Matematik Kategorisindeki Kelimeler

Hatalı bir çeviri olduğunuz düşünüyorsanız lütfen belirtiniz.

ADIǴE TÜRKÇE
abjanetḣ parantez
aha pay
aritmetik fızegu' aritmetik ortalama
bemiye çokgen
bğoxer ebat
bğuze şöámbğo dar geniş (düzlemsel)
bışe yamuk
blım xı xebğećıme kanerer zı yedi eksi altı eşittir bir (7-6=1)
ćeğ ğoyiğ alt toplam
ćehığe boy
ćehığe uzunluk
ćıṕeğenafe koordinat
ćışö yüzey
ćışö şöĺ yüzey alanı
CM CM
fabjezeḣoć ivme
febj hız
fediş 3 misli
feditf 5 misli
fediṫu iki misli
fit zeḣoć bağımsız değişken
goş bölme
goşı bölü (/)
goşığ bölünen
goşığe şapḣ kesir ölçek
gowıṕćı kesit
GR GR
gram santimetreküb tfı 5 GR/CM3
ğab çarpı
ğab çarpı işareti (x)
ğab tablo çarpım tablosu
ğaber çarpılan
ğeben çarpma (işareti)
ğeşığ yay (daire)
ğumığ kalınlık (çap)
ğunenç šıqunığ sonsuz küçük
ḣuraye koni dairesel koni
ḣuraye low dairesel silindir
ḣureyegu' daire
ḣureyegu şöĺ daire alanı
ḣureyegum yiçew gubçır pi ĺıtemće ğebağer arı dairenin çevresi çap çarpı pi sayısıdır
ḣureyegum yişöĺ; gubçnıkom ṫuće yiĺeşır pi ĺıtemće ğebağ arı dairenin alanı yarıçapın karesi çarpı pi sayısına eşittir
kenağer kalan
KG KG
kg metrew ṫu iki kilogram bölü metre (2 KG/MT)
kg santimkare bğu dokuz kilogram bölü santimetre kare (9 KG/CM2)
ḱilowitf 5 KG
KM KM
koápezepx köşegen
ḱupće merkez
ĺegu tıḱuxer taban açıları
ĺegu zenć taban doğrusu
ĺeguĺeǵağ taban yüksekliği
ĺegunez taban kenarı
ĺeş'ığo asır
LT LT
metre karew blıć yetmiş metre kare (70 M2)
metre ḱubew yi sekiz metre küp (8 M3)
metre xıć altmış metre (60 MT)
minće binde
miniṫure pşqutfıre yiĺesım yaxenere mazem yipşquz 42166
MT MT
nalmes pĺ'emiy eşgenar dörtgen
nape pĺ'ığe dörtyüzlü
nez guzegu kenar ortayı
nez zepezenć paralelkenar
oánṫe tḣığe eğri çizgi
onṫenığ eğrilik
paralel guşöxer paralel düzlemler
paralel jewıtḣ paralel izdüşüm
pçağe psaw tam sayı
pçağe zıgoş payda
pkıfe hacim
pĺ'ane çeyrek
pĺ'emiye dikdörtgen
pĺıć bğum yikare ĺapser blı kırk dokuzun kare kökü, √49 = 7
pĺ'ır ṫuće bgoşıme zereḣurer ṫu dört bölü 2 eşittir iki (4/2=2)
pĺ'ırıṕĺı' dörtlü
ṕoćağ incelik (kalınlık)
psığoáğ incelik (çap)
pstewımfeqon tümevarım
pş'ane yüzde ( oran )
pş'ınaĺe ğeĺeğon ondalık gösterim
pş'ıneĺ ondalık
pxenc goş ters slaş
pzıwıpć kesen
qošı bğunce tıḱuxer içters açılar
qošwıfağ içbükeylik
qošwıfağ bemiye içbükey çokgen
šıw teğet
şemće yüzde %
şemće blı yüzde yedi (%7)
şemće xıć ṫu yüzde altmış iki (0.62)
şı goş ṫu üç bölü iki (3/2)
şım tfı xebğaḣome zereḣurer yi üç artı beş eşittir sekiz (3+5=8)
şım yi ṫu üç de iki (2/3)
şımıyem yişöĺ; ĺegunezım yićehığe yiĺeǵağeće ğebağem yinıqor arı üçgenin alanı taban çarpı yüksekliğin yarısına eşittir
şımiye üçgen
şımiye bğuz dar üçgen
şımiye bıḣu geniş üçgen
şımiye wıfağe eğik üçgen
şımiye zebğuiṫu' ikizkenar üçgen
şöĺ alan
tamığe (+ * / =) işaret (+ * / =)
téğaćın türev
tfı nequde ṫuć yi beş tam yüzde yirmi sekiz (5.28)
tfır bğuće pşteme zereḣurer pĺ'ıć tfı beş çarpı dokuz eşittir kırkbeş (5x9=45)
tḣığe zanć düz çizgi
tıḱu açı
tıḱu bḣu geniş açı
tıḱu ćıb dış açı
tıḱu qoš iç açı
tıḱu zanć yüzseksen derecelik açı
tıḱu zande dik açı
tıḱu zejü dar açı
tıḱugoş açıortayı
tıḱupxenc ters açı
tıḱuzepeşıt parelel açı
ṫoćıre tfırem ṫuće yiĺapser tfı yirmibeşin karekökü eşittir beş (25^1/2)
ton TON
ṫow iki kere
ṫu goş şı iki bölü üç (2/3)
ṫu goş şı, şım yiṫu 2/3 iki bölü üç, üçte iki 2/3
ṫu ğab şı fediz xı iki çarpı üç eşittir altı, 2x3=6
ṫu wınaye iki adet
ṫuć abjaneqoš ṫu goş şı 20(2/3) yirmi parantez içi iki bölü üç 20(2/3)
ṫućıre ṫu goş şı 20(2/3)
ṫum şıće yiĺeş yi ikinin 3. kuvveti eşittir sekiz (2^3=8)
ṫum yićıu şı iki üssü üç, 2 üssü 3
ṫum yikare ĺaps ikinin karekökü, 2 nin kare kökü
ṫure nıkore 2,5
ṫurıṫow ikişer ikişer
ućeh elips
uze çap
uzenıko yarıçap
wemyizıtét fabew pş'ıtfı hava sıcaklığı 15 derece
werdıḣu çember
werdıḣu yiğune çemberin çevresi
wıtezığe guşö eğik düzlem
wıtezığe low eğik silindir
xaĺha artı (+)
xex eksi işareti (-)
xı xex pĺı fediz ṫu altı eksi dört eşittir iki, 6-4=2
xımiye altıgen
yapere birinci
yaperer birincisi
yaperey ilki
yapş'ınere onuncu
yapş'ışıre onüçüncü
yapşıṫure onikinci
yapş'ızıre onbirinci
yaṫonere 2.
yaṫonerer 2. si
yayinıré sekizinci
yeğezıxığe tıḱu eğik açı
yewfexığ eğim
yewfexığe tıḱu eğim açısı
yi goş ṫu fediz pĺ'ı sekiz bölü iki eşittir dört, 8/2=4
yiĺes sene
yiĺesipş'ı on yıl
yiĺesişe yüz yıl
yim şıće yiĺeşır tfı şe pş'ı ṫu sekizin küpü eşittir beş yüz on iki, 8^3=512
yitfır beşini
yiwıjırey sonuncu
zebleź tıḱuxer çapraz açılar
zećezewıj ardışık
zejü bḣu dar geniş (iç cidar)
zeĺıtığ orantılı
zepemıpç tek sayılar
zepepç çift sayılar
zepezanć parelel
zepezanć bğu parelel kenar
zepĺ'emıye kare
zezğew'ure tıku bütünler açı
zı goş pĺ'ı, pĺ'ım yizı 1/4 bir bölü dört, dörtte bir 1/4
zı goş şı, şım yizı 1/3 bir bölü üç, üçte bir 1/3
zı goş tfı, tfım yizı 1/5 bir bölü beş, beşte bir 1/5
zı goş ṫu, ṫum yizı 1/2 bir bölü iki, ikide bir 1/2
zıgoş bölen
zığab çarpan
zıwgoş payda


ŞÜKITĹEAS