğmak
Ćale p'ow wéwıpćıjın kemığan Çocuk deyip sormamazlık yapma
ćale ṕuxer çocuk bakıcısı
ćale šıqu tıfıl
ćale yeğac okutman
Ćale zıṕurem, ćale wase xećı Çocuk büyüten çocuk değeri kadar yıpranır
Ćale zimıar fal'e ziar yeğaĺ'e Çocuğu olmayan özler, olanı da eziyetçeker
ćaleded gencecik
ćaleğoálexer gençler
ćaleneṕos üvey evlat
calepstune gepegenç
Ćaler değume, nıseriy değu Oğul iyiyse, gelinde iyi
Ćaler oáftiy, yiwıjı yihaj Çocuğa iş buyur arkasından git
ćalew çocuk halde
Cambeç erkek ismi
cambırıw vida
Cambor erkek ismi
Cambot erkek ismi
Camırze erkek ismi
Ćamlet erkek ismi
Canbolat erkek ismi
Maşü’e yiş’ehın Ateşi yakmak, sobada
Cançate erkek ismi
Cançeriy erkek ismi
cane gömlek
cane aşha ćaḱu' kısa kollu gömlek
cane aşha ćeh uzun kollu gömlek
cane aşhaćaḱu' gömlek (kısa kollu)
cane aşhaćeh gömlek (uzun kollu)
cane ćeğćeĺ iç gömlek
Cane mılajere gopeğu mıotejıre şıep Eskimeyen fistanla, bitmeyen dert yoktur
cane ṕoáć gömlek (ince)
cane ṕoáće ince gömlek
cane ujü kalın gömlek
ćane weteğuğo tane ağırlığı
canetéĺh süveter
canfes ipek (bir türü)
Canfıj kız ismi
Canḣot erkek ismi
Canket erkek ismi
Cankılış erkek ismi
Cankule kız ismi
Canpagu kız ismi
Canseray kız ismi
Canset kız ismi
Cansur kız ismi
Cantémır erkek ismi
Cantuz kız ismi
ćape kuyruk (hayvan)
ćaṕe semt
ćaṕe mevki
ćaṕe yer
ćaṕe yöre
ćapḣe alt sergi
ćapšabz çok koyu
ćapšaşe çok koyu
udan ip
ćapse sicim
ćapse urgan
ćapše koyu
ćapše kasık
ćapse ğum halat
ćapse max dayanıksız ip
ćapse psığo ince ip
ćapse psığo kınnap
ćapše wız kasık bölgesindeki ağrı
ćapse yeĺen ip atlamak
ćapšeded çok koyu
ćapšej berbat koyu
ćapserıqo akrobat
ćapserıqo cambaz
ćapšew koyu halde
ćapş yaralıya yapılan teselli
ćapxe kırılan kemiğe iyileşme sürecinde destekleyen çubuk
caqo mübaşir
caqo tellal
Ćaqo erkek ismi
ćaqo kepenek (siyah)
ćaqo pelerin
ćaqo yamçı
Ćaqor ĺ`ım yiwın Yamçı erkeğin evidir.
car o
cararı işte öyle
careştew böylece
carew öyle
carew öylece
carew böylece
carı öyle
carı beklenti
carı işte o
carı zepıt hep öyle
carıće onun ile
Carım erkek ismi
carım soya fasülyesi
carın öyle
carın fay öyle olmalı
carışıpk aynen o
ćas canan
ćas hoşa giden
ćas hoşlanma
ćase geç
Maşü’em zıréğewı Ateşin karşısında ısınıyor
ćaseded çok geç
ćasew geç olarak
caśı yatsı
caśıceğu yadsı vakti
caş o gibi
caş fedew aynı şekilde
caşığum o zaman
caşö çıplak, derbeder
ćaşö tavan
ćaşö çatı arası
ćaşö tavan arası
ćaşö jızéf tavan vantilatörü
ćaşö tého çatı örtüsü
caştew öyle
caştewgore öyle öyle
catalog catalog
Catawe erkek ismi
ćaṫe gömme, defin
ćateĺate eliçabuk
ćatḣe çekik
ćatxe alt yazı
ćatxe dipnot
caw oraya
cawe işte
caweştew onun gibi
caweze öylece
cawezere işte öylece
cawıgore öylece
caxemće onlarla
caxeme onlar, onlara
caxer onlar, onlara
ćay tezgah
cay neḣ mıḣuremiy boyuna bosuna bakmadan
ćaye som balığı
caye ĺeş kayma kuvveti
cayere téwıçö kayar mesnet
cayneḣ o bile
ćaźe altlık
ćaźe keçe (eyer altına konulan)
ćaźe yağ (yemeklik)
ćaźen tutuklanmak
cazır o bir
cd cd
će yana
će çekirdek
će kuyruk
će tohum
će < > jı yeni < > eski
ce féğaj çağrı başlat
ce feğazer zepıfağep çağrı aktarımı başarısız
ce feğeśéşüğep çağrı başarısız
ce feğezen çağrı yönlendirme
će pıte sert çekirdekli
ce şüığe çağrı kalitesi
će zediṫuxer çift çekirdekler
će ziı' çekirdekli
ćeabeĺeben altını kurcalamak
Ćeaben > ḣuşıe: F1 ellemek (altına)
Ćeabeyen > ḣuşıe: F1 ellemek
Ćeabıćın > ḣuşıe: F1 el uzatmak (altından)
Ćeabın > ḣuşıe: F1 altından elini uzatmak
ćeajın tüymek
Ćean > ḣuşıe: F1 dokunmak (altına)
ćean kaçmak
Ćeateyen > ḣuşıe: V1p kaldırmak, kaldırıp bağlamak
Ćeatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (altından)
ćebarin fırfır, etek alt süsü
ćebeğon altında çoğalmak
Ćebenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (altına)
Ćebeneyen > ḣuşıe: F1 saldırmak (altına zıplayarak)
ćebğuku kiriş
ćebğuĺen atın yana kaçması
Ćebıben > ḣuşıe: F1 uçmak (altına)
ćebıbeyejın uçmak (altına)
Ćebıbeyen > ḣuşıe: F1 uçmak (altına zıplayarak)
ćebıbıćıjın uçarak kaçmak (altından)
Ćebıbıćın > ḣuşıe: F1 uçarak kaçmak (altından)
Ćebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (altına)
Ćebın > ḣuşıe: F1 gömülmek
Ćebın > ḣuşıe: F1 batmak
Ćebıśe erkek ismi
cebiriğe fonksiyon cebirsel fonksiyon
cebiriğe geometri cebirsel geometri
cebiriğe ofığoxer cebirsel işlemler
cebiriğe zefediziṫu' cebirsel denklem
cebirim yiĺapse téoremır cebirin temel teoremi
ćeble göbek (nesil)
Ćeblen > ḣuşıe: F1 tutuşmak
ćebzağ altı dikili
ćebzapḣ astarlık kumaş
ćebzapḣe astarlık
Ćebzen > ḣuşıe: V1w astarlamak
ćebzewıt sırra kadem bastı
Ćebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
Cec erkek ismi
ćeć tavan arası
ćeć verim
ćeć zimı verimsiz
ćećaf dip tortu
ćećeabeĺeben taciz etmek
Ćećeaben > ḣuşıe: F1 el atmak (altına)
ćećeabexın altan aralıklı el ekmek
Ćećeabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (altından)
ćećeabın aralıklı alttan el atma
Ćećean > ḣuşıe: F1 ellemek (altına)
Ćećebıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (altına)
Ćećebzen > ḣuşıe: V1w makaslamak (altına)
Ćećebzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
ćećeçerezıćın dönerek çıkma (altından)
Ćećeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (altına)
Ćećeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (altından)
ćećefen alta düşme
ćećefıćew
Ćećeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (altına)
Ćećeğebıĺhen > ḣuşıe: V1b saklamak (altına)
Ćećeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b sürüklemek (altından)
Ćećeğehan > ḣuşıe: V1b sorun çıkarmak (altından)
Ćećeğeḣon > ḣuşıe: V1b kaçırtmak (altından)
ćećeğenağ ısrarla birisine takılmak
Ćećeğenen > ḣuşıe: V1b altından yakmak
Ćećeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (altına)
Ćećeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (altından)
Ćećeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altına)
Ćećeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına)
Ćećeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (altından)
Ćećeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (altından)
Ćećeğewen > ḣuşıe: V1b bastırmak, batırmak (altına)
Ćećeğewın > ḣuşıe: V1b alttan tütsülemek
ćećeğezıhan ittirerek sokmak
Ćećeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (altından)
ćećeĺ olayı yaşamayı çok istemek
ćećeĺhan eteğin altına koymak
Ćećen > ḣuşıe: V1p dökmek (altına)
ćećeş'ehen örtmek, kapatmak (bir şeyin altını)
ćećeşın kaçırmak
ćećeşın titreme
ćećeṫırgon dürtmek (alttan)
ćećeṫıshan zorla altına oturmak
ćećeunćen açağıya ittirmek
ćećew sırayla
ćećewınćen alttan alttan itelemek
ćećexın kaldırıp altından almak
ćećeźen kaldırıp altına atmak
ćećı özet
ćećı kestirme yol, kese
ćećı randıman
ćecıbeu cep ağzı
ćećıćığ mesneti kırılmış
ćećıćıjın kırılmak (altından)
Ćećıćın > ḣuşıe: F1 koparmak (altından)
ćećığeşüı verimli
ćećığoáy geçmesi zor
ćećığoşüı geçmesi kolay
ćećıjın çekilme, normale dönme
Ćećın > ḣuşıe: F1 geçmek
ćećıṕ çıkış (alttan)
ćećıṕe çıkış yeri (alttan)
ćecırmıh tekrar
ćećiyićın acıklı bağırtı
ceç tahıl yığını (harmandaki)
Ćeçefın > ḣuşıe: V1p neşelenmek
Ćeçehın > ḣuşıe: F1 donmak (altından)
ćeçerezıćın kıvrılmak (altından)
Ćeçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (altından)
Ćeçeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (altına, yanına)
Ćeçeṫıćıćın > ḣuşıe: V1p kazımak (altından)
Ćeçın > ḣuşıe: F1 koparmak (altından)
ćeçöḣoáć sürünerek altına girme pozisyonu
Ćeçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (altına)
Ćeçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (altından)
cedağ heybet
ćedağ dikili (altında)
cedamışx yaban ıspanağı
ćedaṕe dikiş payı
cedaşe olagandan daha büyük
cedaşö iri görünümlü
ćedawer müşteki
ćedawerer namzet
Ceday erkek ismi
ceday büyük
ćedeçerezıćın kıvrılmak (altından aradan)
ćedéğeṕıṫen sıkıştırmak (arasına)
ćedehaşxıćın gülmek (kıs, kıs)
cedej haşmet
cedej iri
cedejded devasa
ćedejın altına dikmek (tekrar)
Ćeden > ḣuşıe: V1b dikmek (altına)
cedenığ büyüklük
cedenığeće iriliği ile
ćedeşxo muazzam
Ćedeućın > ḣuşıe: F1 dinlemek (duymaya çalışmak)
Ćedeućın > ḣuşıe: F1 kulak kabartmak
ćedeweáğer dava açan
Ćedewen > ḣuşıe: F1 batmak (altına)
cedğale yaban yasemini
Ćedıćın > ḣuşıe: V1p dikmek (altını)
cedıgu' kürk
cedıgu' gocuk
cedıgupḣ kürklük deri
cedıguşıe kürkçü
Ćedıken > ḣuşıe: F1 donmak (altına)
ćedıtağ altı teyelli
Ćedıten > ḣuşıe: V1b örmek (altına)
ćefefı esinti
ćefefıćew nefes nefese
ćefefıćın altından yel, esinti geçme
Ćefehan > ḣuşıe: V1p yaymak (altına sürterek)
Ćefehen > ḣuşıe: V1p sıvazlamak (altına)
ćefehın karıştırmak (altından)
Ćefen > ḣuşıe: F1 sığmak (altına)
ćefen altına düşme
Ćeferızen > ḣuşıe: F1 dönmek (altına)
cefı uçuk renk
ćefıćığ yatık vaziyette kesik formda
Ćefıćın > ḣuşıe: V1p nefes nefese, uçarak
cefığ solgunluk
ćefıjın kovmak (altından)
ćefıĺıćığ altı verev kesik
Ćefıĺıćın > ḣuşıe: V1p ölmek (altından)
Ćefın > ḣuşıe: V1p kovmak (altından)
ćefızećın sıkmak (altından)
Ćefızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (altına)
ćefızıćın éfızıćın suyunu sıkmak
Maşü'em yehı Ateşler içinde yanıyor
Kıriğeĺetiy ḱioáğ Atıp tutan
ćegoden altında kaybolmak
cegoğu oyun vakti
cegoĺej soytarı
cegoqonığ oyun severdi
cegoqoxeź düğün için kız evine davete giden
Ćegoşen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (altına)
cegu düğün
cegu oyun
ćegu şögu basit, oyuncak
ceguaĺe oyuncak
ćeguaĺe bayağı
ceguaĺeş'ıqo ḣepeş'ı oyuncakçı
ceguaqo oyuncu
ceguć oyun şekli
ceguće oyun tarzı
ćeguğu' düğün zamanı
Cegun > ḣuşıe: Me oynamak
cegun <> lejen oynamak <> çalışmak
ceguṕe oyun yeri
cegupše eğlenceli
ćegupşısıćı dalgın
Ćegupşısıćın > ḣuşıe: F1 düşünmek (altından)
cegurey çok oyun oynayan
ceguréy haşarı
ceguréy oyunbaz
ceguriy oynak
ceguriy oyuncu
Ćeguşıan > ḣuşıe: F1 konuşmak (altında)
ćeguşüıćın sevinmek (bir şeye umutlanarak için için)
Ćeguşüıhan > ḣuşıe: F1 sevinmek (altına)
Ćeguşüın > ḣuşıe: F1 sevinmek ( umarak)
Ćeguşxohen > ḣuşıe: F1 moral bulmak (altında)
Ćeguşxon > ḣuşıe: F1 cesaretlenmek (altına)
ćeğ ćećıṕe alt geçit
ćeğ ćıow altlı üstlü üst üste
ćeğ ćıu alt ust
ćeğ ğetḣ alt çizgi
ćeğ ğoyiğ alt toplam
ćeğ program alt program
ćeğ zexet alt kurul
ćeğaĺe daldırma
ćeğawıko direk
ćeğawıko dayanak
ćeğawıko payanda
ćeğaźen tutuklatmak
ćeğćeĺ iç çamaşır
ćeğćeĺ içlik
ćeğćeĺ bızeće dolaylı anlatmak
ćeğćeĺ guşıe imalı söz
ćeğćeĺıbz ima
ćeğćeĺıbz mecaz
ćeğćeĺıbz üstü kapalı konuşma
Nebe nabew pĺen Aval aval bakmak
Yi make riwıṫupşığew meğı Avazı çıktığı kadar ağlamak
ćeğćeĺıpḣ iç giyeceklik
Ćeğeaben > ḣuşıe: V1b elletmek (altına)
Ćeğeabıćın > ḣuşıe: V1b altından el uzattırma
Ćeğeabın > ḣuşıe: V1b
Ćeğean > ḣuşıe: V1b kurmak (altına)
Ćeğebeğon > ḣuşıe: V1b altında çoğaltmak
Ćeğebenen > ḣuşıe: V1b altına hücum ettirmek
Ćeğebeneyen > ḣuşıe: V1b
Ćeğebıben > ḣuşıe: V1b altına uçurmak
Ćeğebıbıćın > ḣuşıe: V1b altından uçurmak
Ćeğebıcen > ḣuşıe: V1b altına dürttürmek
Ćeğebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (altına)
Ćeğebın > ḣuşıe: V1b batırmak (altından)
ćeğebın daldırmak
Ćeğeblen > ḣuşıe: V1b altına ışık tutmak
ćeğećaqo titiz
ćeğećaqu gösteriş meraklısı
ćeğećıj altından geri çıkartmak
Ćeğećın > ḣuşıe: V1b altına destek vermek
ćeğeç altından çıkart
ćeğeçehen çalkalamak (birşeyin altını)
Ćeğeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (altından)
Ćeğeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (altına)
Ćeğeçerezıćın > ḣuşıe: V1b altından vidayı gevşetmek
Ćeğeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (altından)
ćeğeçığe sürgülenmiş
Ćeğeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (altından)
Ćeğeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürüklemek (altına)
Ćeğeçöḣun > ḣuşıe: V1b iteklemek (altından)
Ćeğedeućın > ḣuşıe: V1b kulak kabarttırmak
Ćeğedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (altından)
Ćeğedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (altından)
Ćeğedıken > ḣuşıe: V1b altında dikili bırakmak
Ćeğefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (altına)
Ćeğefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (altına)
ćeğeguğıć ümit verme şekli
Ćeğeguşüın > ḣuşıe: F1 sevindirmek (altından)
Ćeğeğohen > ḣuşıe: V1b altında kurutmak
ćeğeğojın caydırmak
ćeğeğojın pişman etmek
Ćeğeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (altına)
ćeğeğućıjın yavruyu meme sütünden kesmek
Ćeğeğućın > ḣuşıe: V1b kurumak (, altında)
ćeğeğujın kurutmak (bir şeyi güneşte)
Ćeğeğun > ḣuşıe: V1b kurutmak (bir şeyi güneşte)
Ćeğeğuthan > ḣuşıe: V1b işetmek (altına)
ćeğehajın sürmek (yerine)
ćeğehajın yetiştirmek (bir şeyi vaktinde bir yere)
Ćeğehan > ḣuşıe: V1b sürmek (altına)
Ćeğehan > ḣuşıe: V1b ulaştırmak
ćeğehan sulamak (salma su ile)
Ćeğeḣıćın > ḣuşıe: V1b gürültü koparmak (altında)
Ćeğeḣon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına)
Ćeğeḣućın > ḣuşıe: V1b altan alışturma
Ćéğeḣumen > ḣuşıe: V2b örttürmek
Ćeğeḣuşütın > ḣuşıe: V1b kovmak (altından)
Ćeğejehen > ḣuşıe: V1b altında pişirmek
Ćeğejen > ḣuşıe: V1b altına kaynak yapmak
Ćeğejöhın > ḣuşıe: V1b kaynatmak (tekrar)
Ćeğejüćın > ḣuşıe: V1b alttan eriyerek sızmak
Ćeğeken > ḣuşıe: V1b dondurmak (altından)
Ćeğekıćın > ḣuşıe: V1b dondurmak (altına)
Ćeğekıhan > ḣuşıe: V1b payandalamak (altına)
Ćeğekın > ḣuşıe: V1b kolalama
Ćeğekon > ḣuşıe: V1b altına destek vermek
Ćeğeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b altından değiştirmek
Ćeğekutıćın > ḣuşıe: V1b alttan dökmek
Ćeğekuzen > ḣuşıe: V1b büzerek altına sıktırmak
ćeğeĺedejın kaçırtmak (atına geri)
Ćeğeĺeden > ḣuşıe: V1b daldırmak (altına)
ćeğeĺeḣen daldırmak
Ćeğelelen > ḣuşıe: V1b altına sarkıtmak
Ćeğelelın > ḣuşıe: V1b altından sarkıtmak
Ćeğeĺen > ḣuşıe: V1b alttan daldırmak
ćeğelentḣ çizmek (altını)
Ćeğelentḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (altından)
Ćeğeĺetın > ḣuşıe: V1b fırlatıp atmak (altından)
Ćeğelıćın > ḣuşıe: V1b boyamak (bir şeyin eteğini)
Ćeğeĺ'ıćın > ḣuşıe: V1b
Ćeğeĺın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
ćéğeĺısıćın üfür üfür, fır dönen
ćeğenağ tutturulmuş (altına)
ćeğenaĺ tutuşturucu (ateş)
ćeğenejın yakmak (yeniden)
Ćeğenen > ḣuşıe: V1b takmak (altından)
ćeğenen yakmak
Ćeğepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (altına)
Ćeğepćın > ḣuşıe: V1b atlatmak (altından)
Ćeğeṕınen > ḣuşıe: V1b sokmak (altına)
Ćeğepıtehen > ḣuşıe: V1b sıkılamak (altına)
Ćéğeṕıten > ḣuşıe: V2b sıkıştırtmak (altına)
Ćeğeṕıyen > ḣuşıe: V1b altından açıkça göstermek
Ćeğeṕıyićın > ḣuşıe: V1b uzatmak (altından)
Ćeğepĺen > ḣuşıe: V1b baktırmak (altına)
Ćeğepĺıhan > ḣuşıe: V1b baktırmak (altına)
Ćeğepĺın > ḣuşıe: V1b baktırmak (altından)
Ćeğepsefen > ḣuşıe: V1b rahatlatmak (altında)
Ćeğepsen > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altına)
Ćeğepsıćın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altından)
Ćeğepsın > ḣuşıe: V1b aydınlatmak (altından)
Ćeğepšıyićın > ḣuşıe: V1b zırlamak, tiz ses çıkarmak
ćeğepş savurma
ćeğepşaqu yelleyici
ćeğepşıhajın girdirmek (altına)
Ćeğepşıhan > ḣuşıe: V1b girdirmek (altına)
Ćeğepşın > ḣuşıe: V1b taşırmak, pot (altından)
Ćeğeqoden > ḣuşıe: V1b kaybetmek (altında)
Ćeğeqodıćın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında)
Ćeğeqodın > ḣuşıe: V1b yok etmek (altında)
ćeğeqojın göndermek (birini)
Ćeğeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altına)
Ćeğeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altından)
Ćeğeqoşen > ḣuşıe: V1b sıkıştırmak (altına)
Ćeğeqoşın > ḣuşıe: V1b altına destek vermek
Ćeğeqoten > ḣuşıe: V1b ötelemek (altına)
Ćeğeqotın > ḣuşıe: V1b ötelemek (altından)
Ćéğešelın > ḣuşıe: V1b altını karalama
Ćéğesen > ḣuşıe: V1b altına kar yağdıttırmak
Ćeğešenĺen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (altına)
Ćeğešenĺeyen > ḣuşıe: V1b kaydırarak sürmek (altına)
Ćeğešenĺın > ḣuşıe: V1b altından kaykılmak
Ćeğešentḣen > ḣuşıe: V1b kaydırmak (altına)
Ćeğešentḣın > ḣuşıe: V1b itip kazıtarak altından çıkaımak
Ćeğešeşütın > ḣuşıe: V1b altından kaydırmak
Ćeğeseyen > ḣuşıe: V1b sıvamak (altına)
Ćeğešıbğućın > ḣuşıe: V1b sıvıştırmak (altından)
Ćeğesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (altından)
Ćeğešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (altına)
Ćeğešıreyen > ḣuşıe: V1b fışkırtmak (altına)
Ćeğesısehen > ḣuşıe: V1b altında sallandırmak
ćeğesteh yakacak malzemesi
Ćeğestehen > ḣuşıe: V1b yakmak (altına)
Ćeğestehın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
Ćeğestıćın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
Ćeğestıhen > ḣuşıe: V1b altına ateş yakmak
Ćeğestın > ḣuşıe: V1b yakmak (altından)
ćeğestın yakacak, çalı çırpı vs
ćeğeş altından sürmek
Ćeğeşeyen > ḣuşıe: V1b altına uzatmak
Ćeğeşeyićın > ḣuşıe: V1b altından uzatıwermek
Ćeğeşeyin > ḣuşıe: V1b altından uzatmak
ćeğeşığ akrep
Ćeğeşın > ḣuşıe: V1b sürmek (altından)
Ćeğeşınehen > ḣuşıe: V1b korkutmak (altına)
Ćeğeşıpehen > ḣuşıe: V1b altındakileri teker teker toplatmak
Ćeğeştehen > ḣuşıe: V1b altında dondurmak
ćeğeştün alttan fırlamak
Ćeğeşühan > ḣuşıe: V1b altında çürütmek
Ćeğeşün > ḣuşıe: V1b emdirmek (ucundan)
ćéğeşün soğurma, sıvının dibe inmesi
Ćeğeşxen > ḣuşıe: V1b altına yağdırmak
Ćeğetecen > ḣuşıe: V1b ayağa dikmek (altına)
Ćeğetekon > ḣuşıe: V1b dökmek (altına)
Ćeğetekun > ḣuşıe: V1b dökmek (altından)
Ćeğeṫeṕućın > ḣuşıe: V1b altından dikiş sökmek
Ćeğeṫeṕun > ḣuşıe: V1b dikişi sökmek (altından)
Ćeğeṫeṫen > ḣuşıe: V1b pelte halinde akıtmak (altına)
Ćeğeṫeṫın > ḣuşıe: V1b pelte halinede akıtmak (altından)
ćeğetḣ altı çizik
ćeğetḣıć çizik (alt)
ćeğetḣığ alt çizgi ( _ )
Ćeğetḣın > ḣuşıe: V1b çizmek (altından)
Ćeğetḣon > ḣuşıe: V1b altına saldırtmak
Ćeğetın > ḣuşıe: V1b bekletmek (altından)
Ćeğeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (altına)
Ćeğeṫısıćın > ḣuşıe: V1b dışarı oturtmak (altından)
Ćeğeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak (altına)
Ćeğeṫqun > ḣuşıe: V1b damlatmak (altından)
ćeğetxen altına yazdırmak
Ćeğetxıćın > ḣuşıe: V1b
Ćeğeućın > ḣuşıe: V1b altından duyurmak
Ćeğeunćen > ḣuşıe: V1b altına itekletmek
Ćeğewehın > ḣuşıe: V1b altına atış yaptırmak
Ćeğewen > ḣuşıe: V1b tütsülemek (altından)
ćeğewen dayamak (birşeyin altına)
ćeğewgoreyen altına yuvarlamak
céğewıbıten kapatmak (üstüne)
Ćéğewıbıten > ḣuşıe: V2b altına tutturmak
ćeğewıçöjın koymak (bir şeyi bir şeyin altına)
Ćeğewıçön > ḣuşıe: V1b koymak (altına)
Ćeğewıçüćın > ḣuşıe: V1b dışarı koymak (altından)
Ćeğewıçün > ḣuşıe: V1b almak (altından dışına)
Ćéğewıḣumen > ḣuşıe: V2b kapattırmak
ćeğewıkoáğ desteklenmiş (altına)
Ćeğewıkon > ḣuşıe: V1b dayamak (altına)
Ćeğewın > ḣuşıe: V1b havalandırmak
Ćeğewın > ḣuşıe: V1b kokutmak (altında)
Ćeğewıpćen > ḣuşıe: V1b sordurmak
Ćeğewıqoreyen > ḣuşıe: V1b altına yuvarlamak
Ćeğewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altından)
Ćeğewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak (altından)
Ćeğewıseyen > ḣuşıe: V1b altına yaslamak
Ćeğewıtısen > ḣuşıe: V1b tozutmak (altına)
Ćeğewıṫonćen > ḣuşıe: V1b altına katlamak
Ćeğewıtxen > ḣuşıe: V1b altına püskürtmek
ćeğez altına yerleştir
Ćeğezeğen > ḣuşıe: V1b yerleştirme (bir şeyi altına)
ćeğezıćığ kaykık
ćeğezıćığew kayık (yana)
Yiamće yiĺın Avcunda olmak
Ćeğezıćın > ḣuşıe: V1b sürmek (altından)
ćeğezıhajın sokmak (altına)
Ćeğezıhan > ḣuşıe: V1b altına sokmak
Ćeğezıhan > ḣuşıe: V1b batırmak (altına)
ćeğezıjın düşürmek (altından)
Ćeğezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (altından)
Ćéğeźın > ḣuşıe: V2b attırmak, bıraktırmak
ćeğı alt
ceğoáṕe sevimsiz
ćeğoás baca isi
ćeğoás baca kurumu
Ćeğoǵen > ḣuşıe: F1 bağırmak (altına)
ceğoğ nefret edilen
ceğoğu düşman
ceğoğuğeće düşmanca
ceğoğunığ düşmanlık
Ceğoğur ğotığoşüı, blağer ğotığoáy Düşmanı bulmak kolay, dostu bulmak zor
Ceğoğure ćeseğure zimıa şıap Sevmeyeni de, seveni de olmayan yoktur.
Ćeğohen > ḣuşıe: F1 kurumak (altına)
ćeğohın kurumak (altında)
ćeğoj cayma
ćeğoj pişman
ćeğojığer pişman olmuş
ćeğojın caymak
ćeğojın pişman olmak
ćeğojın pişman olmak
ćeğojın vazgeçmek
ćeğojınığ nedamet
ćeğojınığ pişmanlık
ćeğojınığeće pişmanlıkla
Ćeğoĺhan > ḣuşıe: v1 yatmak (altına)
ceğon gücüne gitmek
ceğonığ güce gitmek
Ćeğot icat
Ćeğoten > ḣuşıe: V1p bulmak (altına)
ćeğotın icat etmek
Ćeğoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (altına)
ceğu hoşa gitmeyen
ćeğućıjın sütten kesilme
ćeğućın kurumak (altından)
Ćeğuşıćın > ḣuşıe: V1p kurumak (altında )
Ćeğuthan > ḣuşıe: F1 işemek (altına)
ćeh ĺeh uzun uzadıya
Yiĺako zećeken yiĺako zećećın Ayağı kilitlendi, ayağı açıldı.
ćehağu gişe
ćehaj içeri gir
ćehajın ulaşma, yetişme
Ćehan > ḣuşıe: F1 girmek (altına)
Ćehan > ḣuşıe: F1 ulaşmak
Ćehan > ḣuşıe: F1 yetişmek (birşeye)
cehanam cehennem
cehanam šıpem qon cehennemin dibine gitmek
ćehejın içeri girmek
ćehen uzamak
Cehenem tekej weḣu’ Cehenneme kütük olasın
ćehew uzunca
Cehhar erkek ismi
cehı < > ćaḱo uzun < > kısa
ćehıbzew upuzun
ćeḣıćın sorunlar, gürültüler yaşamış olmak
ćehığe boy
ćehığe uzunluk
ćehıj fazla uzun
Ćehın > ḣuşıe: F1 uzamak
ćehıneḣ uzun uzadıya
ćehınığe uzunluğu
ćehınığeće uzunlamasına
ćehıo uzunca
ćehışe fazla uzun
ćehĺıḣu tafsilat
Ćeḣoćın > ḣuşıe: V1p eskitmek
Ćeḣohen > ḣuşıe: V1p olmak (altına)
Ćeḣon > ḣuşıe: F1p artmak (altına)
ćeḣops özlem
ćeḣops umutlanarak beklenti içerisinde olmak
ćeḣopsew imrenerek
ćeḣopsıć özenç
Ćeḣopsın > ḣuşıe: F1 imrenmek (beklenti içinde olmak)
ćeḣopsınığ imrenme
Ćeḣućın > ḣuşıe: F1 olmak (altından)
Ćeḣumen > ḣuşıe: V1p örtmek (altına)
ćeḣuşütın kaçmak, fırlamak (altından)
ćeiće hulasa
ćej eski çekirdek
Ćejehen > ḣuşıe: F1 pişmek (altına)
Ćejen > ḣuşıe: F1 kusmak (altına)
ćejıb cep
Ćejıhen > ḣuşıe: F1 yaşlanmak (altında)
Ćejöhen > ḣuşıe: V1p kaynayarak pişmek (altında)
ćejöhıj ikileme (nadas)
ćejöhıjın ikilemek (sürüp)
ćejöḣın tarlayı sürme, ikileme
ćejüćıjın sürmek tekrar (toprağı )
Ćejüćın > ḣuşıe: V1p sancının geçmesi (altından)
ćejühan eriyerek sızmak (altında)
ćejüjın ikileme (nadas)
Ćejüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (altına)
ćeken donakalmak (altına)
ćekepsı yepyeni
ćekepsıbz yepyeni
ćekeśı yepyeni
ćeḱoáğ atına tepili
ćeḱoáś püskül
ćeḱoáşe kısa (fazla)
Ćeḱon > ḣuşıe: V1p tepelemek (altına)
ćeḱonığe kısalık
ćeḱonığeće kısalıkla
Ćeḱuden > ḣuşıe: V1p tıkamak (altına)
ćekudeyen uzatıp çekmek (altına)
Ćekudıyen > ḣuşıe: V1p aşağıya çekmek
Ćekuten > ḣuşıe: V1p kırmak (altına)
Ćekutıćın > ḣuşıe: F1 kırılmak (altından)
ćekuzağew büzülü olarak (altında)
Ćekuzen > ḣuşıe: V1p sıkmak (altına)
ćeĺ altında var
ćelaće delikanlı
ćelağe çocukluk
ćelağeće yeni yetme delikanlı
ćelao henüz çocuk
ćelaşe gencecik
ćelaşö delikanlı görünümü
ćeĺaşö kılıf
celcuis pşıĺe celcius ölçeği
Ćepḣe ćeṫaku Ayak altı etmek
ćele ğoál delikanlılar
Ĺegu ćetı ḣun Ayak altı olmak
Yiĺakoxer riğenen Ayak diremek
ćeĺećehen silmek (birşeyin al kısmını)
ćeĺećehıjın peşinden geri götürmek
Ćeĺećehın > ḣuşıe: F1 silmek (altından)
Ćeĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (altını)
Ćeĺećıhan > ḣuşıe: F1 silmek (alt kısmını)
Ćeĺećın > ḣuşıe: F1 silmek (altını kurutmak)
ćeleded daha çocuk
Ćeĺeden > ḣuşıe: F1 kaçmak (altına)
ćeledış
ćeleğaşüı'
ćeleğoál çoluk çocuk
Yi çöáke ćığsığ ḱéo Ayakkabısı gıcırdıyor
Ćeĺeğon > ḣuşıe: V1p görmek (altında)
ćeleğu gençlik
ćeĺ'ehın ölmek (altında)
ćeleḣu erkek evlat
ćelej yaramaz delikanlı
ćeĺejen yakalamak için arkasından koşmak
Ćelejıćın > ḣuşıe: V1p ekitmek (altında)
Ćelelen > ḣuşıe: F1 sarkmak (altına)
Ćelelın > ḣuşıe: F1 sarkmak (altına)
ćelenığeće çocukça
ćelenığem gençlikte
ćeĺenıku yarım delikanlı
ćelentḣ elde tırnaktçizilmea
ćelentḣığ çizik (altı)
Ćelentḣın > ḣuşıe: F1 çizmek (altını)
ćeĺeojın yalvarma, tekrar ricada bulunma
ćeleps gencecik
Ćelepsı kız ismi
ćelepsınć
Ćeĺerezen > ḣuşıe: V1p etrafında dönmek
Ćeĺesen > ḣuşıe: F1 tozlanmak (altına)
ćelešıqu çocuk
ćelešıquğ küçük çocukluğu
Ćelešıqur zıp'oáfterem wéoftejı Çocuğu iş yaptırmak için gönderdiğin yere, senide gönderir.
ćeleSTUN çocuk (gencecik)
ćelestun gencecik
Ĺakoxer ćemıćıjın Ayakları tutulmak
ćeleşıw
Ćeĺeşöhen > ḣuşıe: V1p
Ćeĺeşön > ḣuşıe: V1p bulamak (altına)
Ćeĺeşühan > ḣuşıe: V1p altında sürüklemek
ćeleşüı
ćeĺeşüj dağınık (kimse)
ćeĺeşüjded çok pasaklı
ćeĺeşüjew pasaklı halde
ćeĺeşüjı aye çirkin pasaklı
ćeĺeşüjın sözünü geri almak
ćeĺeşüjın vazgeçmek
ćeĺeşüjınığe uslu çoçukluk hali
ćeĺeşüjneḣ iyi çocuk ama
ćeĺeşüjnığeće uslu çocuklukta
Ćeĺeşün > ḣuşıe: V1p çekip çıkarmak (altından)
Ćeĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (altından)
ćeĺeu rica
Ćeĺeun > ḣuşıe: F1 rica etmek
ćelewıne çeteş giren çıkanı çok
Ćeĺexın > ḣuşıe: F1 eziyet çektirmek
ćeleyecaqu öğrenci,okuyan çocuk
ćeleyeğac öğretmen,çocuk okutan
ćeĺhajın bırakmak (altına geri)
ćelhan altına koymak
Ćeĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (altına)
ćeĺhaṕ bırakma yeri (altına)
ćeĺhaṕe alt göz raflığı
ćeĺhıj. nısaćer yate yiwıne yişıpe qoğum rağehıre şühaftınxem ćeĺhıj rao
ćeĺıaben arkasından uzanmak
ćeĺıbenen arkasından elle uzanmak
ćeĺıć yanından ayrıl,ordan ayrıl
ćeĺıcej seslenmek (bir kimsenin arkasından)
ćeĺıcejın seslenmek (yeniden bir kimsenin arkasından)
Ćeĺıcen > ḣuşıe: F1 seslenmek
ćeĺıćığew altı silik
ćeĺıćın kenardan ayrılma
Ćeĺ'ıćın > ḣuşıe: F1 ölmek (altından)
Ćeĺıçen > ḣuşıe: F1 koşmak (arkasından)
ćeĺıçerezıćın kıvrılmak (altından peşinden)
ćeĺığeqojın göndermek (onun için)
ćeĺığeqon göndermek (peşine adam)
ćeĺığın arkasından ağlamak
ćeĺıhıj çeyiz (gelinin yaptığı)
ćeĺıḣohın aşermek (hamile kadının)
Ćeĺıḣonen > ḣuşıe: F1 küfür etmek (ardından )
Ćeĺıḱuwen > ḣuşıe: F1 bağırmak (arkasından)
Ćeĺın > ḣuşıe: F1 olmak (altında)
ćeĺıṕe göpçük, alt oyuk
ćeĺıpḣen arkasına bağlamak
ćeĺıpĺ arkasından bak,gözetle
ćeĺıpĺejın bakmak (sonradan peşinden)
Ćeĺıpĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (altına peşine)
ćeĺıqo devam
ćeĺıqo yazfagu takip mesafesi
ćeĺıqoj gitmek (sonradan arkasından)
ćeĺıqojın peşinden gitmek
Ćeĺıqon > ḣuşıe: F1 gitmek (peşinden )
ćeĺıqotın geri uzaklaşmak
Ćeĺıten > ḣuşıe: V1p saymak (altına)
ćeĺıtḣojın peşinden kapmaya hamle yapmak
Ćeĺıtḣon > ḣuşıe: F1 yakalamaya çalışmak (bir kimsenin peşinden)
ćeĺıwehın arkasından ateş etmek
Ćeĺıwen > ḣuşıe: F1 batmak (altına peşine)
Ćeĺıźın > ḣuşıe: V1p atmak (altından peşinden)
cem guğuwémıĺı' çağrıyı yoksay
cem peoj çağrıyı yanıtla
cem xah çağrıya katıl
ćem yiḱimya çekirdek kimyası
cemak seslenme sesi
Cemalettin erkek ismi
ćembırıwen alabora dnz
ćemexıhen bayılmak (içeride )
Ćemguy Adıǵe ırkı
ćemıćıjın dışarıya çıkmamak
ćemıfen sığmamak (altına)
ćemığeğojın caydırmamak
ćemığezıj elinden düşürme
ćemığezın düşürmemek
ćemığojın caymamak
ćemığojın pişman olmamak
ćemıhajın yetişememek, altına girmemek
ćemıhan yetişememek
ćemıhejın içeri girmemek
ćemınen tutuşmamak
ćemıqotın geri gitme
cemışx kaşık
cemışxıć kaşık sapı
cemışxıĺ kaşıklık
ćemıtın bulunmamak (altında)
ćemṫıćırıjü cefakar
ćemṫıćırıjü en çok yükü çeken insan (bir ailede veya bir yerde)
cen çağrı
Cen > ḣuşıe: Ma çağırmak
Cen > ḣuşıe: Ma seslenmek
cen anons
cen çınlamak
ćen aşık kemiği
ćen haya
ćen zar (tavla zarı)
cenać elbise eteği
ćenać hiciv
cenaz cenaze
ćenće yumurta
ćenće japḣe omlet
ćenće jöáğ kaynamış yumurta
ćenće ḱurğo yumurta sarısı
ćenće şıḱoáĺe rafadan, yarı pişmiş yumurta
ćenće şıqumṕe cılk yumurta
ćenće şü'amṕ yumurta kabugu
cenceç wıḣun tereddüde düsmek
Ĺakoxer wıterebjen Ayakları uyuşmak
ćenćem yifıj yumurta aki
cencen tavsiye
cenceş mütalaa
cenceş kararsızlık
cenceş teredüd
cenceş wıḣun tereddüt etmek
cenceşeğu kararsızlık anı
cenceşenığ kararsızlık
cenceşığeće kararsızlıkla
cenceşığu kararsızlık anı
cenceş'ıl kararsız
ćenćeşılbır yoğurtlu haşlanmış yumurta
cenceşınç karasız
cenceşınçenığ kararsızlık
ćenćexer kırişınew ğoĺhan kuluçkaya yatmak
cenç fasülye
cenç ǵın fasülye ezmesi
cenç ğuğe kuru fasulye
cenç kolen barbunya
cenç ĺepkıxer bakliyat
cenç šıne taze fasülye
cenç şıps kuru fasülye yemeği
cençıźı fasülye falı
cençneşüš börülce
cençşıp fasülye toplıyan
cençtur pişmiş taze fasulye (yoğurtlu)
Cendar erkek ismi
cendığe devrik
cendın téfen
Cendırem wıfemıdehaşx, weriy wıcendınće ḣun Tökezleyene gülme, senin de tökezleyeceğin olur
cene ćeh entari
ćenećać yeni gömlek
cenećaḱo fanila
ćenećaĺ gülünç
ćenećapḣ elbise eteği
cenećapš yalnız gömleği ile
Ćenećen > ḣuşıe: Me alay etmek
ćenećаĺ alaycı
cenej gömlek (eski)
ćenejın tutuşmak (kendinden)
Ćenen > ḣuşıe: F1 tutuşmak
ćeneš gıpta etmek
Ćenešehen > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından)
Ćenešın > ḣuşıe: F1 ummak (bir kimsenin arkasından)
ćeneşü bamya
cenet cennet
Cenetır tham kırét Allah cenetlik etsin
ćenı kalıt
ćenı miras
ćenı mirascı
ćenı veraset
cenı féğaj çağrı yap
cenı ğeps çağrı ayarları
ćenıç çekirdeksiz
ćenıç kuyruksuz
ćenığ tereke
cenıko ocak
cenıko şömine
cenıko peşha ocak başı
cenıkopaşha ćal hanım evladı
cenıkopeşha şömine önü
ćenışх mirasyedi
ćenṫıu anüs
ćeonṫağ eğrilmiş, kavisli
Ćeonṫen > ḣuşıe: V1p çevirmek, burmak (altını)
Ćeonṫıćın > ḣuşıe: V1p eğmek (altına)
Ćeorjörın > ḣuşıe: F1 gevezelik etmek (altında)
ćeotıćıj tekrarlama
ćep kendir
ćep keten gövdesi
ćep dağe bezir
Ćepćen > ḣuşıe: F1 yapışmak (altına)
ćepe dağe kuyruk yağı
Ćepehın > ḣuşıe: F1 sıkılmak (altında)
cephe cetako har vurup harman savurmak
Ĺakor ğećehığew şısın Ayakları uzatarak oturmak
Ćepḣen > ḣuşıe: V1w serpmek (bir şeyin altına bir şeyi)
Ćepḣenćehen > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında)
ćepḣenćehın süpürmek, altına süpürge sürtmek (altından)
Ćepḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek (altında)
Ćepḣenćıćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından)
Ćepḣenćıhen > ḣuşıe: F1 süpürmek (altına doğru )
Ćepḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek (altından)
Ćepḣotıćın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından)
Ćepḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (altından)
ćepıć dağe kenevir yağı
Ćepıcen > ḣuşıe: F1 batırmak (sivri bir şeyi altına)
ćepıḣu son ek
ćeṕın kavlamak
Ćeṕınen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (altına)
ćeṕıten sıkıştırmak (altına)
Ćepĺehen > ḣuşıe: F1 aramak (altına)
ćepĺehın bakmak, hertarafa göz gezdirmek (altına)
Ćepĺen > ḣuşıe: F1 bakmak (altına)
Ćepĺın > ḣuşıe: F1 bakmak (altından)
ćepĺıṕe bakılabilen aralık yer
ćepĺır artçı
ćepś bud (kanatlılar)
ćepsaće ipucu
cepsaĺ bildiri
cepsaĺe duyuru
ćepsejiy küçük ip
Ćepsen > ḣuşıe: F1 ışımak (altına)
Ćepseşxom, yihırer, ćepsejıyem, ḱéhıjı Urganın götürdüğünü, iplik getirir
cepsetxıĺ bildirim
ćepsı yeni
ćepsı ćerıqu yenilikçi
ćepsıbz yepyeni
ćepsım tésew şısın tek ayağı kıvırarak üzrine oturmak
Ćepsın > ḣuşıe: F1 ışımak (altından)
ćepsıpbz gıcır gıcır
ćepsqin yukarı atlamak
ćepş hasta için yapılan teselli toplantısı
ćepş kırbaç
Ćepşehen > ḣuşıe: F1 yoğurmak ( yeniden)
Ćepşen > ḣuşıe: F1 üflemek (altına)
ćepşıćıjın tekrar yoğurmak
ćepşıhajın sürünerek altına girmek
Ćepşıhan > ḣuşıe: F1 sürünerek girmek (altına)
ćepşın çıkmak (altından)
ćep'un çakmak (yere)
ćeṕun kavlanma
Ćepxehen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altına)
Ćepxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altına)
Ćepxıhan > ḣuşıe: V1w bağlamak (içeride )
ćepxın etek
ćepxın zepıĺ tayyör
Ćeqoden > ḣuşıe: F1 kaybolmak (altına)
Ćeqodıćın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (altından)
Ćeqodın > ḣuşıe: F1 kaybolmak (altından)
ćeqojın ettiğini bulmak
Ćeqon > ḣuşıe: F1 ettiğini bulmak
Ćeqoreyehın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altından)
Ćeqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altına)
ćeqorıćın rahvan gidiş
ćeqoşen yanaşmak (bir şeyin yanına sessizce)
ćeqoşıćın yavaş ama iş bitirici
Ćeqoşın > ḣuşıe: F1 sıvışmak (altından)
ćeqoşın zılmak
ćeqot altında kaybol,geri git
ćeqotejın kaymak (altına)
Ćeqoten > ḣuşıe: F1 kaymak (altına)
ćeqotığ çekilmiş (bir şey bir şeyin altından)
ćeqotıjın eski haline dönme
Ćeqotın > ḣuşıe: F1 çıkmak (altından)
ćeqotın ötelenmek (alttan)
Ćequtın > ḣuşıe: V1p dökülmek (altından)
Ćer kaqo jır meqojı Genç gelir, yaşlı gider
cer wıxı çağrıyı bitir
cer wıxığ çağrı sonlandırıldı
ćerać güzel giyimli
ćerać şık
ćerać yenilik
ćeraće modaya uymak
ćeraćew süslenmiş
ćeraḣo tabanca
ćeraḣo ḱixın silah çekmek
ćeraḣoáĺ tabanca kılıfı
ćeraḣoáĺe kılıf
ćeramıgu
cerarı işte böyle
Ćeraşe erkek ismi
ćeraw salınım
cercer göz açıklık
ćereć ayrıntı
ćerećaş çok süslü giyinen
Ćerećen > ḣuşıe: F1 süslenmek
Ćereçan erkek ismi
Ćeref erkek ismi
ćereh çarık
ćereḣoáĺ silah kılıfı
ćereḣoáşe mermi
ćereḣun gidişme
ćerewen oyalanmak
ćerıaben ellemek altına zorla
Ćerıatıćın > ḣuşıe: V1p kaldırmak altından yukarıya
ćerıbeǵehen şişmek altında
ćerıbeğon çoğalmak altında
Ćerıbenen > ḣuşıe: F1 toplanmak (başına yığılmak)
ćerıbeneyen yakından saldırmak
ćerıbıben uçmak altına
ćerıbıbeyen yakınına uçmak
Ćerıbıbıćın > ḣuşıe: F1 uçmak (yanından)
Ćerıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına)
ćerıbzeyićın yalatmak altından
Ćerıbzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek altından
ćerıć ayrıl
ćerıćew yeniden
ćerıćexer atıj yinelenenleri kaldır
ćerıćıćın çıkmak altından
ćerıćıjın terketmek (birini)
Ćerıćın > ḣuşıe: F1 ayrılma
ćerıç ayrılış, uzaklaşmak (bir şeyden)
ćerıçehın cidarına donmak
ćerıçerezın yakınında dönmek
Ćerıçın > ḣuşıe: F1 koparmak (kenarından)
ćerıçöḣon kaymak altına
ćerıçöḣun kaymak altından
Ćerıden > ḣuşıe: V1b dikmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına)
ćerıdıćın dikmek altından
ćerıdıken sıkıştırmak altına
Ćerıdıten > ḣuşıe: V1b içerden dikmek (Teyellemek)
ćerıfağ sürdü altından
ćerıfehen sürmek altına her tarafa
Ćerıfen > ḣuşıe: F1 sığmak (bir şeyi bir şeyin yanına)
Ćerıfın > ḣuşıe: V1p kovmak (kenarından)
ćerıfızen sıkıştırmak altına zorla
ćerıgoşen paylaştırmak altında
ćerıguşxohen yanında cesaretlenmek
ćerıguşxon yakınında sevinmek (Zaman için)
Ćerığeaben > ḣuşıe: V1b elletmek altından
ćerığean elletmek altına
ćerığebıĺhen saklamak altına
Ćerığećen > ḣuşıe: V1b yaslamak
Ćerığećın > ḣuşıe: V1b uzaklaştırmak (kenarından çekmek)
ćerığeçehın çatlatmak altında
ćerığeçerezen çevirmek altına geri
Ćerığeçerezın > ḣuşıe: V1b çevirmek altından geriye
Ćerığeçın > ḣuşıe: V1b sürmek, ayırmak (kenarından)
Ćerığeçöḣon > ḣuşıe: V1b sokmak altına sürünerek
Ćerığeçöḣun > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından sürünerek
ćerığedıdıćın fırlatmak altından hızla
ćerığedıdın fırlatmak altına hızla
Ćerığefen > ḣuşıe: V1b sığdırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
Ćerığeguşüın > ḣuşıe: V1b sevindirmek yeniden
ćerığeguşxon mutlu etmek yeniden
Ćerığeğoĺhan > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisinin yanına)
Ćerığehan > ḣuşıe: F1 yaklaştırmak (kenarına çekmek)
ćerığeḣon doldurmak altına
Ćerığeḣuşütın > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından hızla
ćerığeken sertleştirmek altında
Ćerığekıćın > ḣuşıe: V1b
Ćerığekıhen > ḣuşıe: V1b sertleştirmek altında
Ćerığeḱoşıćın > ḣuşıe: V1b değiştirmek altından yerlerini
ćerığeḱoşın değiştirmek altında yerlerini
Ćerığeĺeden > ḣuşıe: V1b kaçırmak altına hızla
ćerığeĺen atlatmak altına
ćerığelentḣın yanından sınır balirlemek
Ćerığeĺetın > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından hızla
Ćerığeĺın > ḣuşıe: V1b yatırmak (birisini birisinin yanında)
ćerığenen sıkıştırmak altına
Ćerığepćen > ḣuşıe: V1b yapıştırmak (kenarına)
ćerığepćın atlatmak altından
ćerığeṕınen tutturmak altına
ćerığepıtehen sıkıştırmak altına sıkı sıkıya
Ćerığeṕıyićın > ḣuşıe: V1b bağırtmak altından dışarıya
Ćerığepşıhan > ḣuşıe: V1b yormak altında
ćerığepşın şişirmek altından
ćerığeqoden kaybetmek altında
ćerığeqodıćın kaybettirmek altından
Ćerığeqoreyen > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altına
Ćerığeqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altından
Ćerığeqoten > ḣuşıe: V1b yanaştırmak (kenarına)
Ćerığeqotın > ḣuşıe: V1b ayrımak (kenarından)
Ćerığešenĺen > ḣuşıe: V1b süründürmek altına
ćerığešenĺeyen süründürmek altından dışarıya
Ćerığešentḣen > ḣuşıe: V1b
Ćerığešeşütın > ḣuşıe: V1b kaydırmak altından dışarıya
Ćerığešıbğućın > ḣuşıe: V1b fırlatmak altından hızla
Ćerığesın > ḣuşıe: V1b oturtmak (birisini birisinin yanında)
Ćerığešıren > ḣuşıe: V1b fışkırtmak altına
ćerığestehen tutuşturmak altını
ćerığestıćın yakmak altının her tarafını
Ćerığeşın > ḣuşıe: V1b çıkarmak altından ucunu
ćerığetecen kaldırmak altında ayağa
Ćerığetekon > ḣuşıe: V1b dökmek altına
Ćerığetekun > ḣuşıe: V1b sıyırmak, dökmek (dış yüzeyini)
Ćerığeṫeṕun > ḣuşıe: V1b sökmek altından dikiş yerini
ćerığeṫeṫen damlatmak altına her tarafa
Ćerığetḣın > ḣuşıe: V1b yarmak altında
Ćerığetın > ḣuşıe: V1b ayakta durdurmak (birisini birisinin yanında)
Ćerığeṫıshan > ḣuşıe: V1b oturtmak (yanına)
Ćerığeṫısıćın > ḣuşıe: V1b oturtmak altından dışarıya
Ćerığeṫqon > ḣuşıe: V1b damlatmak altına
Ćerığeṫqun > ḣuşıe: V1b eritmek altını
Ćerığewen > ḣuşıe: V1b vurdurmak altına
Ćerığewıçön > ḣuşıe: V1b koymak altına
Ćerığewıçüćın > ḣuşıe: V1b çekip ayırmak (bir şeyi bir şeyin kenarından)
ćerığewıkon desteklemek altından
ćerığewın yıkmak altından
Ćerığewıqoreyićın > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altından dışarıya
Ćerığewıqoreyin > ḣuşıe: V1b yuvarlamak altına
Ćerığewıtısen > ḣuşıe: V1b tozatmak altına
Ćerığezeğen > ḣuşıe: V1b razı etmek altında
Ćerığezen > ḣuşıe: V1b çevirmek altına tekrar
Ćerığezıćın > ḣuşıe: V1b ayırmak (kenarından)
Ćerığezıhan > ḣuşıe: V1b sürmek (yanına yakınlaştırmak)
Ćerığezın > ḣuşıe: V1b düşürmek (bir şeyi yanından)
Ćerığohen > ḣuşıe: F1 kurumak (kenarında yapışık)
Ćerığoĺhan > ḣuşıe: F1 yatmak (yanına)
Ćerığoyen > ḣuşıe: V1p toplamak (birşeyleri yanına)
Ćerıhan > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına)
ćerıḣıjen musallat
ćerıḣohen yanında olmak
ćerıḣon yapışmak, kenarına tutmak
ćerıḣosıs sallanan koltuk
ćerıḣuşütın kaymak altından hızla
Ćerıjehen > ḣuşıe: F1 yapışıp pişmek (kenarında)
ćerıjen pişti altında
ćerıjöhen yanında pişmek
ćerıjüćın erimek altından
ćerıjüntxen yırtmak altıda
Ćerıken > ḣuşıe: F1 donup kalmak (birisini birisinin yanında)
ćerıḱon sıkıştırmak altına
ćerıḱoten kaçmak birdenbire
ćerıkudıyen çekmek altına
ćerıkuten parçalamak altında
ćerıkutıćın parçalamak altından dışa doğru
Ćerıkuzen > ḣuşıe: V1p sıkıştırmak, vidalamak (bir şeyin altına)
Ćerıĺećıćın > ḣuşıe: V1p silmek (bir şeyi bir şeyin yanından)
Ćerıĺećın > ḣuşıe: V1p silmek (bir şeyi bir şeyin yanından)
Ćerıĺeden > ḣuşıe: F1 yanaşmak (bir şeyin yanına koşarak)
Ćerıĺeğon > ḣuşıe: V1p görmek (birisinin yanında)
ćerılelın sarkıtmak altından dışarıya
ćerıĺesen girmek altına hızla
ćerıĺeşöhen çekmek altında her tarafa
Ćerıĺeşön > ḣuşıe: V1p çekmek altına
Ćerıĺeşün > ḣuşıe: V1p çekmek altından
Ćerıĺetın > ḣuşıe: F1 fırlamak (bir şeyin yanından)
Ćerıĺhan > ḣuşıe: V1p koymak (bir şeyi yanına)
Ćerıĺın > ḣuşıe: F1 yatmak (birisini birisinin yanında)
Cerım erkek ismi
ćerınen bırakmak altında
cerıoáqo vakit geçirtmek için yapılan ziyaret
Ćerıonṫen > ḣuşıe: V1p yamultmak altına
Ćerıonṫıćın > ḣuşıe: V1p yamultmak altından dışarıya
ćerıpć kopça
ćerıpćağ yapışık
Ćerıpćen > ḣuşıe: F1 yapışmak (yanına)
Ćerıpehen > ḣuşıe: F1 canı sıkılmak (birisinin yanında)
ćerıpehın sıkılmak altına
Ćerıpḣenćen > ḣuşıe: V1w süpürmek altına
Ćerıpḣenćın > ḣuşıe: V1w süpürmek altından
Ćerıpḣotın > ḣuşıe: V1w kapmak (kenarından)
Ćerıpĺın > ḣuşıe: F1 gözetlemek, incelemek
Ćerıpşehen > ḣuşıe: F1 yorulmak (birisinin yanında)
ćerıpxehen bağlamak altına
Ćerıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (bir şeyi yanına)
Ćerıqoden > ḣuşıe: F1 kötü alışkanlık kazanmak,zarar görmek (arkadaşlıkta)
ćerıqodıćın kaybolmak altından
Ćerıqoĺ'en > ḣuşıe: F1 yaklaşmak (yanına)
ćerıqoşın altında taksim etmek
Ćerıqoten > ḣuşıe: F1 yanaşmak (yanına)
Ćerıqotın > ḣuşıe: F1 ayrılmak ( kenarından)
ćerıqutın dökmek bilmeden altına
Ćerıšelen > ḣuşıe: V1p sürerek boyamak (üzerine altına)
ćerıšelıćın kaydırmak altından dışarıya
Ćerıšelın > ḣuşıe: V1p kaymak altından dışarıya zorla
ćerıšenĺın kaymak altından dışarıya
ćerıšenthen çekmek altına
ćerıšentḣućıjın kenarını tekrar kazımak
Ćerıšentḣućın > ḣuşıe: V1p kazımak altından dışarıya
Ćerıšenthun > ḣuşıe: V1p kazımak altını
ćerıseyağ sıvazlanmış
Ćerıseyen > ḣuşıe: V1p sıvazlamak
Ćerısın > ḣuşıe: F1 oturmak (birisinin yanında)
ćerıstıhan altında yanması
Ćerıstıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (bir şeyi bir şeyin kenarında)
cerış eyerin kuyruğa bağlanan kısmı
Ćerışehen > ḣuşıe: V1p sarmak (kenarına)
ćerış'ehın kapatmak altına
Ćerışeḱéhen > ḣuşıe: V2p biçmek (bir kumaşı bir şeyin kenarına)
Ćerışen > ḣuşıe: V1p yanaştırmak (bir şeyin yanına)
Ćerış'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
Ćerışeyen > ḣuşıe: V1p yaklaştırmak (bir şeyi yanına)
Ćerışeyićın > ḣuşıe: V1p uzatmak altından dışarıya
Ćerışeyin > ḣuşıe: V1p çekmek (yaslandığı yerinden)
ćerış'ıćın yapmak altını
Ćerış'ıhan > ḣuşıe: F1 yapmak (yanında bitişik)
Ćerışın > ḣuşıe: V1p çekmek (yanından)
ćerışıṫehen donmak altında beraber
ćerıştıhan donmak altında
ćerışühan çürümek altından
Ćerışxen > ḣuşıe: V1p yağmak (bir şeyin kenarına)
Ćerışxen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
ćerışxıćın yemek altından
ćerıt dibinde, yanında
Ćerıtekon > ḣuşıe: V1p dökmek (kenarına)
Ćerıtekun > ḣuşıe: V1p dökülmek (kenarından sıvanın boyanın)
ćerıṫeṕućın söktürmek altından
ćerıṫeṕun altından sökülmesi
ćerıṫeṫen kenarına akmak
ćerıṫeṫın kenarından akmak
Ćerıtḣın > ḣuşıe: V1p koparmak (üzerinden)
ćerıtḣućın kürümek altından
Ćerıtḣun > ḣuşıe: V1p kürümek altını
Ćerıṫıćın > ḣuşıe: V1p kazmak altını
Ćerıtın > ḣuşıe: V1p durmak (yanında)
Ćerıṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (yanına)
Ćerıṫısıćın > ḣuşıe: F1 çökmek (yanına, altına )
ćerıṫqon damlatmak altına
ćerıṫupş salmak altına
ćerıṫupşew serbest bırakılmış olarak
cerıtx gazete
Ćerıtxen > ḣuşıe: V1p yazmak altına
Ćerıtxıćın > ḣuşıe: V1p yazmak altından
Ćerıuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (yanına)
Ćerıwıben > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak altına
ćerıwıbıtejın tutmak (bir şeyi bir şeyin kenarında bastırarak)
Ćerıwıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (bir şeyi bir şeyin kenarında bastırarak)
ćerıwıbzen yanından kesip biçme
Ćerıwıçön > ḣuşıe: F1 durmak (yanında)
ćerıwıçüćın koymak altından dışarıya
Ćerıwığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak altına
Ćerıwınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak altına
Ćerıwıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek altından
Ćerıwıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (yanından)
Ćerıwıṕoon > ḣuşıe: V1w toplamak altına sıkıştırarak
Ćerıwıpsehen > ḣuşıe: V1w yontmak altında
Ćerıwıpšen > ḣuşıe: V1w serpmek altına
Ćerıwıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek altından
Ćerıwıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (yanına)
ćerıwıšınıhan altında ıslanmak
ćerıwışörećın devirmek altından dışarıya
ćerıwıṫereḣın altına kıvırarak rule yapmak
Ćerıwıṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (bir şeyi birinin yanına)
ćerıwıṫupşın altından salmak
Ćerıwıtxen > ḣuşıe: V1w serpmek (kenarına)
Ćerıw'uben > ḣuşıe: V1w kapamak altına
Ćerıxın > ḣuşıe: V1p almak, uzaklaştırmak (bir şeyi yanından)
ćerızeğen yeniden razı olmak
ćerızeşıhan yeniden birbirine sataşmak
ćerızıjın düşmek (kenarından)
Ćerızın > ḣuşıe: F1 düşmek (kenarından)
Cerim erkek ismi
ćeriş'ehen sıvanmak (cidarına)
Ceriy erkek ismi
ćeriy halef
cerpecej akis
cerpecej aksiseda
cerpecej yankı
cerş bakla
cerz tunç
cerz ĺeḣan tunç devri
ćerаće yepyeni
ćes dul çocuklu evlenen kadının beraberindeki çocukları
ćes terki
ćesağ gecikme
ćesağe rötarlı
ćesağer geciken
ćesao vakit biraz geç
ćesaşe geç (oldukça)
ćesće yedekte, terkide
Ćešelen > ḣuşıe: V1p karalamak (altında)
Ćešelıćın > ḣuşıe: V1p karalamak (altını)
Ćešelın > ḣuşıe: V1p karalamak (altını)
Ćesen > ḣuşıe: F1 kar yağmak (altına)
Ćesen > ḣuşıe: F1 saplamak (altına)
Ćesen > ḣuşıe: F1 gecikme
ćesen paravana
ćesen rötar
Ćešen > ḣuşıe: F1 pislemek (altına)
ćešenĺen altına sürünmek
Ćešenĺın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından)
Ćešenthen > ḣuşıe: F1 kaymak (altına)
Ćešentḣın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından)
Ćešentḣućın > ḣuşıe: V1p sıyırmak (altından)
Ćešentḣun > ḣuşıe: V1p sıyırmak (altından)
ćeserıu istek kipi
ćeserıyer sonraları
Ćešeşütın > ḣuşıe: F1 kaymak (altından)
ćesew keqojın dönüş (doğurduğuyla)
ćeseyağ dayalı
Ćeseyen > ḣuşıe: V1p yaslamak (altına)
ćesıj kendiliğinden yetişen,halazade
Ćesın > ḣuşıe: F1 oturmak (altından)
Ćešın > ḣuşıe: Me yumurtlamak
ćesıṕe konut
ćesıṕe oturacak yer(altında)
ćešıren fışkırmak (altına)
Ćešıreyen > ḣuşıe: F1 fışkırmak (altına)
ćešırıćın altından fışkırması (içinden)
Ćesısehen > ḣuşıe: V1p sallanmak (altına)
ćesısıhan sallanmak altında
Ćestehın > ḣuşıe: F1 yanmak (altında )
Ćestıćın > ḣuşıe: F1 yanmak (altından)
Ćestıhen > ḣuşıe: F1 yanmak (altına)
ćesаş çok geç
ćeş'ağ asılı
ćeş'ağ koşulu
ćeş'ağ takılı, ilintili (bir şey altında)
ćeş'ehen örmek (altından)
Ćeş'ehın > ḣuşıe: V1p yapmak (altından)
Ćeşeḱéhen > ḣuşıe: V2p katılaşmak altında
Ćeşen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına)
Ćeş'en > ḣuşıe: V1p bağlamak (altına)
Ćeşeućın > ḣuşıe: F1 inlemek (altında)
Ćeşeyen > ḣuşıe: V1p çekmek (altına)
Ćeş'eyen > ḣuşıe: V1p örmek (altını)
ćeşeyić altından ucunu çıkar
Ćeşeyićın > ḣuşıe: V1p ileri sürmek (altından)
Ćeşeyin > ḣuşıe: V1p sürmek (altından)
ćeş'ıćıj çıkar altından
ćeş'ıćıjıć iyice altından çıkar
ćeş'ıćıjın çıkarmak altından dışarıya
Ćeş'ıćın > ḣuşıe: V1p yapmak (altından)
ćeşıf üstübeç
ćeşığo heves
ćeşığo iştah veren
ćeşığo özlem
Yiĺakoxeme yamıwbıtıjın Ayaklarının tutmaması,halsizlik
ćeşığo zedeşten yiyeceği birlikte beğenmek
ćeşığon heveslenmek
ćeşığoşxo büyük bir hevesle
ćeşığow heves ile
Ćeş'ıhan > ḣuşıe: V1p kapatmak altına
ćeşıjın çekmek (altından)
Ćeşın > ḣuşıe: V1p çıkarmak (altından)
Ćeşınehen > ḣuşıe: V1p korkmak (altında)
Ćeşıpehen > ḣuşıe: F1 ayıklamak (altına)
ćeşıpkem fed aynı yeni gibi
ceşışöxer baklagiller
Ćeşıṫehen > ḣuşıe: F1 ezmek (altına)
ceşöábz bomboş düzlük
ceşöáğ çıklaklık, dazlaklık
ceşönığ dazlak lık
ceşpeş'ı soya
ceştehen donmak (altında)
Ćeştehın > ḣuşıe: F1 donmak (altında )
Ćeştıćın > ḣuşıe: F1 donmak (altından)
ćeşü emme
Ćeşüćın > ḣuşıe: F1 çürümek (altından)
Ćeşühan > ḣuşıe: F1 çürümek (altına)
Ćeşün > ḣuşıe: F1 emmek (altından)
ćeşüyićın keyfinden ıslık çalma
ceşüz fasülya falına bakan
Ćeşxehen > ḣuşıe: V1p yapıştırmak (altını)
ćeşxehıj yemek (gece geç vakitte yenen)
ćeşxehıj. çeşnıkom wışxenır arı. Cegum çeşnıkom kıxećıjıre xaćexeme ćeşxehıj yarağeş'eştığ
Ćeşxen > ḣuşıe: F1 yağmak (altına)
Ćeşxen > ḣuşıe: F1 yamayı yapıştırmak (altına)
Ćeşxıćın > ḣuşıe: V1p yemek (altından)
Ćeşxıpšın > ḣuşıe: F1 gülümsemek (altından)
ceşzexeĺ pilaki
ćeṫağ gömülü
ćeṫarko tesbih böceği
Ćeṫećın > ḣuşıe: V1p sökmek (altından)
ćeṫehın kazımak (altınından)
ćeṫejın defin etmek
ćeṫejın ölüyü toprağa vermek
Ćetekon > ḣuşıe: V1p atmak (altına)
ćetekuğ dökük (altına)
ćetekuğe döküntü
ćetekujın dökülmek (altına)
Ćetekun > ḣuşıe: V1p atmak (altından)
ćetekuṕ dökme yeri (altından)
ćeteĺat çeviklik (güçlülük)
ćeteĺat téwçöáṕ hareketli mesnet
ćeteĺate hareketli
ćeteĺate hiddetlenmek
Ćeṫen > ḣuşıe: V1p gömmek
ćetep altında yok
Ćeṫeṕućın > ḣuşıe: F1 sökülmek (altından)
Ćeṫeṕun > ḣuşıe: F1 sökülmek (altından)
Ćeṫeṫen > ḣuşıe: F1 akmak (altına)
Ćeṫeṫın > ḣuşıe: F1 akmak (altından)
ćethaćıćın yıkamak altından
Ćethaćıhan > ḣuşıe: F1 yıkamak (altında )
Ćethalıhan > ḣuşıe: V1p boğmak (altında)
Ćetḣın > ḣuşıe: V1p kopartmak (altından)
ćetḣojın ellemek (içine sık sık)
Ćetḣon > ḣuşıe: F1 doldurmak (altını, etrafını)
Ćetḣućın > ḣuşıe: V1p kürümek (altından)
Ćetḣun > ḣuşıe: V1p eşmek (altını)
ćeṫıć kazı (dibini boşaltma)
Ćeṫıćın > ḣuşıe: V1p çözmek (atları arabadan çözmek)
Ćeṫıćın > ḣuşıe: V1p deşmek (altını)
Ćetığućın > ḣuşıe: V1p araklamak (altından)
ćetıḱu' odanın üst köşesi
ćetıḱum tésın köşede oturmak
Ćetın > ḣuşıe: F1 durmak (altından)
Ćeṫırgon > ḣuşıe: F1 dürtmek (altına)
ćeṫırğoaĺ bilyalı yatak
ćeṫırğu' bilya
ćeṫıshajın oturmak (altına)
Ćeṫıshan > ḣuşıe: F1 oturmak (altına)
ceṫısıćığ çökelti
Ćeṫısıćın > ḣuşıe: F1 oturmak (altından)
cetıwıće kandilçiçeği
çeşneşü' renkkörü
ćeṫiy bağırsak
ćeṫiy ğum kalın barsak
ćetiy ḱiĺ basur
ćetiy neşü kör bağırsak
ćeṫiy neşü' apandisit
ćeṫiy psığo incebarsak
ćeṫiy wız kolit
ćeṫiyğaz barsak düğümlenmesi
ćeṫiyneşü wız apandisit hastalığı
Ćeṫqon > ḣuşıe: F1 damlamak (altına)
ćetuḱ zaviye
Ćeṫupşıćın > ḣuşıe: V1w salmak (altından)
Ćeṫupşıhan > ḣuşıe: V1w salmak (altına)
ćeṫupşıjın altakini geri salıvermek
ćeṫupşın salmak (bir şeyi bir şeyin altından)
ćetxaṕ dipnot yeri
ćetxe dip not
Ćetxen > ḣuşıe: v1 yazmak (altına)
ćetxıć kopya
ćetxıćıj sonradan altına yaz
Ćetxıćın > ḣuşıe: F1 yazmak (altından)
ćeuben kapamak (birşeyin altına)
Ćeućın > ḣuşıe: V1p ses gelmek (altından)
ćeuğ payanda
Ćeuĺ'en > ḣuşıe: V1p çakmak (altına)
Ćeun > ḣuşıe: V1p sokmak (altına)
Ćeunćen > ḣuşıe: F1 iteklemek (altına)
ćew erken, beklenilenden daha çabuk
ćew ş'ıjın yenilemek
Céwahir kız ismi
cewap yanıt
ćewe peut vuruntu önleyici
ćewehın
Ćewen > ḣuşıe: F1 batmak (altına)
ćewezez ağustos böceği
Ćewıben > ḣuşıe: V1w tepelemek (altına)
ćewıbğen sermek (birşeyin altına)
ćewıbıtejın tutmak (altına)
Ćewıbıten > ḣuşıe: V1w tutmak (altına)
Ćewıbıtıhan > ḣuşıe: V1w içeriye sermek
Ćewıbzen > ḣuşıe: V1w biçmek (altına)
Ćewıćıhan > ḣuşıe: V1w öldürmek (altında)
Ćewıćın > ḣuşıe: F1 atış etmek (altından)
ćewıçöáṕe altında durma yeri
ćewıçöáṕe saçak altı
Ćewıçön > ḣuşıe: F1 durmak (altına)
Ćewıçüćın > ḣuşıe: F1 durmak (altından)
Ćewıfehen > ḣuşıe: V1w içine eğmek (altına)
Ćewıgoşen > ḣuşıe: V1w pay etmek (altına)
ćewığoyaqu savurgan olmayan
Ćewığoyen > ḣuşıe: V1w toplamak (altına)
ćewıḣum örtmek üstünü kapatmak
ćewıḣumağ örtülü, gizli
Ćewıḣumen > ḣuşıe: V1w örtmek (bir şeyin üstünü)
ćewıjın geçirmek, çıkarmak (bir şeyin altından)
Ćewıjüntxen > ḣuşıe: F1 tükürmek (altına)
Ćewılewıhen > ḣuşıe: F1 yorulmak (altına)
ćewın içinden geçirmek
Ćewınećen > ḣuşıe: V1w boşaltmak (altına)
Ćewınezıhan > ḣuşıe: F1 başı dönmek (altında)
ćewıpć sor,araştır
ćewıṕćaqo sorgulayıcı
Ćewıpćehen > ḣuşıe: V1w aralıklı biçmek (altına)
ćewıpćejın sormak (tekrar bilgi almak)
Ćewıpćen > ḣuşıe: F1 danışmak
Ćewıpćen > ḣuşıe: F1 kısaltmak (etek vs boyunu)
Ćewıpćen > ḣuşıe: F1 sormak
ćewıpćen kovuşturma
Ćewıpćıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
Ćewıpćıhan > ḣuşıe: F1 soruşturmak
Ćewıpćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
Ćewıpḣen > ḣuşıe: V1w sermek (altına)
Ćewıpḣıhan > ḣuşıe: V1w traşlamak (altlarını)
Ćewıpḣohen > ḣuşıe: V1w traşlamak (altına)
Ćewıpḣon > ḣuşıe: V1w sermek (altına)
ćewıpḣuć tıraşlamak (alt kısımlarını)
Ćewıṕoon > ḣuşıe: V1w ditmek (altına)
Ćewıpsehen > ḣuşıe: V1w traşlama (altına)
Ćewıpsen > ḣuşıe: V1w serpmek altına
Ćewıpšen > ḣuşıe: V1w yapıştırmak (altına atarak)
Ćewıpsıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (altından)
ćewıpsıh detaylı sorgula
Ćewıpsıhan > ḣuşıe: V1w yontmak (altına)
ćewıpsıhan alt etekleri kazıtma
ćewıpş'en müracaat etmek
ćewıpş'en soruşturma
Ćewıpxen > ḣuşıe: V1w bağlamak (altını)
ćewıqoreyağ yuvarlanmış
Ćewıqoreyen > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altına)
Ćewıqoreyićın > ḣuşıe: F1 yuvarlanmak (altından)
Ćewıseyen > ḣuşıe: V1w yaslamak (altına)
ćewıšınıćın ıslanmak altından
Ćewıšınıhan > ḣuşıe: F1 ıslanmak (altına)
Ćewışen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (altına)
Ćewışörećen > ḣuşıe: F1 devrilmek (altına)
Ćewışörećın > ḣuşıe: F1 devrilmek (altından)
ćewıṫereḣağ büzülerek altına toplanmak (dikişte kumaşın)
Ćewıṫereḣın > ḣuşıe: V1w dürmek (altından)
ćewıtığ sökük (bir şeyi bir şeyin altından)
ćewıtıjın sökmek (altından yanından vurarak)
Ćewıtın > ḣuşıe: V1w kopartmak (altından)
Ćewıtınehen > ḣuşıe: V1w dövmek (altına)
Ćewıtısen > ḣuşıe: F1 pülverize etmek (altına)
ćewıṫonćağ kıvrılmak (altına)
Ćewıṫonćen > ḣuşıe: V1w katlamak (altından)
ćewıṫupşıhan salmak (birşeyin altına)
Ćewıṫupşın > ḣuşıe: V1w salmak (altından)
Ćewıtxen > ḣuşıe: V1w dökmek (altına)
Ćewıtxınźen > ḣuşıe: V1w elemek (altına)
ćewıxı final
ćewıxı sonuç
ćewıxın sonuçlandırmak
ćewten kalın saman, hayvan altlığı
Ćew'uben > ḣuşıe: V1w kapamak (altına)
ćewxıjı nihayet
ćewxıjı sonunda
ćex çabuk ol !, çabuk
cexać odanın kapıya yakın kısmı
cexaşö döşeme
cexaşö téźaṕ yaygı
cexaşöĺecaĺ yer bezi
cexaşötéź giriş yolluğu
ćexeć sıkıntı
ćexećın çok sıkıntılı yaşamak
Ćexeçın > ḣuşıe: F1 koparmak (altından)
cexer çağrılar
cexeşöáć antre
cexeşögu odanın ortası,meydanı
ćexew ivedi
ćexew acele
ćexew derhal
ćexew hemen
Ĺer tét Ayakta
ćexew kuteşüşt çabuk kırılabilir
ćexew zeühare nefesi çabuk kesilen
ćexexıć öç alma şekli
ćexexıj intikam
ćexexıjın öç almak
Ćexexın > ḣuşıe: V1p çektirmek (bir kimseye)
ćexı acele
ćexığ altı alınmış
ćexıjın almak (altından)
Ćexın > ḣuşıe: V1p almak (altından)
ćey dişbudak
ćeyağ sıvalı (alt)
ceye kayma
ceyen kaymak
Ćeyen > ḣuşıe: V1p sıvamak (altına)
ćeyi köyün alt tarafı
ćeyihan astarlama
ceź ıspanak
cezayir cezayir
cezayir şış cezayirli
Ćezeğen > ḣuşıe: F1 kalmak (altına)
ćeźejın atmak (altına)
Ćeźen > ḣuşıe: V1p atmak (altına)
ćeźen hapsetmek
ćezereğeaben ellemek (birlikte şeyi bir şeyin altına)
ćezereğebıĺhan saklanmak (birlikte altta)
ćezereğebın batırmak altında beraber
ćezereğeçöḣon sürünmek (birlikte alta)
ćezereğeçöḣun sürünerek çıkartmak (bir birini)
ćezereğedeućın dinletmek altında hepsini birbirine
ćezereğefen sığmak (birlikte şeyi bir şeyin altına)
ćezereğeğojın toplanmak altında hepsi bir araya
ćezereğenen sıkıştırmak altında birbirini
ćezereğeqoşen ayrılmak altında birbirinden
ćezereğetecen kalkmak altında birlikte
ćezereğeṫısıćın oturtmak altında birlikte bitişik
ćezereğewıçön dikilmek altında beraber
ćezereğewıqoreyen yuvarlanmak altına beraber
ćezereğezıhan sıkıştırmak altına birbirlerini
ćezeremığefen sığmamak (bazıları bir şeyin altına)
ćezereşen girmek altına birlikte
ćezerewıbıten tutunmak altında birbirlerine
ćezerewığoyen sırayla toplamak
ćezerıfın kaçışmak (birlikte şeyi bir şeyin altından)
Ćezeşıhan > ḣuşıe: F1 usanmak (altına)
ćezez titreşim
ćezez sarsıtı
ćezez titreme
Ćezezın > ḣuşıe: Me titremek
cezezıriy titrek
ablesıs parkinson hastalığı
ćezğeğoz caydırıcı
ćezığ düşük (alttan)
ćeźığ atık
ćezıjın düşmek (altından)
ćeźıjın atmak (bırakıp)
Ćezın > ḣuşıe: F1 düşmek (altından)
Ćeźın > ḣuşıe: V1p atmak (altından)
ćezıpıt jöáğo kuyrukluyıldız
ćezıw yemjew sıra beklemeden
cezıwew pış'ın sırayla yapmak (bir seyi)
ćezızığe titreklik
cezwe cezve
ćğastaqo' kaloriferci
check check
ćı sap
ćı ćıć yıkılma, çökme sesi
ćı ćıu toprak üstü
cı dedem şimdi
Ćı katiblım Tham wéh Allah yedi kat yerin altına göndersin
Ćı katiblım Tham yéh Yerin dibine batasıca
ćı, ćıgu toprak
ćıazeğu rıf ilaç pompası
ćıazeğu téwtxen ilaçlama
ćıb arka plan
ćıb art
ćıb dışarı
ćıb aĺmek sırt çantası,
ćıb det arkada
ćıb ib geri
ćıbće dışsal
ćıbdepk arka duvar
ćıbguşıaj dedikodu
ćıbğe bodrum
ćıbğe çardak
ćıbğe örtme
ćıbı arka
ćıbı <> gupe arka <> ön
ćıbımće arkadan
ćıbıneşü köstebek
ćıbj toprak arısı
ćıbkeĺeğoać arkaplan
ćıbrıh sırtlamak
ćıće meradan üretilen yeni tarla
ćıćeğ toprak altı
ćıćeğoát define
ćıćeĺ lahana türü
ćıćıbj sedef
ćıćıcı' çıtır çıtır
cıcıl bilye
cıcıl misket
ćıćın çatırdamak
ćıde fıstık
cıded şimdi, şu an
cıdedem son dakika
cıdedem hemen
cıdedem şimdi
cıdedem mafeyéqu ş'ı hemen güncelle
ćıfe borç
Yiĺe tétın Ayakta durmak
ćıfe hafe zexexıjın hesaplaşmak
ćıfe keşten borç almak
ćıfe kutémıĺın bir kimseye borçlu olmak
ćıfe şten borçlanmak
ćıfe téĺ borçlu
ćıfe tın borç vermek
ćıfe tın ödünç vermek
cıfe wien borçlu olmak
ćıfe wimıajın borcu kalmamak
ćıfe yetın borç vermek
ćıfeće veresiye
ćıfejıy eski borç
ćıfençe borçsuz
ćıfetéwıbıtın rehin tutmak
ćıfetxıĺ senet
ćıfew borç ile
ćıfı soluk
ćıfı açık renk
ćıfıbz allı
ćıfıded fazla allı
ćıfıj al al,beyaz saplı
ćıfın çıkarmak, itmek (yukarıya)
ćıfıo biraz allı
ćıfışe çok allı
cıǵare sigara
ćıǵınıf kereviz
ćıgu kara parçası
ćıgu arazi
ćıgu tarla
ćıgu bzıw tarla kuşu
ćıgu ćeğ yeraltı
ćıgu riĺeşex yer çekimi
ćıgućeğ yer altı
ćıguçıu yer yüzü
ćıgugu guguk kuşu
ćıguḣuray yer küresi
ćıguĺ humuslu toprak
ćıgundır kırmızı pancar
ćıgundırıps pancar suyu
ćıgurış toprak hattı
ćıgusıs deprem
ćıgusıs zelzele
ćıguşö yeryüzü
ćıguxah topraklama
Mılaje mıpsew Aylak
ćıguzewı' ada (parselasyon)
cığ yanında
cığe yumak
ćığo kil
ćığogu' tünel
ćığoj sarı kuyruk balığı
ćığoz doğalgaz
ćığoz ĺıt doğalgaz sayacı
ćığoz yeḣur pşem ut doğalgaz zammı kapıda
ćıha uzun
ćıhajü' kokarca
ćıhaĺıha ş'ın savsamak
Cıhan > ḣuşıe: Ma çapalamak
ćıhan téwbıtĺıtağ uzama katsayısı
ćıḣuray yerküre
ćıḣuşütın yukarı koşmak
ćıjı eskiden sürülen tarla
ćıjığe kaynamak (kırık yerin)
ćıjın kaynaşmak (kırılan kemikte kaynaşma)
ćık sık tak tuk
Zıpćaşe téğuthan Aynı fikirde olmak
ćıkat yerin alt katmanı
ćıkatibl yerin yedi kat dibi
ćıḱéwex heyelan
ćıkık sıkık çatırtı
ćıkrık kasnak vinç
ćıkudiy yerçekimi
ćıḱuḱ soğanın erkek sürgünü
ćıl abartma
ćıĺe wıne zemin altında kalan ev, bodrum
ćıĺen fırlayıp kalkma
ćıĺenıko yerin bir tarafı
ćıĺenıku yarım (gövdenin yarısı)
ćıĺerıqu yerde yürüyen,yer altında yürüyen
ćıĺeşü'eyinığ çevre kirliliği
ćıĺewın mahzen
ćım sımığ sessizlik
ćım zıxexıjın zengin, varlıklı olmak
ćımaf kış
ćımafe mazexer kış ayları
ćımafe spor kış sporları
ćımafekes her kış
Zepezırız ḣun Ayrı düşmek
ćımafen kışlamak
ćımefegu zemheri
ćımefeḱu kış ortası
ćımefeşxu şiddetli kış
ćımexer ıtriyat
ćımsım sessiz
ćımsım asude
ćımsım ıssız
ćımsımeće sessizlikle
ćımsımeded iyice sessiz,kimse yok
ćımsımew sessizlik ve gürültüsüz
ćımsımığ sesizlik
ćımsımıj hiç ses yok
ćımsımıneḣ hiç ses olsada
ćımsımınığeće sessizlikle
Cın > ḣuşıe: F2w eğirmek
Cın > ḣuşıe: F2w hatim
ćın uzamak, ğelişme, boy atma
ćınaĺ yer (belirli, azıcık)
ćınaĺe anakara
ćınaĺe küçücük bir yer
cınapš kurnaz,cin fikirli
cınapše kurnazlıkla aldatan
cıncıf masallardaki at
ćıne kutup
ćıne kutup
ćıne pĺ'ı dört kutuplu
ćıne ş'ığe kutuplanmış
cınebırak cin gibi
cınebırak fıldır fıldır
ćınee jöáğo kutup yıldızı
ćıneğeće kutupsal
ćıneğen kutuplanma
cınepḣoter midye
cınepšağ cinin aldattığı
cınepş ifrit
cıṕe dershane
ćıṕe mahal
ćıṕe mekan
ćıṕe muhit
ćıṕe yer
ćıṕe ćıṕ yer-yer
ćıṕe ćıṕe yer yer
ćıṕe ćıṕe waye yer yer yağış
ćıṕe ćıṕe weşöápşe yer yer bulutlu
ćıṕe list mahal listesi
ćıṕe maf uğurlu yer
ćıṕe pıçağe yüz ölçümü
ćıṕe uxığ açık bölge
ćıṕe wıbıtın yer tutmak
ćıṕe yetın yer vermek
ćıṕegu havza
ćıṕeğenafe koordinat
ćıṕenç yersiz
ćıṕençağ yersizlik
ćıṕençenığ yersizlik
ćıṕepş kadastro
ćıperıć muhacir
ćıṕerıs yerleşimci
ćıṕerıs yerli halk
ćıṕeş yerli
ćıṕewıbıt yer tutma, işgal
ćıpḣe çark
ćıpḣe hamur keseceği
ćıpĺew haki renkte olduğu halde
ćıpĺıbz iyice haki renkte
ćıpĺıće biraz haki renkte
ćıpĺıded epey haki rankte
ćıpĺıj kırmızı sap
ćıpĺıneḣ haki renkte olsada
ćıpĺıo biraz kaki renkte
ćıpĺışe çok haki rengimde
ćıpĺışö haki renginde
ćıpše yalın giyim
ćıpšew giyiniksiz (çok ince giyinmek)
cıpstıw hemen şimdi
cıpstuwıće halihazır
ćıpş geometri
ćıpxe arma
ćıqu porsuk
cır şimdi
ćır bitki
ćır nebat
ćır bırıwın sondaj
cır tw sıd yitmıy weş'a? şimdi tv de ne olduğunu biliyormusun ?
Maće ĺaće Az çok
Cırak erkek ismi
cırapşe şimdilik
ćırat bitkisel
cıre şimdiki
Ṫequ şöqu Az çok
cıre gore altından arkasından giderek
cıre kenejığem bundan sonra
cıre kınewıj artık
cıre kışnewıjım cumhuriyet
cıre ĺeḣan şimdiki zaman
cıre ĺeḣanım bu günlerde
cıre nequbğe şimdiki sayfa
cıre nesfeće simdiye kadar
cıre nesıfe şimdiye kadar
cıre rapş'ew şimdiden
cıre šıfxer zamane insanları
cıreblağe yakın zamanda
Cıreće tekrar, yeniden
cıreće hala
cıreće henüz
cıreće şimdilik
cıreće atıjın askıya almak
cıreće pesaşe şimdi çok erken
cıreće waser simdiki fiyat
cırefedew bu zamanlarda, bu durumda
cırenes simdiye dek
cırenesıfeće şimdiye kadar
cırexem şimdilerde
cırexer şimdikiler
ćırğ gıcırtı
ćırğ sırğ make gıcırtılı
ćırğın gıcırdamak
cırı şimdi
ćırı gür
ćırığ gürlük
Ćırın > ḣuşıe: Me büyümek (bitki)
ćırıṕ altından geçme yeri
ćırıpĺın arkasından gözetlemek
ćırıqu' yerelması
ćırıś püskül
ćırıśe ele geçmek
ćırıwın altından kayması
cıriy gene
cıriy hala
cıriy henüz
cıriy yine
Mace şüáćep Az değil
cıriy ze bir dаhа
ćıśe kıvılcım
ćısej kendi biten
Ćısen > ḣuşıe: Me filizlenmek
ćısen çimlenme
ćısığ fide
ćısıj halazade (bitkilerde)
ćısıj tarlada dökülen tohumlardan çıkan mahsül
ćısısışxo şiddetli deprem
cıstıw hemen
cıstıw dedem hemen hemen
cıstune şimdi
ćış demirci atölyesi
ćış tamirhane
ćışö yüzey
ćışö cilt
ćışö ten
ćışö pçağ yüzölçümü
ćışö şıĺ cephe giydirmesı
ćışö şöĺ yüzey alanı
ćışöpk vücut derisi
ćışörıqu gıcık
Ćışten > ḣuşıe: Me savurmak
ćıtağe çok temiz olma
Ćıten > ḣuşıe: Me çok temiz yıkama
ćıtḣ harita
ćıtḣ tépşıć harita ölçeği
ćıtḣ mühendis harita mühendisi
ćıṫır ark, arık
ćıu üst
ćıu <> ćeğ üst <> alt
ćıu <> ćeğı yukarı <> aşağı
Amaće lemaćep Az uz değil
ćıwe volkan
ćıwe yaj volkanik tüf
ćıwe ḱurb krater
ćıwe pepšed volkan konisi
ćıwe psıwıçü volkanik göller
ćıwe wejek volkan bacası
ćıwegaz doğalgaz
ćıwep doğal
ćıweps doğa
ćıweps tabiat
cıwıdad cin gibi, çok hareketli
ćıwın bodrum
ćıwın mağara
ćıwıne bodrum
ćıyeşex yerçekimi
ćıyéşex pkur yerçekimi kütlesi
ćıyéşex potansiyel énérjir yerçekimi potansiyel enerjisi
ćıyew haykırarak
ćıyi çığlık
ćıyi feryat
ćıyi siren
Ćıyin > ḣuşıe: F1 haykırış
Ćıyin > ḣuşıe: Me çığlık atmak
ćıyin bağırmak
ćıyin cayırtı
ćıyin ciyaklamak
ćıyin feryat etmek
ćıyiw obruk
cibıti cibıti
Ćiğeĺeşön > ḣuşıe: V2b sürükleyerek altına çekmek
Bemiy maćemiy Az veya çok
ćiğu beraberinde
ćiğu refakat
ćiğun eşlik etmek
Ćiĺesen > ḣuşıe: F1 savrulmak (altına)
ćiĺesıćın savrulmak, akmak (bir şeyin altından)
ćiĺeşön çekilmek (bir şeyin altına)
ćipḣen depara kalkmak
cips cips
ćirişün emilme
ciro ciro
ćişın çekmek (bir şeyi bir şeyin altına)
ćişöĺeć perdah
ćişüjın suyunu çekmesi
ćişün emilme, suyunu çekme
ćiwıbıten kalmak (altında)
ćixın almak (gözün ışıktan etkilenmesi)
ćiy cığlık
ćiy figan
ćiyi çok tiz çığlık
ćiyi yaygara
ćiypsıye çığlık çığlığa
ćiz altı dolu
ćiz ḣun dolmak (altına)
ćizıbz dopdolu (bir şeyin altı)
CM CM
cm karem tegoşağew zı ḱilo bir kilogram bölü santimetre kare (1 kg / cm2)
coğrafi ćıṕe coğrafi bölge
coğrafi wıtıgu coğrafi bölüm
coğrafya coğrafya
control control
conwerter converter
corme sucuk
corme salam
coulomb xabze coulomb yasası
counter counter
ćşö tébze cephe kaplaması
Cumaz erkek ismi
curd musevi
cüçön çapa yapmak
Çab kız ismi
çabe Kábe
çabze duru
çaće koşma şekli
Çaçe kız ismi
çaçe şerare
çaçen laklak etmek
çad çad
çafir kefere
çağe çatlak
çağe çatlamış
çağo berrak
çağo ḣun durulmak
çağoded epey berrak
çağow berrak olarak
çainat evren
çainat alem
Çaḱo' erkek ismi
Çamlet kız ismi
çan etkin
çan çakı
çan zeki
çanew keskince
çanı atik
çanı uyanık
çanı keskin
çanı < > śaḱo keskin < > kör
çanıay kötü keskin
çanığe uyanıklık
çanığeće kurnazlıkla
çanığeće xećın sıyrılmak (kurnazlıkla)
çanıneḣ keskin olsada
çanınığe keskinliğiyle
çanıšıqu' küçük becerikli( çocuk)
çanışe fazla keskin,keskince
çanšıqu çakı
çape yamaç
çaṕe koşma yeri
çape neçay sarp (yamaç)
çapıç ruble
çar çar
çar kâr
çar menfaat
çareştew öylece
Çaruḣ erkek ismi
çate kılıç
çate a kabza
çate pśejiy kılıç balığı
çateḱu kılıç ağzı
Çatem piwıpćıre mećıjı jem piwıpćıre ćıjırep Kılıcın kestiği , yeniden iyileşir. dilin kestiği iyileşmez
Çatuk erkek ismi
çawe alttan değen.vuran
çay varil
çe dalak
çebe kabe
çebeğeps mihrap
Çebehan kız ismi
Çebiy erkek ismi
çebzağ durulmuş
Çebzen > ḣuşıe: Me durulmak
çećaye hızlı koşan
çeće koşarak
çećıć kırık (altından)
çećığ benzi soluk
Çećın > ḣuşıe: F1 çıkmak(altından)
Çeçane erkek ismi
Çeçen > ḣuşıe: Me cakcak ötmek
çeçen çeçen
çeçen gülmek (yüksek sesle)
çeçen kahkaha
çeçen meleme
Çeçenay kız ismi
çeçenıbze çeçence
çef keyif
çef neşe
çef yiap keyfsiz
çef ziar keyifli
çefew keyifli olarak
çefı neşeli
çefı <> doğmıc neşeli <> ciddi
çefığ silik (bir şeyin alt kısmı)
çefığo keyif zamanı
çefığo neşeli zaman
çefıj hep keyifli
Maće maćew Azar azar
çefın kefen
çefınç keyifsiz
çefınç neşesiz
çefınığ neşelenmek
çefınığeće keyiflilikle
çefınıpḣ kefenlik
çefışe fazla keyifli
çefışö keyiflice
çeğaṕ nehır yatağı
çeğawko iksa
çeğon bekletilen suyun durulması
çeğu koşma zamanı
çehı ğetḣığ uzun tire
çek çek
çekap çekap
Çel erkek ismi
çel kulübe
Çelekan erkek ismi
Çelemet erkek ismi
Çeleşaw erkek ismi
çello çello
çem ḣuşe inek sürüsü
çem us inek yemi
çem xeğas gelinle birlikte gelen kız tarafı
çem zećes buzağılı inek
çemaḣo inek çobanı
çemaḣo çoban (sığır çobanı)
çemçüy inek gübresi
çemeḣon sırtmaç olmak
çemeş ahır (inek için)
çemı inek
çemıbğe kısır inek
çemıçüy inek pisliği
Çemıde erkek ismi
çemır mebıwı inek böğürür
çemış inek sağımı
çemışe inek sütü
çemışö inek derisi
çemıtḣu inek yağı
çemodan bavul
çemxeğase gelin refakatçısı
Çen > ḣuşıe: Ma çatlamak
Çen > ḣuşıe: Ma koşmak
çenasuw qoćağe asit değeri
çenasuw maxe zayıf asit
çencew sığ olarak
çencı sığ
çencıće az sığ
çencıded epey sığ
çencığ sığlık
çencıj çok sığ
çencıneḣ sığ olsada
çencınığe sığlığıyla
çencınığeće sığlığı kadar
çencıo sığ (çok az)
çencışe sığ (çok)
çepaşö hafif meyil
Çepeşöwen > ḣuşıe: F1 dövünme
çepetre koşarak
çepewen dizginlemek
çepḣığe kuru (kurumuş)
Çepḣın > ḣuşıe: Me kurumak
çeqonığ ettiğini bulmak
çer akar
çer yarışçı
çer ĺeş akım şiddeti
çeraz bijon
çereğu spiral
Çereğun > ḣuşıe: Me dönmek (bir eksende)
çereps akışkan
çereste sinek (iskambil kağıdında)
çerez muwıx sonsuz vida
Çerezın > ḣuşıe: Me dönmek (fır)
çerezışha vida başı
çerıç koşucu
çerıçe koşar adım
çerıçeće koşarak
çerığ atik
Çerığewıçön > ḣuşıe: V1b yaslamak (bir şeyi bir şeyin kenarına)
Çerım erkek ismi
çerıpş debi
çerıqu` yer elması
çerış akıcı, koşucu
Çerko erkek ismi
Çermıt erkek ismi
çeroğ sipin
çeroğ ĺedanen spin tuzaklama
çeroğ txıjiy spin etiketleme
çeruğ akarsu rejimi
çesey patiska
çesey beyaz bez
Çeslaw erkek ismi
çeş cane gecelik
çeş ĺeğu gece görüşü
çeş maf gündüz gece
çeş pаu' takke
Çeş rehat kıwequ‘ Gecen rahat geçsin
Ṫequ ṫeqow Azar azar
çeş'ağe metal ćaşö metal asma tavan
çeş'en asmak (bir şeyi tavana asmak)
çeş'en atları koşmak
çeşéy şimşir
çeşı gece
çeşıbǵe geceyarısı
çeşıbǵeneşü' gece körlügü
çeşıcan pijama
çeşım geceleyin
Ḣonı şxın Azar işitmek
çeşkes her gece
çeşlaj gececi
çeşnıko gece yarısı
çeşnıko mezax alacakaranlik
çeşrénım bütün gece
çeştéw kabus
çeştéwe gece baskını
çeşü ĺeş emme kuvveti
çeşüqo emici
çeşwın gecekondu
çeşyiĺın gecelemek
çet tavuk
çet anać anaç tavuk
çet ḣun tavuk besiciliği
çet lıbje çerkes tavuğu
çet us tavuk yemi
çetape kılıç balığı
çetape kın
Çetaw erkek ismi
çetćeš yumurtlayan tavuk
çetçüye tavuk piliği
çeten keten
çeteş kümes
çeteş psewışh kümes hayvanı
çetǵın dağ kekiği
çetǵın zahter
çetğaĺ'e tavuk hastalığı
çetı tavuk
çetıḣoáqo tavukçu
Çetıjıye mıwıçü’ psıjö xapć Yerinde duramayan civciv, kaynar suya atlar
Çetıjıye paser meĺaye, çetıjıye ćaser bğem yehı Erken civciv tüner,geç civcivi kartal kapar
çetıjiy civciv
çetıl tavuk eti
çetıĺ'e tavuk hastalığı
Çetım neḣıy ćenćer neh uş Yumurta tavuktan akıllıdır
Çetım nehiy çetıjıyer neh uş Civciv, tavuktan akıllıdır
Çetım yihayiy yiğuthiy, zexet Tavuğun dışkısı ile sidiği iç içe
çetır mekake tavuk gıdıklar
çetır mekurte gurk tavuk gurtluyor
çetıš tavuk biti
çetıśı tavuk tüyü
çeṫısıć çökelti
çetıw kedi
çetıw hac sinsi
Çetıw zerımısım śığo şecegu Kedinin olmadığı yerede, fare oynar.
Çetıwım yiguşü'ağo, śığom yiguağu' Kedinin sevinci , farenin üzüntüsüdür
çetıwır mepšımame kedi miyavlar
Çetıwır, śığoće ĺ'ıḣuj Kedi, fareye göre kabadayıdır
çetıwşır kedi yavrusu
çetkamziy tavuk kanat teleği(telek)
çetkurt kuluçka
çetkurte gurka yatmış tavuk
çetuwıbz dişi kedi
çetuwıḣu erkek kedi
çewı ağıl
çewı çit
çewı örtme
çewıpćehın altını kesmek,temizlemek
çexı tez
çeze koşarak
çezep kezzap
çezıw dizi
çezıw münavebe
çezıw sıra
Ḣonšenı yişın Azarlamak
çezıw çezıwew sıra ile
çezıwı çezıwew pepĺen beklemek (nöbetleşe)
çezıwıće münavebe ile
çezıwım yiğehan sıralamak
çezıwınç sırasız
çezuwım tét sıralı
çı çubuk
çı ince dal
çı sürgün
çı ĺemıc (ĺerıqo) çit köprü (yayalar için)
çı mate söğüt sepeti
çı pxır çalı demeti
çı šıne yaş dal
çıa soğuk
çıa ded oldukça soğuk
Yinaṕo yićığ Azmak,laftan anlamamak
çıa xehan üşütmek
ğewçıoáĺ buzdolabı
Ĺakor zetéźağew şısın Bacaklar üst üste oturmak
çıbl çırpı
Çıçıḣu erkek ismi
çıe <> fabe sıcak <> soğuk
çıe çıew soğuk soğuk
çıe ĺıağ üşümüş
çıe wız soğuk alğınlığı
çıe yewen soğuktan üşümek (bitkilerin)
çıebz soğuk gibi
çıećay soğukça
çıeće biraz soğuk
çıeded aşırı soğuk
çıeĺ'en üşümek
çıeĺıepx çabuk üşüyen
Habıḣow şısın Bağdaş oturmak
çıem tıristıćığ soguktan yanmis
Ḱuwe hawew guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwegore guşıen Bağırarak konuşmak
Ḱuwe hawe Bağırmak
Ḱuwen šıtḣen Bağırmak, çağırmak
Yibğe zerılelı Bağrı açık
çıemıl buz gibi soğuk
çıeneḣ soğuk olsada
çıenığe soğukluğu
çıenığeće soğukluğu ile
çıeşe çok soğuk
çıetağ serin
çıetağew serince
çıeteğaṕ serin yer
çıeten serinlemek
çıew wıfeşıtın birine soguk davranmak
çıǵ blaje ağaç sarmaşığı
çıǵ ğeṫısın ağaç dikmek
çıǵ ğurb ağaç kovuğu
çıǵ lediy ağaç gövdesi
çıǵ şhape ağaç tepesi
Wışhağo ĺıḣun Bahane aramak
çıǵ xaw ş'ın ağaç aşılamak
çıǵ xawe ağaç aşısı
Çıǵ zakor jım şeşıne Yalnız ağaç, rüzgardan korkar
Çıǵ zakor mezım şeşıne Tek ağaç ormandan korkar
çıǵay meşe
çıǵı ağaç
çıǵıf akağaç
çıǵıĺe ağaçlı
Wışhağo keğotın Bahane bulmak
çıǵışö ağaç kabuğu
çıǵşerğub abaza hurması, adana hurması
çığe kaskatı
çığer kaskatı olan
çığıjiy fidan
çığućıtığuj çubuk mıknatıs
çığurban duvardaki raf boşluğu
Çıḣo erkek ismi
çıḣu erkek çocuk
çıjabz uzakça
çıjağ ıraklık
çıjapĺ dürbün
çıjapĺe falcı
çıjay uzak
çıjaye uzak (epey)
çıje uzak
çıje <> blağe uzak < > yakın
çıje hazır uzakça
çıje kıfeqon uzaksanmak
çıjeĺeğunığ uzağı görebilmek
çıjeneas füze uzun menzilli füze
çıjenığ uzaklık
çıjeonığ uzaklık, aralık
çıjepĺenığ uzağa bakabilmek
Çıjer zıĺeğurer gupsefışürep Geleceği gören, rahat edemez
çıjerıpĺ uzağı gören
çıjerıpĺ hipermetrop
çıḱuk tohuma kaçan soğan filizi
çılapḣ tohumluk
çılapḣe tépḣen ekin ekmek
Çılar erkek ismi
çılase mibzer
çıle köy
çıle el, diğerleri
çıle halk
çıle kamu
çıle mezra
çıle ğogu köy yolu
çıle of halk işi
çıle šıqu küçük köy
çıle zığebl ortalığı karıştırıcı
Çılebiy erkek ismi
çıledes köylü
çılem elalem
çılem wıkeqoşta ? köye gelecekmisin ?
Çılem yideğu nehiy, we widey Elin iyisinden çok , senin kötün evladır
çıleşhağrıt muhtar
çılıse kilise
çımat örme sepet
çımće hayepsım wıxaweme sırıkla boklu suyun içine vurursan
çımefen kış olma
çımye kimya
Çın > ḣuşıe: Ma dönmek (topaç gibi)
Çın > ḣuşıe: Me katılaşmak
çın topaç
çınasıw çok ekşi (mecazi)
çınasıwığ asitlik
çınasıwışömetre asitimetri
çınasıwışü' asitik
çınasuw psınc asit çamuru
çınasuw zaşe asit işlemi
çınçezıw fırıldak
çınığ katılaşma 
çınıps çekül
çınpıĺha topaç çeviren ip
çıpe çıbuk
çıpĺ'e kart
çıpĺ'zaf kartpostal
çıpše kabuksu esnek ince sopa
çır lenıst çelik makas
Çır šınew wıfe, ćaler šıqow ğase Dalı yaşken eğ, çocuğu küçükken eğit
çırapće kira ücreti
çırbış tuğla
çırbış kerpiç
çırbış ğoán delikli tugla
çırbış yixıṕ kerpiç kesilen yer
çırbışwın kagir
çıre icar
çıreće ćesır kiracı
Çırem wéğeçırejı Çalıştırdığın seni çalıştırır
Çıren > ḣuşıe: Me ücretle çalışmak
çıretı kiralık
çırew wıwbıtın kiralamak
çırıwıt cirit
çıristan hıristiyan
Çırpıt erkek ismi
çıse kese
çıse torba
çıšı oğlak
çısıj çöğür
çıšıpéy iğbitkisi
çışö dış yüzey, dış
çıtır çıtır cayır cayır
çıu düğme
çıu şüáź kopça
çıu yizın düğme kopmak
çıu zetépće çıtçıt
çıude fermuar
çıudetéğeṕıt çıt çıt
çıuf katarakt
çıune düğme iliği
çıuzerıź kopça
çıuzetépće çıt-çıt
çıx'an yorgan
çıx'an maste yorgan iğnesi
çıx'an tébz yorgan çarşafı
çıx'an teḣu battaniye
çıx'anıpḣ yorganlık
çıxı tahra
çıyapxe uykucu
çıyapxew uykulu iken
çıyapxneḣ uykucu olsada
çıyaşö zıtebğewen uyur gibi yapmak
çıye uyku
çıye < > kewış uyu < > kalk
Wışhağo ş'ın Bahane etmek
çıye ḱéqun uykusu gelmek
Xatem bzıw šırğ şırğ makexer deućı Bahçede kuş cıvıltıları duyuluyor
çıye neḣunajü uyku sersemliği
A sidax Bak güzelim
çıye qodın uykuyu kaçırmak
çıye téwıjın uykusu kaçmak
çıye ujü derin uyku
Ye sikebzej Bak sen,,
Çıyećın > ḣuşıe: Me uykuya doymak
çıyefaĺ'e uyumaya bayılıyor
çıyejın uyumak (tekrar)
Yepĺ mı zımsıfetım Bak şu adam bozuntusuna
çıyem riwıtın çok uykulu olmak
Miy neh zımsıfetım Bak şu bacaksıza
Yişö wıḱéşı Bakımlı, besili
Yişö kıtéşın Bakımlı,besili
Şöwı halıjömiy sıfayep Bal kaymak da olsa istemem
çıyem yine kırićın gözünden uyku akmak
Zeḱoşöwejew ğın Baldırlarına vurarak ağlamak
Çıyen > ḣuşıe: Me uyumak
çıyençağ uyumak üzere
çıyenegu uykulu
çıyenegu uykusu gelen
çıyenepš uyuklamak
çıyenıçenığ uykusuzluk
çıyepetre uykuya dalarken
Ham fediz sıriźağep Bana Köpek Kadar Değer Vermedi
Weşögur ğoáne ḣuğe Bardaktan boşalırcasına
Çıyerem wes kıtése çırem wéğeçırejı Üstü açık uyuyanın üzerine kar yağar
çıyerıqu uyur gezer
çıyeups salya sümük uykuı
çıyewız uyku hastalığı
çıyiḣu bademcik
çıyişha boğaz (ses telleri bölgesi)
çıyişha aze kulak burun boğaz doktoru
Çızew wımıwfeme pçeğu zıḣuće fewfejıştep İnce dal iken eğmezsen kalınlaşınca eğemezsin
çijağe uzaklık
çijeće uzaktan
çijew wışıtın uzak durmak
çikolata çikolata
çil çadır
çimento çimento
çimstone çimstone
çin çin
çin şış çinli
çinıbze çince
çini çini
çip çip
çiy boğaz
çiy geniz
Bızıbzıbz yiow ḱéşxığ Bardaktan boşalırcasına yağdı
çöábze pulluk ağzı
Çöábzem wıfemıazeme, şabzem wıfereaz Sabana elin yakışmıyorsa,okta ustalaşmalısın
çöáke ayakkabı
çöáke dıjıqo ayakkabıcı tamircisi
çöáke ĺedak ökçe
Ḱéeşxırep, kebzebzexı Bardaktan boşalırcasına yağdı
çöákeĺeps ayakkabı bağı
çöákenez ayakkabı (ayağı sıkan)
çöákeşıĺ ayakkabı çekeceği
çöákeşıĺe kerata
Zıtéwıçörer yeğeǵırzı Bastığı yeri titretiyor
çöámsamıj gürültülü neşeli
çöámsamıjeded çok patavatsız
çöámsamıjneḣ çok patavatsız olsada
çöápše saban demirinin çevirdiği
çöbzaś saban demiri
Çöḣon > ḣuşıe: Me emeklemek
Çöḣon > ḣuşıe: Me sürünmek
çökap ayakkabı burnu
çökaş kunduracı
çöke daĺh ayakkabılık
çökedıj ayakkabı tamircisi
çökeş'ı ayakkabıcı
çökeşıf ayakkabı boyası
Çurey erkek ismi
Çurmıt erkek ismi
çü öküz
çü boğa
Çü beme yaxetır, çü şüı meḣu Öküz sürüsünde yetişen, iyi öküz olur
Çü bjane tıriwıtışüştep Hiçbir şey beceremez
Çü ḣuştır şıqew keweş'e Öküz olacak ,buzağı iken bilinir
Çü usı ḣun öküz yemi olasıca
Çü zexetı şqe xećırep Öküz sürüsünden buzağı çıkmaz
Çü zimıem şıqe ćéş'e Öküzü olmayan çifte dana koşar
Çübje téwıtın Pot kırmak
Çübje zerınağer zerixışünep Takılan öküz boynuzunu ayıramaz
Çübjem tés baźemiy, «tejö» yioáğ Öküz boynuzundaki sinek de "çift sürüyoruz" der
çüće genç boğa
çüćın yolmak
çüçön çapa yapmak
Çüjım yimefapće, çüće yiwas Yaşlı öküzün yevmiyesi bir tosuna bedeldir.
çüḱu kağnı
Şha wınezen Baş dönmesi
çülıbelıc vırt zırt
çüĺın emmek
Çüm yibjako şü'ehıĺep Öküze buynuzu yük gelmez
çümpe çilek
çünće özü yenen bir diken türü
çünd andiy simsiyah
çündew karanlık halde
çündı zifiri
çündı karanlık
Şham téğeṫıshan Baş tacı etmek
çündıbz kapkaranlık
çündıded epey karanlık
çündıj kuzgun
çündıj zifiri karanlık
Çündıjım, yişır şü'edax Kargaya yavrusu güzeldir
çündıneḣ karanlık olsada
çündıo karanlıkça
çündışe fazla karanlık
çüntḣaf parçalayıcı,yıtıcı
çüntḣağe paralanmış
çüntḣaqo parçalayıcı
çüntḣaqo çapulcu
çüntḣaqo yırtıcı
çüntḣe çapul
çüntḣe paralama
Çüntḣen > ḣuşıe: F2w paralamak
Çüntḣen > ḣuşıe: F2w yolmak
çüntḣeqonığ yırtıcılık
Çüriy qoćeşxu' kawbıtı ćaş'e neh Öküz de kuvvetlidir ama çifte koşarlar
çüşha boğa başı
çüye hayvan pisliği
çüye yixığ tezek
çаpe bayır
çаpıç kuruş
dabze dikiş (araya parça kesimi)
dać gövde filizi
daće dikiş şekli
daće kabul yöntemi
Daće zımış'erem, yiudane ćehı meḣu Dikiş bilmeyenin ipliği uzun olur
daçe bahçelik
Dade erkek ismi
Dadıḣu erkek ismi
Dadıw erkek ismi
Dadız kız ismi
Dadine kız ismi
dadiy lavanta
Dadukan erkek ismi
Dadune kız ismi
Daduse kız ismi
dage keçi (erkek)
dago küt, kısır
dağaşe yağcı
dağe yağ
dağe çenasuw yağ asidi
dağe diyiğ katıyağ
dağe ğaṕćıĺ yağ banyosu
dağe pkığo yağlı maddeler
dağe rıf yağ pompası
dağe şıfağ yağlı
dağe şıfen yağlamak
dağe txıĺıṕ yağlı kağıt
dağe ujü ağır yağ
dağe wıpşer yağ keçesi
dağe zexefxer yağ analizleri
dağençe yağsız
dağeṕoáće ince yağ
dağerıj kızartma
dağestığ yanık yağı
dağeşıfaqo' yağcı
dağezać yağlı
dağezaćew her tarafı yağlı
dağezaćneḣ her tarafı yağlı olsada
dağezećej kendi üzerine yağ dök
dağo eksiklik
dağo ziı' özürlü
dağo zimıar mükemmel
Daḣo erkek ismi
dake segman,pul
daketḣıtéĺ cıvata
daḱika dakika
daktilo daktilo
daktilograf daktilograf
Daline erkek ismi
daltonizm daltonizm
dame değećın göklere çıkarmak
Damerıs erkek ismi
Damır erkek ismi
Damış erkek ismi
pḣeps damıtma
Damiy erkek ismi
Danbiy erkek ismi
Dane kız ismi
dane ipek
dane ketec sıhatır 8 hey dane kalk. saat 8
dane ṕe ipek yatak yorgan
dane şıqurṫım ipek kozalak
dane wımçıyej dane uyuma sonra geç kalacaksın.
danef beyaz ipek
danef pĺışö ipek gibi
daneḱuḱ menekşe
daneos tül, eşarp
Daneps kız ismi
daneps tül
daneşe ipekçi
danimarka danimarka
danimarkam şış danimarkalı
Daniye kız ismi
dansimetre dansimetre
dansite dansite
dansör dansör
dao dinle!
dao itaat
daoće söz dinlemekle
daoneḣ söz dinle olsada
daore laftan anlayan
daow itaatlice
daṕe dikim evi
dapse ışığın araya girmesi
daqo dikişci
darbogaz çiyzejü'
dargu güm sesi
Şör kahın Başarmak, aferim almak
Darihan kız ismi
Darine kız ismi
dariy ipek atlas
Daryal erkek ismi
dase ek, ilave
daş'e çelik, aşı çubuğu
data data
data screen data screen
datxe kayıt
Haće koáće Başı boş gezen hayvanlar
dawe dava
dawın çitlembik
Dawır erkek ismi
dawış övgü
Dawmıze erkek ismi
Daxe kız ismi
daxe güzel
daxe yosma
daxe daxew güzel güzel
daxe ded muhteşem
Daxe nehiy ş'ıćaşüı', aşüı nehiy guahı Güzelden ziyade iyi huy, tatlıdan ziyade mayhoş
daxe ub çok güzel, hoş
Daxe zıore nehiy, daxe zış'ere Ağzı laf yapandan, eli iş yapan evladır
daxeće güzellikle
Daxeće kemıḣurer ayeće keḣuştep İyilikle olmayan, kötülükle olmaz
daxeded enfes
Daxejan kız ismi
daxekaş çok güzel
Daxem daxer yipeğoć Güzeli güzel karşılar
Daxem şıexew wézeşı, xabze daxe ziam wézeşırep Güzelden çabuk usanırsın,güzel huyludan asla
Daxem ziğepaǵeme pıwıtı meḣu Güzel kibirlenince değerini yitirir
daxenur hoş
daxep nahoş
Daxeps kız ismi
Daxer kızemıqu şıap İyilik her yere yakışır
Daxer zığedaxerer şen dax Güzeli güzelleştiren güzel huydur
Daxer, kızemıqu' şıap Güzelin yakışmadığı yoktur
daxešıqu daxe šıqu' cici
Daxesur kız ismi
daxeub zarif
daxew güzelce
daxew yeqow guşıarer sözü yerinde
Daxewes kız ismi
Daxewınay kız ismi
daye yabani fındık
daźe ayrıca içişleri veya açıklayıcı, aydınlatıcı montaj
de ceviz
déa destek
Deabayiy yet, yeabexiy kaşe Üste uzanda ver, aşağıya uzan al (gelin alma için)
Deabećın > ḣuşıe: F1 elini uzatmak (aradan)
Deabeĺeben > ḣuşıe: F1 kurcalamak (arasını)
Deaben > ḣuşıe: F1 ellemek (arasına)
deabexın arasından uzanmak
Deabeyen > ḣuşıe: F1 yukarı el uzatmak
Deabıćın > ḣuşıe: F1 ellemek (aradan)
Deabın > ḣuşıe: F1 ellemek (aradan)
deahan içine beraber ellemek
deahın kurcalamak (arasını)
Deajen > ḣuşıe: F1 yatıştırmak (onunla)
dealın kanmak (beraber)
Dean > ḣuşıe: F1 dokunmak (arasına)
Déan > ḣuşıe: F1 desteklemek
deapeku yardım
Deapekun > ḣuşıe: F1 desteklemek
deapıağu' psıme yardımcı techizat
deapıan yardın etmek
deapıku takviye
Deasen > ḣuşıe: F1 uslanmak (onunla)
deateyağ yukarıda
Deateyen > ḣuşıe: V1p yükseltmek
Deatıćın > ḣuşıe: V1p yukarıya kaldırmak (beraber )
Deatın > ḣuşıe: V1p kaldırmak (onunla)
Déazećın > ḣuşıe: F1 yardımcı olmak
deazen ustaya yardım etmek
Debćen > ḣuşıe: F1 atlamak (içeriye)
Debćeteyen > ḣuşıe: F1 zıplamak
Debćeyen > ḣuşıe: F1 sıçramak
Debćeyen > ḣuşıe: F1 zıplamak
debćeyen hoplamak
debćeyen < > ḱépćexın yukarı atlamak < > aşağı atlamak
Debćın > ḣuşıe: F1 atlamak (dışarıya)
debćırayen yukarıya hoplamak
debćıyen sıçramak (yukarıya)
Debec erkek ismi
debećın dışarıya yuvarlanmak
debeǵehın şişmek (içinde kalmak)
Debeǵen > ḣuşıe: F1 kalakalmak (arasında )
Debeǵıhan > ḣuşıe: F1 şişmek (bir şeyin arasında)
Debeğon > ḣuşıe: F1 bollaşmak (arasında)
Debekon > ḣuşıe: F1 uzun adım (onunla)
Debenećın > ḣuşıe: F1 yıkılmaya doymayan (onunla)
Debenen > ḣuşıe: F1 saldırmak (arasına)
Debeneyen > ḣuşıe: F1 zıplamak (yukarı)
Debenın > ḣuşıe: F1 engelden aşmak
Debǵınen > ḣuşıe: F1 terk etmek (onunla)
debğeqoyen terfi ettirmek
debğodehen içinde küflenmesi
debğotıhağ içinde küflendi
Debğotıhan > ḣuşıe: F1 küflenmek (arasında)
debıbağ içinden uçtu
Debıben > ḣuşıe: F1 uçmak (arasına)
Debıbeten > ḣuşıe: F1 kanat çırpmak (arasında)
debıbeyejın tünemek (eski yerine uçmak)
Debıbeyen > ḣuşıe: F1 uçmak (hızla yukarı doğru)
debıbıćıjın uçarak kaçmak (arasından)
Debıbıćın > ḣuşıe: F1 uçmak (arasından )
Debıbın > ḣuşıe: F1 uçmak, havalanmak (beraberinde)
Debıcen > ḣuşıe: F1 dürtmek (arasına)
Debırıbın > ḣuşıe: F1 dalgalanmak (bayrağın, arasında)
Debıṫen > ḣuşıe: V1w sıkıştırmak (araya)
Debıwın > ḣuşıe: F1 böğürmek (onunla)
Debıyawın > ḣuşıe: F1 sakinleşmek
Debjentḣon > ḣuşıe: F1 tırmalamak (onunla)
debjıku kakül
debjıku perçem
Deblen > ḣuşıe: F1 dizmek (beraberinde)
Debleonṫećın > ḣuşıe: V1w bükmek (öbür tarafına, onunla)
Deborepşın > ḣuşıe: F1 şişmek (onunla)
Debrak erkek ismi
Debzecen > ḣuşıe: F1 arsızlanmak (beraberinde)
Debzen > ḣuşıe: V1w yamamak (arasına)
Debzeyen > ḣuşıe: F1 yalamak (arasını)
Debzeyićın > ḣuşıe: V1w yalamak (aradan)
Debzeyin > ḣuşıe: V1w yalamak (onunla)
debzıć çetele
debzıć kertik
debzıćığ arasından kesilip alınmış
Debzıćın > ḣuşıe: V1w kesmek (aradan)
Debzın > ḣuşıe: V1w kesmek (onunla)
Dećean > ḣuşıe: F1 dokunmak (altına, onunla)
Dećebeǵehen > ḣuşıe: F1 ilenmek (altında, onunla)
Decegun > ḣuşıe: F1 oynaşmak (beraberinde)
dećejın dökmek (arasına)
Decen > ḣuşıe: F1 çağırmak (onunla)
Dećen > ḣuşıe: V1p dökmek (araya)
dećesen gecikmek (beraberinde)
dećıćıjın kırılmak (arasında)
Dećıćın > ḣuşıe: F1 koparmak (aradan)
dećığo çıkı zamanı
dećığoáy çıkışı zor
dećığom çıkışta
dećığoşüı çıkışı kolay
dećıjın çıkmak (bir şeyi bir şeyin arasından)
Dećın > ḣuşıe: F1 çıkmak (aradan)
dećyex tuw asansör yuvası
Deçebzen > ḣuşıe: F1 durulmak (beraberinde)
Déçećın > ḣuşıe: F1 koşmak (etrafında)
déçećış'ıxer muameleler
Deçeçen > ḣuşıe: F1 cakcak ötmek (beraberinde)
Deçefın > ḣuşıe: F1 neşelenmek (beraber)
deçeğon süzülmek
Deçehen > ḣuşıe: F1 donmak (arasından)
deçehın donmak (arasında)
Deçen > ḣuşıe: V1p koşmak (beraberinde)
Deçepḣın > ḣuşıe: F1 kurumak (beraberinde)
Deçereğun > ḣuşıe: F1 burkulmak (beraberinde)
deçerezıćın kıvrılmak (aradan)
deçerezığ birlikte döndü
Deçerezıhan > ḣuşıe: F1 dönerek girmek (arasına)
Deçerezın > ḣuşıe: F1 dönmek (aradan)
deçex beraber aşağıya götür
deçexığ yoldan çıkma
Deçexın > ḣuşıe: F1 kaymak (yandan)
deçexıṕ çıkış yeri
Deçeyen > ḣuşıe: F1 koşarak çıkmak (yukarı)
Deçıhan > ḣuşıe: F1 donmak (arada)
Deçın > ḣuşıe: V1p koparmak (aradan)
deçıṕe savak, aradan akış yeri
Deçıyen > ḣuşıe: F1 uyumak (beraber)
Deçöḣoćın > ḣuşıe: F1 çıkmak (aradan sürünmeyle dışarı)
Deçöḣon > ḣuşıe: F1 sürünmek (araya)
Deçöḣoyen > ḣuşıe: F1 tırmanmak
Deçöḣun > ḣuşıe: F1 sürünmek (aradan)
deçüntḣen yolmak (onunla)
dedağ dikili (araya)
deday gıcır gıcır
deday ufak tefek süs eşyaları
dedejığ arası yamalı
Dedejın > ḣuşıe: V1p yamalama, arasını dikme
Deden > ḣuşıe: V1b dikmek (arasına)
Deder erkek ismi
Dedıćın > ḣuşıe: V1p kazmak (bir şeyin arasını)
Dedıdıćın > ḣuşıe: F1 dönerek çıkmak (arasından)
Dedıken > ḣuşıe: F1 donmak (araya)
dedıtağ arasına dikilmiş
Dedıten > ḣuşıe: V1b örmek (araya)
defans defans
Defehen > ḣuşıe: V1p yaymak (araya)
Defehın > ḣuşıe: V1p götürmek (onun için)
Defen > ḣuşıe: F1 düşmek (araya)
deferezen arasına sıkışmak
deferzağ girmek (çarçabuk)
Deferzen > ḣuşıe: F1 dönmek (araya)
defıjın kovmak (aradan , bir yerden)
Defın > ḣuşıe: V1p kovmak (arasından)
defıx tali
Defıxın > ḣuşıe: V1p biçmek (onunla)
Defıyen > ḣuşıe: V1p itmek (yukarı basmak)
Defızen > ḣuşıe: V1p sıkmak (araya)
deformasyon deformasyon
defrag defrag
Degoşen > ḣuşıe: F1 dağıtmak (araya)
degoşın birisiyle paylaşma
degu sağır
degu psıgu iyice sağır
degu ḣun sağır olmak
Şhar pzın Başı düşmek
degu wiş'ışt sağır edici
deguahen üzerinde titiz davranmak
deguan endişelenmek (birisi için)
deguğ önemse
Degujiy erkek ismi
Degum yion yeğotı, neşüm yiğotıre yekuzı Sağır söyleyecek söz bulur, kör bulduğuna sarılır
Degumećın > ḣuşıe: F1 zahmete girmek (beraberinde)
degunığ sağırlık
Degupsefın > ḣuşıe: F1 kalbi rahatlamak (onunla)
Degur beğaş'e Sağır uzun ömürlüdür
Degusen > ḣuşıe: F1 küsmek (onunla)
deguşıen görüsmek, konusmak
Deguşü'en > ḣuşıe: F1 sevinmek (onunla)
deguşüıhan çürütmek arasında
Deguşüın > ḣuşıe: F1 sevinmek (aradan)
Deguşxohen > ḣuşıe: F1 morallenmek (araya)
Deguşxon > ḣuşıe: F1 cesaretlenmek (araya)
deguzejöjın acele etmek (onunla birlikte geri)
Deguzejön > ḣuşıe: F1 acele etmek (beraberinde)
değać aşı (bitki)
değaće yağlı tohum
değale yağlı boya
değaĺe yağdanlık
değanağ arasına saplanmış
değaşö yağımsı
déğaşt destekle
déğaşte destekleme
déğaşte riayet
déğaşte tasvip
Değeaben > ḣuşıe: F1 elletmek (araya)
Değeabıćın > ḣuşıe: V1b elletmek arasından dışarıya
Değealın > ḣuşıe: V1b kandırmak (imrendirerek, onunla)
Değean > ḣuşıe: V1b kurmak (araya)
Déğeateyen > ḣuşıe: V2b kaldırmak beraber biraz yukarıya
Déğeatıćın > ḣuşıe: V2b kaldırmak beraber arasından yukarıya
Değeayen > ḣuşıe: V1b çirkinleştirmek (onunla)
Değeazen > ḣuşıe: V1b birisine ustalık yaptırmak (onunla)
Değebćeteyen > ḣuşıe: V1b yalanmak (kendi ağzını, onunla)
değebćeyen zıplatmak
Déğebećın > ḣuşıe: V2b artırmak (bir yöne ağırlık vermek)
Değebeǵın > ḣuşıe: V1b şişirmek (suya doyurmak, onunla)
Değebeğon > ḣuşıe: V1b çoğaltmak (onunla)
Değebekon > ḣuşıe: V1b adımlatmak (onunla)
Değebenen > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onunla)
Değebeneyen > ḣuşıe: V1b uzanmak arasından yukarıya
Değebıben > ḣuşıe: V1b fırlatmak arasına
Değebıbeyen > ḣuşıe: V1b uçurmak (yukarıya)
değebıbıćın uçurmak (aradan)
Değebıcen > ḣuşıe: V1b tos vurmak (onunla)
Değebıĺhan > ḣuşıe: V1b saklamak (arasına)
Değebıĺın > ḣuşıe: V1b örtbas etmek (onunla)
Değebın > ḣuşıe: V1b batırmak (aradan)
Değebıwın > ḣuşıe: V1b vınlatmak (onunla)
Değeblen > ḣuşıe: V1b yakmak (ışığı, onunla)
Değeborepşın > ḣuşıe: V1b şişirmek (onunla)
Değebzen > ḣuşıe: V1w doğrattırmak, makaslattırmak (onunla)
Değebzeyen > ḣuşıe: V1w güreştirmek (birini, onunla)
Déğebzeyićın > ḣuşıe: V2b kestirmek arasından yukarı doğru
Déğebzıćın > ḣuşıe: V2b kesmek arasından
değeć salmak (bir şeyi bir şeyin altına)
Değeceden > ḣuşıe: V1b büyütmek (onunla)
Değecegun > ḣuşıe: V1b oynatmak (onunla)
değećejın yaslamak (arasına)
Değećeḱon > ḣuşıe: V1b kısaltmak, kesmek (onunla)
Değecen > ḣuşıe: V1b bağırtmak, söyletmek (onunla)
Değećen > ḣuşıe: V1b yaslamak (arasına)
Değećerećen > ḣuşıe: V1b süslemek (onunla)
Değećereḣon > ḣuşıe: V1b tersine, geriye dönmek (onunla)
Değećesen > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onunla)
Değećezezın > ḣuşıe: V1b silkelemek (onunla)
değećığoáy çıkışı zor
değećığoşüı çıkarmak yukarıya kolay
Değećıhen > ḣuşıe: V1b uzatmak arasından
değećıjın ayırmak (arasından)
Değećın > ḣuşıe: V1b ayırmak (aradan)
Değećısen > ḣuşıe: V1b geciktirmek (onunla)
Değećıten > ḣuşıe: V1b çok temiz yapma (onunla)
Değećıyin > ḣuşıe: V1b bağırtmak (onunla)
değeç çekmece
Değeçanın > ḣuşıe: V1b bilemek (onunla)
değeçay panjur (üste sürgülü)
Değeçebzen > ḣuşıe: V1w durultmak
Değeçeçen > ḣuşıe: V1b cakcak ötmek (onunla)
Değeçefın > ḣuşıe: V1b neşelendirmek (onunla)
Değeçehen > ḣuşıe: V1b çalkalamak (arasını)
Değeçehen > ḣuşıe: V1b dondurmak (arasına)
Değeçehın > ḣuşıe: V1b dondurmak (aradan)
Değeçen > ḣuşıe: V1b çatlatmak (bir şeyi, onunla)
Değeçencın > ḣuşıe: V1b kotu düşürmek (onunla)
Değeçereğun > ḣuşıe: V1b burmak
Değeçerezen > ḣuşıe: V1b evirmek (araya)
Değeçerezeyen > ḣuşıe: V1b döndürerek burmak (yukarı doğru)
Değeçerezıćın > ḣuşıe: V1b çevirmek arasından
Değeçerezın > ḣuşıe: V1b evirmek (aradan)
Değeçexın > ḣuşıe: V1b yoldan çıkarma
Değeçeyen > ḣuşıe: F1 yukarıya kaldırma(Pencere için)
Değeçeyen > ḣuşıe: V1b sürmek (bir şeyi yukarıya)
Değeçıeteğen > ḣuşıe: V1b serinletmek (onunla)
Değeçın > ḣuşıe: V1b akıtmak (aradan)
Değeçıren > ḣuşıe: V1b ücretle çalıştırmak (onunla)
Değeçıyen > ḣuşıe: V1b uyutmak (onunla)
Değeçöḣoćın > ḣuşıe: V1b kaydırmak arasından
Değeçöḣon > ḣuşıe: V1b sürmek (bir şeyi bir şeyin arasına)
Değeçöḣoxın > ḣuşıe: V1b kaydırmak arasına
değeçöḣoyen kaydırmak yukarıya
Değeçöḣun > ḣuşıe: V1b kaydırmak (arasından)
Değedehaşxın > ḣuşıe: V1b güldürmek (onunla)
Değedelen > ḣuşıe: V1b delirmek beraber
Değedeon > ḣuşıe: V1b söz dinletmek (onunla)
Değedewen > ḣuşıe: V1b atmak, vurmak (arasına, onunla)
Değedexen > ḣuşıe: V1b güzelleştirmek (onunla)
Değedeyin > ḣuşıe: V1b kötülemek (onunla)
Değedıdeyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarıya alelacele ile)
Değedıdıćın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (aradan)
Değedıdın > ḣuşıe: V1b kapıp götürmek (aradan)
Değedıten > ḣuşıe: V1b güreştirmek (birini, onunla)
Değedıyen > ḣuşıe: V1b çıkarmak (yukarı alelacele)
Değedıyin > ḣuşıe: V1b uyuşturmak (onunla)
Değefeben > ḣuşıe: V1b ısıtmak (araya)
Değefebjen > ḣuşıe: V1b hızlandırmak (onunla)
Değefelen > ḣuşıe: V1b yarı pişirme (onunla)
Değefen > ḣuşıe: V1b düşürmek (araya)
Déğefıyen > ḣuşıe: V2b sürdürmek (yukarıya)
Déğefızen > ḣuşıe: V2b süzmek (onun için, onunla)
Değeǵıćen > ḣuşıe: V1b yıkatmak (onunla)
Değeǵırzın > ḣuşıe: V1b sarsmak (onunla)
Değegoşen > ḣuşıe: V1b paylaştırmak (onunla)